Baltų prokalbė

prokalbė
Baltų prokalbė
PaplitimasRytų–Šiaurės Rytų Europa
KilmėIndoeuropiečių prokalbė

Baltų prokalbė (latv. baltu pirmvaloda), arba prabaltų kalba, protobaltų kalba (latv. pirmbaltu valoda) – hipotetinė kalba, iš kurios kilo baltų kalbos. Kadangi nėra jokių baltų prokalbės rašytinių šaltinių, ji atkuriama lyginamosios istorinės kalbotyros metodu, pasitelkiant paliudytų baltų ir kitų indoeuropiečių kalbų duomenis.

Baltų prokalbė kilo iš indoeuropiečių prokalbės, kai ši apie III tūkstantmetį pr. m. e. pradėjo skilti. Esama hipotezės, jog galėjusi būti bendra baltų ir slavų prokalbė. Baltų prokalbė buvo fleksinė kalba. Įprastinė žodžių tvarka sakinyje – SOV.

Baltų prokalbė išsiskiria šiomis pagrindinėmis ypatybėmis:[1]

 1. laisvas kirtis;
 2. trumpųjų indoeuropiečių prokalbės (ide.) balsių *o, *a sutapimas į vieną *a;
 3. ide. balsių kaitos išlaikymas ir jos išplėtojimas;
 4. *m išlaikymas prieš dantinius priebalsius;
 5. ē kamieno produktyvumas;
 6. savitos mažybinės priesagos;
 7. vienodos asmenų galūnės visiems veiksmažodžio laikams ir nuosakoms;
 8. veiksmažodžio trečiajam asmeniui nebūdinga skaičiaus skirtis;
 9. visiškas ide. perfekto ir aoristo nebuvimas;
 10. būtasis laikas, sudarytas su teminiais balsiais *-ā- ir *-ē-;
 11. savito žodyno sluoksnis, įskaitant onomastikos elementus.

Baltų ir slavų kalbinės vienovės klausimasKeisti

Pagrindinis straipsnis – Baltų-slavų kalbos.
 
Įvairių požiūrių į baltų ir slavų kalbinės vienovės laikotarpį schema

Ilgą laiką mokslininkai įvairiai svarsto, ar būta bendro baltų ir slavų kalbų laikotarpio, t. y. ar buvo bendra baltų–slavų prokalbė. Be to, ir XX a., ir šiomis dienomis galima išgirsti nuomonę, kad baltų prokalbė neegzistavo – neva bendra baltų–slavų prokalbė iš karto išsiskyrė į tris kalbų atšakas: rytų baltų, vakarų baltų (prūsų) ir praslavų kalbas.[2][3][4] Vis dėlto bendrabaltiškasis garsynas ir morfologija už praslavų senoviškesni, net dabartinės baltų kalbos ir palyginti neseniai mirusi prūsų kalba archajiškumu prilygsta arba bemaž nenusileidžia prieš tris ar daugiau tūkstantmečių kitų indoeuropiečių kalbų rašytiniuose šaltiniuose užfiksuotai būklei.[5]

Bendrybių nevienodai gausu atskirose slavų ir baltų kalbose: daugiau bendrumų su slavų kalbomis turi prūsų ir latvių kalbos, o lietuvių kalba su slavų kalbomis siejasi mažiau.[6] Baltų ir slavų kalbų šeimose yra daug panašumų visuose kalbos lygmenyse, todėl A. Schleicheris manė buvus vieną baltų-slavų prokalbę, vėliau skilusią į baltų ir slavų prokalbes. A. Meillet teigė priešingai: jis laikėsi nuomonės, kad baltų ir slavų kalbų panašumai susidarė dėl lygia greta vykusios kalbų raidos, o bendros baltų ir slavų prokalbės nebūta. Lenkų kalbininkas J. M. Rozwadowskis pasiūlė kalbų raidos schemą, pagal kurią po baltų–slavų kalbų vienovės (III tūkstantmetyje pr. m. e.) prasidėjo nepriklausomos raidos laikotarpis (III tūkstantmetyje pr. m. e.), o šį pakeitė naujo kalbų suartėjimo metas (nuo pirmųjų m. e. amžių iki šių dienų). J. Endzelynas teigė, kad baltų ir slavų kalbos, suskilus indoeuropiečių prokalbei, rutuliojosi nepriklausomai, o vėliau išgyveno suartėjimo laikotarpį. V. Zepas, V. Pisanis, V. Toporovas, V. Ivanovas, V. Mažiulis, S. Karaliūnas ir kiti kalbininkai iškėlė prielaidą, kad slavų prokalbė yra kilusi iš baltų paribio su iranėnais Dniepro baseine dialektų ir ją būtų galima laikyti modernizuotu baltų prokalbės modeliu, o dauguma baltų ir rytų slavų kalbų žodyno bendrybių, baltarusių „akavimas”, rytų slavų pilnagarsystė (pleofonija), ilgiau išlikę sveiki trumpieji balsiai i, u bei tik šioje slavų kalbų grupėje dažnai vartojamos priesagos -ail-, -ul-, -uk- laikytina baltiškuoju palikimu.[7] Ypač intensyvūs prabaltų kalbiniai kontaktai su iranėnais matyti vandenvardžiuose į pietus nuo Pripetės, nuo pat Seimo upės ištakų.[8] Išanalizavęs kalbos faktus, V. Martynovas patikslina, kad slavų prokalbei davęs pradžią dialektas turėjo būti artimas prūsų protėvių prabaltiškai tarmei, kuri prieš sąveiką su iranėnais bus kontaktavusi su italikų bei jiems artimų prakeltų kalbomis.[9]

Sąsajos su germanų kalbomisKeisti

Žymus bendro žodyno sluoksnis baltų kalbas sieja ne tik su slavais, bet ir su germanais − registruojama daugiau kaip 60 baltams ir germanams bendrų žodžių (skoliniai neįtraukiami). Dar daugiau žodyno bendrybių jungia visas tris kalbų šeimas − baltus, slavus ir germanus. Bendrasis žodynas aprėpia darbo procesų, įrankių ir žemdirbystės pavadinimus. Kad kontaktai siekia labai senus laikus, rodo išskirtinis morfologijos bendrumas − tik baltų, slavų ir germanų kalbos turi naudininko ir įnagininko linksnius su priebalsiu -m-: baltų prok. *nakti-m-as, germanų prok. *nahtu-m-az, slavų prok. *noťь-m-ъ 'naktims'; baltų prok. *nakti-m-īs, germanų prok. *nahtu-m-iz, slavų prok. *noťь-m-i 'naktimis'. Visos kitos indoeuropiečių kalbos čia turi priebalsį -bh- / -b-, plg. skr. nakti-bh-yaḥ, lot. nocti-b-us 'naktims'; skr. nakti-bh-iḥ 'naktimis'. Su germanais sieja ir skaitvardžių daryba, bendri visoms trims kalbų šeimoms tūkstančio (baltų prok. *tūšant-, germanų prok. *þūsundī, slavų prok. *tysǫťa), aukso (baltų prok. *želtan, germanų prok. *gulþą, slavų prok, *zolto), sidabro (baltų prok. *sireblan, germanų prok. *silubrą, slavų prok. *sьrebro) pavadinimai. Baltų ir germanų kalbose iš dalies sutampa būtojo laiko veiksmažodžių daryba (šaknies balsių kaita), šias dvi kalbų šeimas jungia aoristo nebuvimas, o jo turėjimas – slavus su iranėnais. Atsižvelgiant į visa tai daroma prielaida, kad kažkada turėjusi būti baltų, slavų ir germanų kalbų sąjunga, bet ne bendra prokalbė.[10]

Atsiskyrimo chronologijaKeisti

W. R. Schmalstiego apskaičiavimais, kaip kultūrinė ir tautinė bendruomenė baltai iškilo II tūkstantmetyje pr. m. e.[11] A. Girdenis ir V. Mažiulis, taikydami glotochronologijos metodą, teigia baltų ir slavų prokalbes atsiskyrus iki IX a. pr. m. e., o apie V a. pr. m. e. baltų prokalbė turėjusi skilti į vakarų ir rytų baltų šakas.[12] Pasitelkę S. Starostino „atbulinės tikslumo patikros“ (rekalibruojamąją) glotochronologiją, čekų mokslininkai V. Blažekas ir P. Novotna apskaičiavo, kad baltų ir slavų vienovė turėjusi iširti XV–XIV amžiuose pr. m. e., o prūsų protėvių kalba pradėjusi atsiskirti nuo baltų prokalbės maždaug X–VIII amžiuose pr. m. e. V. Toporovo ir V. Ivanovo teigimu, nuo II tūkstantmečio pr. m. e. iki I tūkstantmečio pr. e. m. vidurio slavų prokalbė tebuvo baltų prokalbės šnektų tąsa.[13] Apie išnykusią Dniepro (ar Dniepro – Okos) baltų kalbą, išlikusią vandenvardžiuose (žr. Rytų galindų kalba), trūksta duomenų, kad būtų galima ką nors pasakyti apie jos atsiskyrimą nuo kitų baltų šakų.[14]

ProtėvynėKeisti

 
Baltiškų hidronimų paplitimo arealas

██ Plotas, kuriame gausu baltiškų hidronimų

██ Plotas, kur baltiškų hidronimų nedaug ir dalis jų abejotini

Baltiškų vandenvardžių (hidronimų) plotas driekiasi nuo Vyslos vakaruose iki Maskvos rytuose ir nuo Baltijos jūros šiaurėje iki Kijevo pietuose. Yra nuomonių, kad baltų teritorija tarp Vyslos ir Dauguvos seniausiaisiais laikais buvo apgyvendinta Baltijos finų genčių, kurias baltai čia asimiliavo.[15][16][17] Vakaruose baltų prokalbės vartotojai gyveno greta germanų, pietuose – šalia slavų, o šiaurėje ir šiaurės rytuose ribojosi su finougrų gentimis.[11][18] Anot V. Toporovo, 1000800 metais pr. m. e. pragermanai išstūmė baltus iš žemių, plytėjusių į vakarus nuo Pasargės upės.[19] Paskutiniais amžiais pr. m. e. baltų teritorija ėmė mažėti dėl gotų migracijos. VI-VII m. e. a., Didžiojo tautų kraustymosi laikais, slavai pradėjo apgyvendinti baltų šiaurinius bei rytinius plotus (W. Smoczyńskio teigimu, iki slavų ekspansijos baltų ir slavų riba turėjusi eiti palei Pripetės upę).[15] XIXII amžiuose rusų metraščiai tebemini kovas su netoli Maskvos išlikusiais baltais rytų galindais.[20] Nuo 1225 m. suintensyvėjo Teutonų ordino užkariavimai ir kolonizavimas Pabaltijyje, ir iki XVIII a. pradžios prūsai buvo asimiliuoti.[21][22][23]

M. Gimbutienė teigė, kad baltų protėviai priklausė kovinių kirvių kultūros bendrijai, o vėlesnieji baltų prokalbės vartotojai atstovavo Tšineco archeologinei kultūrai (XIX a. pr. m. e. – XIII a. pr. m. e.).[24] Pritardamas M. Gimbutienei, kad kovinių kirvių kultūros atstovai buvo prabaltai (taip pat ir praslavai, pragermanai ir prakeltai), J. P. Mallory‘is vis dėlto mano Tšineco kultūrą buvus praslavišką.[25] Tačiau beveik visa Tšineco kultūros teritorija įeina į baltiškų vandenvardžių paplitimo žemes (žr. žemėlapius), o slavai čia pradėjo keltis praėjus 1 900–2 000 metų po Tšineco kultūros gyvavimo (nuo VIVII m. e. a.).

Iš vadinamojo centrinio arealo kilo rytų, o iš paribinio – vakarų baltai.[26]

Nustatyti, kur būta baltų protėvynės, padeda ir tai, kad baltų prokalbei atkuriami ąžuolo, obels, beržo, liepos, uosio, klevo ir guobos pavadinimai, tačiau prabaltai neturėję žodžių bukui, kukmedžiui ir gebenei pavadinti. Baltų prokalbėje turėti savi žodžiai voverei, kiaunei, stumbrui ir lokiui.[27]

Kalbos bruožaiKeisti

Fonetika ir fonologijaKeisti

Balsiai ir dvibalsiaiKeisti

Baltų prokalbės balsiai, palyginti su būkle indoeuropiečių prokalbėje (ide.), buvo mažai pakitę: trumpieji *a ir *o sutapo į vieną *a, redukuotas neaiškios kokybės indoeuropiečių balsis šva () taip pat buvo paverstas *a – kaip ir visose europinėse indoeuropiečių kalbose, o žodžio viduryje išnyko.[28] Būta keturių trumpųjų ir penkių ilgųjų balsių:

Trumpieji balsiai
Priešakinės eilės Užpakalinės eilės
Viršutinio pakilimo i u
Vidurinio pakilimo e
Žemutinio pakilimo a
Ilgieji balsiai
Priešakinės eilės Užpakalinės eilės
Viršutinio pakilimo ī ū
Vidurinio pakilimo ē ō
Žemutinio pakilimo ā

Turėti keturi trumpieji ir šeši ilgieji dvibalsiai.[28] Jų pakilimas ir eilė pagal pirmąjį dėmenį:

Trumpieji dvibalsiai
Priešakinės eilės Užpakalinės eilės
Viršutinio pakilimo
Vidurinio pakilimo ei, eu
Žemutinio pakilimo ai, au
Ilgieji dvibalsiai
Priešakinės eilės Užpakalinės eilės
Viršutinio pakilimo
Vidurinio pakilimo ēi, ēu ōi, ōu
Žemutinio pakilimo āi, āu

Balsiai *a, *e, *i, *u su pusbalsiais *r, *l, *m, *n baltų prokalbėje, kaip ir dabartinėse baltų kalbose, sudarydavo mišriuosius dvigarsius. Nežinia kaip kitose padėtyse, tačiau bent galūnėse būta mišriųjų dvigarsių ir su ilgaisiais balsiais. Ilgieji mišrieji dvigarsiai, kurių padėtis morfemose sunkiai nustatoma arba jei dėl jų buvimo abejojama, pateikiami skliausteliuose:[29]

Mišrieji dvigarsiai
-l -r -m -n
a- (ā-) al (āl) ar (ār) am (ām) an, ān
e- (ē-) el (ēl) er (ēr) em (ēm) en, ēn
i- (ī-) il (īl) ir (īr) im (īm) in (īn)
u- (ū-) ul (ūl) ur (ūr) um (ūm) un (ūn)
(ō-) (ōl) (ōr) (ōm) ōn

Balsių kaitaKeisti

Baltų prokalbėje buvo gerai išlaikyta bei išplėtota indoeuropiečių prokalbės balsių kaita, kurios branduolį sudarė vienas kitą keičiantys *e : *a (vietoj ide. *e : *o) ir *ē : *ō. Šie balsiai kaitaliojosi šaknyse ir kitose morfemose.[30] Skirtingos kokybės balsių kaita vadinama kokybine (*e : *a, *ē : *ō), o to paties trumpojo ir ilgojo balsio porų kaita (pvz., *e : *ē, *a : *ō < ide. *e : *ē, *o : *ō) – kiekybine. *e yra normalusis laipsnis, o *a – normaliojo laipsnio atbalsis. Trumpųjų balsių *e: *a kaita vadinama pamatiniu laipsniu, o *ē: *ō – pailgintuoju. Jeigu balsiai *e :*a arba *ē :*ō iškrenta, turimas nulinis laipsnis (ø). Tai – e eilės kaita. Minėtieji balsiai kaitaliodavosi ir eidami pirmaisiais grynųjų dvibalsių ir mišriųjų dvigarsių dėmenimis: su pusbalsiais (t. y. balsingaisiais priebalsiais, sonantais) *r, *l. *m, *n sudarydavo uždarąją e kaitos eilę, o su balsiais *i ir *u – atitinkamai i ir u eiles. Šiais atvejais vietoj nulinio laipsnio i eilėje turėtas silpnasis laipsnis *i (*i̯), o u eilėje – *u (*ṷ). e eilėje su pusbalsiais silpnuoju laipsniu eidavo balsiai *i, *u + pusbalsis.[31] Griežtai žiūrint, silpnasis laipsnis yra tas pats nulinis (nykstamasis), nes iškrenta balsiai *e : *a : *ē : *ō.

Balsių kaitos eilės ir laipsniai
Pamatinis laipsnis Pailgintasis laipsnis Nulinis (nykstamasis) laipsnis Silpnasis laipsnis
e eilė e: a ē : ō ø
e eilė su
pusbalsiais
eR1 : aR ēR : ōR iR / uR
i eilė ei: ai ēi : ōi i (i̯)
u eilė eu: au ēu : ōu u (ṷ)

Pastabos:

 • 1 R žymi bet kurį iš pusbalsių *r, *l, *m, *n.

e eilės kaitos pavyzdžiais galėtų būti liet. veda – vadas, latv. ved 'veda' – vadīt 'vadovauti; vairuoti' (pamatinis laipsnis); liet. ėda, tarm. ėsti < *ēsti – uodas < *ōdas, latv. ēd 'valgo' – ods (sk. uods) < *ōdas 'uodas' (pailgintasis laipsnis); baltų prok. *s-ants 'esąs' (nulinis laipsnis; plg. su pamatiniu laipsniu *es-ti 'esti, yra').

e eilės su pusbalsiais, i ir u eilių pamatinio ir silpnojo kaitos laipsnių pavyzdžiai: liet. lemti – ap-lamas (pamatinis laipsnis) – latv. lumsti 'staklių dalis' (silpnasis laipsnis), liet. kerpa – karpyti (pamatinis laipsnis) – kirpo (silpnasis laipsnis); liet. keitė – kaita (pamatinis laipsnis) – kito (silpnasis laipsnis); liet. kiautas < *keutas – kaušas (pamatinis laipsnis), liet. daužti (pamatinis laipsnis) – dužti (silpnasis laipsnis).

Ilgųjų grynųjų dvibalsių ir mišriųjų dvigarsių dabartinės baltų kalbos neišlaikė, todėl pailgintojo kaitos laipsnio atspindžių esama tik neskiemeninėje (heterosilabinėje) padėtyje:[32] e eilės su pusbalsiais pailgintasis laipsnis lėmė, luomas (< *lē-mē, *lō-mas; *ēm, *ōm neskiemeniniai, skiemens nesudaro), gėrė (< *gē-rē; *ēr neskiemeninis); lietuvių tarmių i eilės pailgintasis laipsnis lėjo 'liejo' (< *lē-i̯ā; *ēi neskiemeninis). Pailgintasis i ir u eilių laipsnis matyti kai kuriose rekonstruotose formose: *aṷei! 'avie!' (pamatinis laipsnis) – *aṷēi 'avyje' (pailgintasis laipsnis), *butei 'bū́ste, namè' (vns. viet.; pamatinis laipsnis) – *butōi 'būstui, namui' (pailgintasis laipsnis); *sūnau! 'sūnau!' (pamatinis laipsnis) – *sūnōu 'sūnuje' (pailgintasis laipsnis), liet. dauba < *dau (pamatinis laipsnis) – duobė < *dōu (pailgintasis laipsnis), prabaltų esamojo laiko *keu- / *keṷ- 'dengia lenkiančiai' (pamatinis laipsnis) – būtojo laiko *kēu- / *kēṷ- (pailgintasis laipsnis).

Ide. trumpąjį *o prabaltams pavertus *a, susidarė pamatinio ir pailgintojo laipsnių asimetrija, nes greta pailgintojo laipsnio turėtas ilgasis , bet pamatiniame laipsnyje – greta *e trumpasis *a, o ne *o. Išlyginat šį netolygumą, vietoj ilgojo neretai būdavo įsivedamas ilgasis , todėl dabar vietoj laukiamo > rytų baltų uo pasitaiko > liet. o, latv. ā:[33] liet. žėlė (< *žēlē) – žolė, latv. zāle (< *žālē), o ne *žōlē > liet. **žuolė, latv. **zuole. Tokiu būdu buvo išplėtota kiekybinė balsių *a : *ā kaita: liet. labas – lobis (< *lābi̯as). Ilgainiui kiekybinė balsių kaita buvo įsivesta ir į u, i eiles: liet. dužti – dūžis (< *dūži̯as), krito – krytis (< *krīti̯as).[34]

PriebalsiaiKeisti

Priebalsiai baltų prokalbėje patyrė didesnių pokyčių nei balsiai, palyginti su pirmykšte būkle indoeuropiečių prokalbėje. Indoeuropiečių prokalbės aspiruotieji ir lūpų gomuriniai priebalsiai (*bʰ, *dʰ, *gʰ, *g, *gʰ, *k) baltų prokalbėje, kaip ir kai kuriose kitose indoeuropiečių kalbose, sutapo su paprastaisiais priebalsiais (*b, *d, *g, *k). Tačiau ankstyvuoju laikotarpiu paprastųjų skardžiųjų sprogstamųjų ir aspiruotų skardžiųjų sprogstamųjų priebalsių skirtumas galėjo būti išlaikytas, nes prieš paprastuosius skardžiuosius sprogstamuosius priebalsius balsiai ilgėjo, o prieš aspiruotuosius – ne (Vinterio dėsnis).

Paprastai indoeuropiečių prokalbei rekonstruojami trys laringalai – h ar panašaus tipo ide. gerkliniai priebalsiai, žymimi *h₁, *h₂, *h₃. Jie nepaliudyti nė vienoje indoeuropiečių kalboje, išskyrus hetitų.[35] Baltai gana anksti turėjo jų netekti.

Baltų prokalbė – sateminė, indoeuropiečių prokalbės minkštasis priebalsis *ḱ virto , minkštasis ir minkštasis aspiruotasis *ǵʰ – *ž.[36][37] Baltų prokalbėje tikriausiai dar nebūta priebalsių minkštinimo (palatalizacijos), įvairiai atsiskleidžiančio lietuvių, latvių ar prūsų kalbose, nebent priebalsiai *k, *g vėlesniuoju laikotarpiu galėję turėti minkštąsias poras *ḱ, .[38] Neaišku, ar indoeuropiečių prokalbės trumpieji skiemens nesudarantys pusbalsiai *ṷ, *i̯ visada buvo išlaikomi, ar kartais tariami kaip v, j; toliau bus pateikiami tik *ṷ, *i̯. Pusbalsiai *ṷ, *i̯ siejosi su balsiais *u, *i: minėtieji pusbalsiai būdavo tariami prieš balsius ir balsinguosius priebalsius arba tarp jų, o balsiai *u, *i − tarp priebalsių.[39] Abilūpinis pusbalsis *ṷ tikriausiai tartas kaip anglų k. w (pvz., we 'mes'), o palatalinis pusbalsis *i̯ − kaip lietuvių k. neskiemeninis i (pvz., kalnai).

Priebalsiai
Abilūpiniai Dantiniai Alveoliniai Palataliniai Gomuriniai
Nosiniai m n
Sprogstamieji duslieji p t k
skardieji b d g
Pučiamieji duslieji s ʃ
skardieji (z)1 ʒ
Virpamieji r
Šoniniai l
Pusbalsiai 2 2

Pastabos:

 • 1*z – ne savarankiškas priebalsis, o tik *s variantas (alofonas) prieš skardųjį priebalsį.
 • 2 Indoeuropeistikoje šie pusbalsiai gali būti žymimi ir kaip *w (= *ṷ), *y (= *i̯).

Indoeuropiečių prokalbės balsingieji priebalsiai (pusbalsiai) *ṛ, *ḷ, *ṃ, *ṇ, vartoti kaip balsiai ir galėję sudaryti skiemenį, baltų prokalbėje virto mišriaisiais dvigarsiais *ir, *il, *im, *in (rečiau – *ur, *ul, *um, *un). Šios kilmės mišrieji dvigarsiai kaitaliojosi su *er (*ēr), *el (*ēl), *em (*ēm), *en (*ēn) ir *ar (*ōr), *al (*ōl), *am (*ōm), *an (*ōn) (dalyvavo e eilės su pusbalsiais kaitoje; žr. aukščiau).[40]

Specifinė baltų prokalbės ypatybė − pusbalsio *i̯ tarp priebalsio ir priešakinio balsio išnykimas (*žemi̯ē > *žemē 'žemė'). Junginiai priebalsis + *i̯ prieš užpakalinės eilės balsius buvo išlaikomi sveiki.

Kitas svarbus prabaltų kalbos bruožas − išlaikytas sveikas *m prieš liežuvio priešakinius (dantinius) priebalsius *t, *d, *s: *šimtan 'šimtas', *kimdai 'pirštinės' (plg. latv. cimdi), *tamsā 'tamsa'. Daugelis kitų indoeuropiečių šioje pozicijoje ide. *m yra pavertę n (plg. lot. centum 'šimtas'). Tačiau žodžio gale ide. *m ir *ṃ baltų prokalbėje buvo virtę *n.[41]

Duslieji priebalsiai morfemų sandūroje prieš skardžiuosius, matyt, skardėdavo, skardieji prieš dusliuosius − duslėdavo, todėl *z tebuvo *s variantas prieš skardųjį priebalsį.

Geminatos *tt ir *dt virto *st: *mettei 'mesti', *ṷedtei 'vesti' > *mestei, *ṷestei.

Priebalsis *s po *k (*g), *r (kartais ir po *i, *u) virto (žr. Pederseno dėsnis).[41]

Kirtis ir priegaidėKeisti

Baltų prokalbėje buvo gerai išlaikyta indoeuropiečių prokalbės kirčiavimo sistema − kirtis buvęs laisvas.[15] Rekonstruojamos dvi kirčiuotės: šakninė (kirtis šaknyje arba kamiene) ir galūninė (kirtis galūnėje). Tačiau kartais vietoj šakninės ir galūninės kirčiuočių atkuriamos pastovioji ir kilnojamoji, kurios kirtis tam tikrais atvejais iš galūnės atsikeldavo į šaknį ar kamieną. Iš šakninio (baritoninio) kirčiavimo kilo lietuvių kalbos dviskiemenių vardažodžių I ir II kirčiuotės, iš galūninio (oksitoninio) kirčiavimo − dviskiemenių vardažodžių III ir IV kirčiuotės.[15] Sosiūro-Fortunatovo dėsnis, panašu, ėmė veikti tik lietuvių kalboje, kai ji jau atsiskyrė nuo kitų baltų kalbų.[42]

Nesutariama, ar priegaidžių (kirčio intonacijų) būta jau indoeuropiečių prokalbėje, tačiau prabaltai turėjo dvi priegaides − akūtą (´) ir cirkumfleksą (^ ; liet. k. žymima ˜). Akūtas baltų prokalbėje buvo kylančioji priegaidė, o cirkumfleksas − krentančioji. Dabartinėje lietuvių kalboje yra priešingai: akūtas tariamas krentančia priegaide, o cirkumfleksas − kylančiąja; latvių ir prūsų kalbose išlaikytas senasis priegaidžių tarimas. Priegaidės buvo tariamos kirčiuotuose dvibalsiuose, dvigarsiuose ir ilguosiuose balsiuose, o ar priegaidėdavo bekirčių ir trumpųjų skiemenų vokalizmas – kalbininkų nuomonės išsiskiria.[43] Pažymėtina, kad senojoje graikų kalboje senovinės priegaidės turimos tik galūnėse, slavų kalbose, sutrumpėjus galūnėms, – tik kamienuose, o baltų kalbose – ir galūnėse, ir kamienuose (senojoje graikų kalboje žodžio vidurio akūtas arba cirkumfleksas įsivedami žiūrint galūnės ir kitų skiemenų balsių kiekybės, ir su baltų bei slavų priegaidėmis nieko bendra neturi).[44]

Pasak M. Villanuevos Svenssono, akūtiniai ilgieji balsiai ir dvibalsiai paprastai kildinami iš ide. *-EH-, *-ṚH-, *-EUH-, *-EHU- ir kt. garsų struktūrų (t. y. tų, kuriose buvo laringalas – gerklinis priebalsis) bei iš Vinterio dėsnio pozicijos, o cirkumfleksiniai ilgieji balsiai ir dvibalsiai – iš ide. *-Ṛ-, *-EU- (t. y. tų, kur nebuvo laringalų), iš balsių santraukų (*-EHE- > *-EE- > *-Ē-) ir iš naujų baltų ilgųjų balsių. Nėra visiškai aišku, bet ide. ilgieji balsiai tikriausiai įgijo akūtinę priegaidę, nors gali būti, kad tam tikrose padėtyse (pavyzdžiui, žodžio gale) jie gavo cirkumfleksinę priegaidę.[45]

Anot F. Kortlandto, anksčiau laringalus turėję skiemenys prabaltų buvo tariami su glotalizuota priegaide, kuri latvių kalboje atitinka laužtinę, o lietuvių aukštaičių tarmės kirčiuotuose skiemenyse − tvirtapradę, t. y. krentančiąją (sė́ti). Kirčiuoti neglotalizuoti skiemenys lietuvių aukštaičių tarmėje turi tvirtagalę (kylančiąją) priegaidę (duktė̃). Tam tikrais atvejais kirtis buvo atkeltas į skiemenį su glotalizuota intonacija, ir toks skiemuo gavo tvirtagalę priegaidę (ė̃dis 'ėdesys, pašaras' greta ė́sti). Jei kirtis atkeltas į skiemenį be glotalizuotos priegaidės, jame tariama vadinamoji vidurinė priegaidė, vėliau sutapusi su tvirtaprade, t. y. krentančiąja (vìlkė greta vil̃kas). Nekirčiuotuose skiemenyse glotalizuota priegaidė išnyko. Lietuvių žemaičių tarmėje glotalizuota priegaidė išliko senojo kirčio vietoje. Latvių kalboje kirtis buvo atkeltas į pirmąjį skiemenį, ir glotalizuota priegaidė išliko tik senuosiuose nekirčiuotuose skiemenyse.[46]

MorfologijaKeisti

DaiktavardisKeisti

  Baltų kalbos — paskutinioji indoeuropiečių prokalbės manifestacija[47]

'

 


Baltų prokalbės daiktavardis (ir kiti vardažodžiai) pasižymėjo didžiu archajiškumu: galūnės nebuvo trumpinamos, jos artimos ide. galūnėms. Daiktavardis baltų prokalbėje, kaip ir indoeuropiečių, turėjo šias kategorijas: giminės (vyriškosios, moteriškosios ir bevardės), skaičiaus (vienaskaitos, dviskaitos ir daugiskaitos) ir linksnio. Linksnių būta 7-ių: vardininko, kilmininko, naudininko, galininko, įnagininko, vietininko ir šauksmininko. Dviskaitoje ir daugiskaitoje šauksmininkas nuo ide. laikų sutapo su vardininku.[48][49] Be to, kaip dažniausiai rekonstruojama ir indoeuropiečių prokalbei, taip ir baltų prokalbėje buvo sutapę dviskaitos vardininkasgalininkasšauksmininkas, naudininkasįnagininkas ir kilmininkasvietininkas: turėtos trys skirtingos dviskaitos linksnių formos. Palyginti su tradicine indoeuropiečių prokalbės rekonstrukcija, prabaltų kalba neteko tiktai abliatyvo, jei nepaisytume sunkių mėginimų ide. atkurti dar ir aliatyvą (arba direktyvą – krypties vietininką).[50] Abliatyvas jau ide. buvo neraiškus: atskirą jo formą turėjo tik o kamieno vardažodžių vienaskaita, bet dviskaitoje o kamieno abliatyvas sutapo su naudininku−įnagininku, daugiskaitoje − su naudininku. Kitų paradigmų vardažodžių vienaskaitos abliatyvas buvo sutapęs su kilmininku, o kituose skaičiuose sutapimo būta tokio paties, kaip ir o kamieno vardažodžių.[51]

Bevardę daiktavardžių giminę išsaugojo tik prūsų kalba, o lietuvių ir latvių kalbose ji išnyko. Vis dėlto lietuvių kalboje išliko kitų linksniuojamųjų žodžių − būdvardžių, dalyvių, įvardžių ir skaitvardžių − bevardės giminės liktinių formų.[52] Atkuriant bevardės giminės formas, ypač svarbūs prabaltų skoliniai Baltijos finams; apie bevardės giminės daugiskaitą šį tą galima spręsti ir iš lietuvių kalbos sudurtinių skaitvardžių '11 − 19',[53] o atskirais atvejais tam pagelbsti ir artimiausiųjų prabaltams − praslavų ir pragermanų − kalbų bei sanskrito duomenys.[54] Bevardės giminės daiktavardžiai nuo kitų to paties linksniavimo tipų vyriškosios ar moteriškosios giminės daiktavardžių nuo seno skyrėsi tik vardininkogalininkošauksmininko linksniais, kur visi trys buvo vienodi, sutapę.

Baltų prokalbė buvo išlaikiusi iš indoeuropiečių prokalbės paveldėtą kuopinį skaičių − vadinamąjį kolektyvą, kuris buvo reiškiamas bevardės giminės daugiskaita. Kuopinis skaičius reiškė ne daugybę pavienių daiktų, bet jų grupę, visumą − panašiai kaip lietuvių kalboje kalnas ir kalnynas, žmogus ir žmonija. Ilgainiui kolektyvas, kaip perteklinis skaičius greta daugiskaitos, baltų kalbose ėmė nykti.[55][56]

Daiktavardžių kamiengalis galėjo baigtis balsiu. Tai − balsinių kamienų daiktavardžiai. Pagal kamiengalio balsį baltų prokalbėje išskiriami o, ā, ē, i, u kamienai. Jei po šaknies baltų prokalbėje daiktavardžiai turėdavo ne balsį, o tam tikras priebalsiu besibaigiančias priesagas, šie daiktavardžiai skirstomi pagal jas ir priklauso priebalsiniams priesaginiams kamienams. Galima rekonstruoti ir vadinamuosius priebalsinius šakninius kamienus, neturėjusius po šaknies nei balsio, nei priesagos. Pastaroji rekonstrukcija gana rizikinga, nes šis linksniavimo tipas baltų kalbose labai nunykęs.[57][58] Skirstant kitaip, ne tik į balsinius ir priebalsinius kamienus, kamiengalyje turėjęs *e : *o balsių kaitą o kamienas vadinamas tematiniu (tarp šaknies (arba žodžio kamieno) ir galūnės įsiterpęs jungiamasis balsis *o yra tema), o visi kiti, jungiamojo balsio *o > baltų *a neturintys kamienai – atematiniais („betemiais”).[59]

Nežinia, ar baltų prokalbėje buvo išlikę ū, ī, besibaigiantys dvibalsiais ir heteroklitiniai kamienai (linksniuose turėję r: n, l: n ir kitokią priesagų kaitą) − tam nepakanka duomenų, pėdsakų esama tik žodžių daryboje.[60]

ē (< (i)i̯ā?) kamieno daiktavardžiai − tikriausiai pačioje baltų prokalbėje susiformavęs linksniavimo tipas, todėl toliau pateikiamuose pavyzdžiuose greta ē kamieno praindoeuropietiškos (ide.) galūnės nenurodomos. Linksniuota kaip ā kamieno daiktavardžiai, tik galūnėse vietoj balsio ā turimas ē, o daugiskaitos kilmininkas rodo anksčiau visur po šaknies buvus *.

Tik o, ā ir ē kamienai buvo pasiskirstę giminėmis: o kamienui priklausė vyriškosios ir bevardės giminės linksniuojamieji žodžiai, o ā ir ē kamienams − moteriškosios. Priebalsinių kamienų daiktavardžiai turėjo tik tam tikrą polinkį į giminę, pavyzdžiui, s kamienui daugiausia priklausė bevardės giminės daiktavardžiai. Išskyrus šiuos atvejus, giminę signalizuodavo ne tiek galūnės, kiek su daiktavardžiais gimine derinami įvardžiai, būdvardžiai ir kiti gimine kaitomi žodžiai − kaip ir indoeuropiečių prokalbės laikais.

Žemiau pateiktose lentelėse nurodytos galūnių priegaidės, jeigu yra pavykę jas rekonstruoti: cirkumfleksas (~) žymi krentančiąją, akūtas (´) – kylančiąją priegaidę. Kadangi abejojama, ar priegaidės būdavo tariamos kirčiuotuose trumpuosiuose balsiuose, jos čia pažymėtos, jei galūnėje turimas ilgasis balsis arba paprastasis ar ilgasis dvibalsis (taip pat ir mišrusis dvigarsis). Šis priegaidžių žymėjimas atspindi būtent galūnės būklę, o pateiktose linksniavimo paradigmose dėl rekonstrukcijos sunkumų kirčio vieta ir priegaidė žodyje nenurodomi.

Išskyrus kai kuriuos atvejus, atspindima ide. galūnių būklė be laringalų (h, ch ar pan. tipo priebalsių, žymimų *h₁, *h₂, *h₃; apibendrintai – *H).

1 lentelė. Balsinių kamienų linksniavimas
*-o-1 *-ā-2 *-ē-
Vyr. g. 'dievas' Bev. g. 'namas, būstas' Baltų prok. galūnė Ide. galūnė Mot. g. 'ranka' Baltų prok. galūnė Ide. galūnė Mot. g. 'žemė' Baltų prok. galūnė
Vienaskaita V. *deiṷas *butan / *buta *-as; bev. g. *-ãn,*-a3 *-os; bev. g. *-om,*-o? *rankā *-ā́ *-ā *žemē *-ē͂
K. *deiṷas(a) / *deiṷā *butas(a) / *butā *-as(a),*-ā͂4 *-os(i̯)o,*-ōd? *rankās *-ā͂s *-ās *žemēs *-ē͂s
N. *deiṷōi *butōi *-ō͂i *-ōi *rankāi *-ā͂i *-āi *žemēi *-ē͂i
G. *deiṷan *butan / *buta *-ãn; bev. g. *-ãn,*-a *-om; bev. g. *-om,*-o? *rankān *-ā͂n *-ām *žemēn *-ē͂n
Įn. *deiṷō *butō *-ṓ *-ō *rankān *-ā́n5 *-ā *žemēn *-ḗn5
Vt. *deiṷei *butei *-eí *-ei *rankāi *-ā́i *-āi *žemēi *ḗi
Š. *deiṷe! *butan! / *buta! *-e; bev. g. *-ãn, *-a *-e; bev. g. *-om,*-o? *ranka! *-a *-a *žeme! *-e
Dviskaita V. – G. – Š. *deiṷō *butai *-ṓ; bev. g. *-aí *-ō; bev. g. *-oi *rankāi *-ā́i6 *-āi *žemēi *-ḗi6
N. – Įn. *deiṷamā *butamā *-amā́ *-omō *rankāmā *-āmā́ *-āmō *žemēmā *-ēmā́
K. – Vt. *deiṷōus *butōus *-ōus7 *-ōus *rankāus *-āus *-āus *žemēus *-ēus
Daugiskaita V. – Š. *deiṷai *butā *-aí;8 bev. g.*-ā́ *-oi; bev. g. *-ā < *-eh₂ *rankās *-ā͂s *-ās *žemēs *-ē͂s
K. *deiṷōn *butōn *-ō͂n *-ōm *rankōn *-ō͂n *-ōm *žemi̯ōn *-i̯ō͂n
N. *deiṷamas *butamas *-amas *-omos *rankāmas *-āmas *-āmos *žemēmas *-ēmas
G. *deiṷōns *butā *-ṓns; bev. g. *-ā́ *-ōns; bev. g. *-ā < *-eh₂ *rankāns *-ā́ns *-āns *žemēns *-ḗns
Įn. *deiṷais *butais *-ãis *-ōis? *rankāmīs *-āmī́s9 *-āmis *žemēmīs *-ēmī́s9
Vt. *deiṷeisu *buteisu *-eisu *-oisu *rankāsu *-āsu *-āsu *žemēsu *-ēsu

Pastabos 1 lentelei:

 • 1, 2 Šalia o kamieno prabaltai turėjo variantus su (i)i̯ prieš ide. kamiengalį o, taigi i̯o ir ii̯o kamienus: *sveti̯as 'svečias', *dagii̯as 'dagys'. Tokių daiktavardžių linksnių galūnės niekuo nesiskyrė nuo grynojo o kamieno galūnių. Taip pat greta ā kamieno būta varianto i̯ā (ir su ī, kilusiu iš ide. *i̯ə, vienaskaitos vardininke): *valdi̯ā 'valdžia', *martī (vns. kilm. *marti̯ās) 'marti'. Šie daiktavardžiai irgi linksniuoti taip pat, kaip atitinkami grynojo ā kamieno daiktavardžiai.
 • 3 Dėl o kamieno bevardės giminės vns. vard.−gal.−šauksm. galūnės *-a nesutariama: vieni kalbininkai ją laiko archajiška, esą tai grynas kamienas − kaip ir kituose linksniavimo tipuose, tačiau kiti šią galūnę mano esant įsivestą iš įvardžių.[61]
 • 4 Vns. kilm. o kamieno galūnė *-as(a) rekonstruojama prūsų kalbos duomenimis. Ji atitinka ide. vns. kilm. galūnę *-os(i̯)o, kuri, manoma, buvo įsivesta iš įvardžių. Vns. kilm. galūnė *-ā, būdinga rytiniam baltų arealui, kilusi iš ide. abliatyvo galūnės *-ōd.
 • 5 ā ir ē kamienų vns. įnagininke nosinis priebalsis *-n*-m < *-mi yra antrinis − senovėje šių ir visų kitų linksniavimo tipų įnagininku ėjo grynas kamienas.[62]
 • 6 Rytų baltų ā kamieno dvs. vard.-gal.-šauksm. galūnė -i < -ie (plg. liet. dvi saldie-ji kriauši 'dvi saldžiosios kriaušės') gali būti kildinama tiek iš *-ei, tiek iš *-ai. Atsižvelgiant į ilguosius kamiengalio balsius -ā- ir -ē-, čia, skirtingai nei Z. Zinkevičiaus darbuose, pateikiami Britanijos ir JAV lingvistų G. Corbetto ir B. Comrie’io dėsningesni rekonstruotų praindoeuropietiškų (ide.) ir praslaviškų galūnių baltiški atitikmenys su ilgaisiais dvibalsiais *-āi, -ēi.[63]
 • 7 o ir ir kitų kamienų dviskaitos kilmininkovietininko formos pateikiamos remiantis G. Corbetto ir B. Comrie’io rekonstruotų praindoeuropietiškų ir praslaviškų formų galimais prabaltiškais atitikmenimis.[63] (Z. Zinkevičius o kamienui teikia galūnę *-au(s), o kitų kamienų dvs. kilm.viet. galūnes palieka su klaustuku, nerekonstruotas.)[64] o kamieno galūnė *-ōus su ilguoju balsiu *ō turėjo susidaryti kamiengalio ir ide. galūnės *-ous trumpuosius balsius *o sutraukus į vieną: *deiṷo‿ous > *deiṷōus; ide. ilgasis balsis *ō baltų prokalbėje išlaikomas, gali būti išlaikytas ir ilgasis dvibalsis *ōu (plg. *sūnōu 'sūnuje'). Neretai teigiama, kad prie visų kamienų besijungianti galūnė *-ous (> balt. prok. *-aus) susidarė sumišus ide. dviskaitos kilmininkui *-ōs (< *-h₁oHs) ir vietininkui *-u (< *-h₁u) ar *-ou (< *-Hou), nors panašus šiųdviejų dviskaitos linksnių skyrimas turimas tik Avestos kalboje.[65][66]
 • 8 Dgs. vardininke o kamieno galūnė *-ai gauta iš įvardžių. Kitų kalbų duomenys rodo buvus ide. galūnę *-ōs.
 • 9 ā kamieno dgs. įnag. galūnėje *-āmīs, kaip ir visų kitų kamienų dgs. įnag. galūnėse su *-(V)mīs, rekonstruojamas ilgasis dėl šiaurės žemaičių, kurie iš senojo ilgojo kilusio i neplatina. Ilgąjį verčia rekonstruoti ir slavų kalbų duomenys, tačiau visos kitos indoeuropiečių kalbos rodo čia buvus trumpąjį balsį *i; ir prabaltai galėjo turėti *-(V)mis su trumpuoju i.
1 lentelė (tęsinys). Balsinių kamienų linksniavimas
*-i- *-u-
Vyr. g. 'anglis' Mot. g. 'avis' Bev. g. 'jūra, marios' Baltų prok. galūnė Ide. galūnė Vyr. g. 'sūnus' Mot. g. 'girna' Bev. g. 'medus' Baltų prok. galūnė Ide. galūnė
Vienaskaita V. *anglis *au̯is *mari1 *-is; bev. g. *-i *-is; bev. g. *-i *sūnus *girnus2 *medu *-us; bev. g.*-u *-us; bev. g.*-u
K. *angleis *au̯eis *mareis *-e͂is *-eis *sūnaus *girnaus *medaus *-ãus *-ous
N. *anglei *au̯ei *marei *-e͂i *-ei̯ei? *sūnōi / *sūnau̯ei *girnōi / *girnau̯ei *medōi / medau̯ei *-ō͂i, *-au̯ei3 *-ōi, *-ou̯ei
G. *anglin *au̯in *mari *-i͂n; bev. g.*-i *-im; bev. g *-i *sūnun *girnun *medu *-u͂n; bev. g. *-u *-um; bev. g. *-u
Įn. *anglimi *au̯imi *marimi *-imi *-imi *sūnumi *girnumi *medumi *-umi *-umi
Vt. *anglēi *au̯ēi *marēi *-ḗi *-ēi *sūnōu *girnōu *medōu *-ṓu *-ōu
Š. *anglei! *au̯ei! *mari! *-e͂i; bev. g. *-i *ei; bev. g. *-i *sūnau! *girnau! *medu! *-ãu; bev. g. *-u *-ou; bev. g. *-u
Dviskaita V. – G. – Š. *anglī *au̯ī *marī4 *-ī́ *-ī < *-ih₁; bev. g. *-i̯ī < *-i̯ih₁ *sūnū *girnū *medu̯ī *-ū́; bev. g.*-u̯ī́ *-ū < *-uh₁; bev. g. *-u̯ī < *-u̯ih₁
N. – Įn. *anglimā *au̯imā *marimā *-imā́ *-imō *sūnumā *girnumā *medumā *-umā́ *-umō
K. – Vt. *anglii̯aus *au̯ii̯aus *marii̯aus *-ii̯aus *-ei̯ous *sūnau̯aus *girnau̯aus *medau̯aus *-au̯aus *-ou̯ous
Daugiskaita V. – Š. *angleis / *anglii̯es *au̯eis / *au̯ii̯es *marī *-e͂is, *-ii̯es5; bev. g. *-ī́ *-ei̯es; bev. g. *-ī < *-ih₂ *sūnaus / *sūnaṷes *girnaus / *girnaṷes *medū *-ãus, *-aṷes6; bev g. *-ū́ *-oṷes; bev. g. *-ū < *-uh₂
K. *angli̯ōn *au̯i̯ōn *mari̯ōn *-i̯ō͂n *-i̯ōm *sūnṷōn *girnṷōn *medṷōn *-ṷō͂n *-ṷōm
N. *anglimas *au̯imas *marimas *-imas *-imos *sūnumas *girnumas *medumas *-umas *-umos
G. *anglins *au̯ins *marī *-ińs; bev. g. *-ī́ *-ins; bev. g. *-ī <*-ih₂ *sūnuns *girnuns *medū *-uńs; bev. g. *-ū́ *-uns; bev, g. *-ū <*-uh₂
Įn. *anglimīs *au̯imīs *marimīs *-imī́s *-imis *sūnumīs *girnumīs *medumīs *-umī́s *-umis
Vt. *anglisu *au̯isu *marisu *-isu *-isu *sūnusu *girnusu *medusu *-usu *-usu

Pastabos 1 lentelė tęsiniui:

 • 1, 2 *mari [67] 'marios' priskyrimas bevardei giminei gana sąlygiškas, baltų kalbose nėra išlikę aiškių i kamieno bevardės giminės pavyzdžių. Rekonstruoti bevardę šio daiktavardžio giminę leidžia seniausi kitų indoeuropiečių kalbų duomenys. u kamieno daiktavardis *girnus 'girna' priskiriamas moteriškajai giminei dėl latvių kalbos dzirnus (mot. g., daugiskaitinis), tačiau senovėje šis daiktavardis galėjęs priklausyti dabartinėse baltų kalbose išnykusiam ū kamienui.[68]
 • 3 u kamieno vns. naudininko galūnė *-ōi perimta iš o kamieno daiktavardžių. Senoji u kamieno vns. naudininko galūnė *-au̯ei rekonstruojama slavų kalbų duomenimis, kuriuos paremia ir sanskritas.[69]
 • 4 i kamieno bevardės giminės dviskaitos ir daugiskaitos vard.-gal.-šauksm. galūnės sutampa. Be to, atitinkamos šio kamieno bev. g. galūnės dviskaitoje nesiskiria nuo vyr. ir mot. giminių galūnių. Tokį i kamieno bevardės giminės linksnių sutapimą remia seniausieji Vedų sanskrito, iš dalies – ir slavų kalbų duomenys.[70][65] Baltų prokalbėje šis sutapimas galėjo įvykti tada, kai bevardėje giminėje prieš galūnę *-ī, priešakinį balsį, iškrito kamiengalio pusbalsis *i̯: dvs. *mari̯ī > *marī.
 • 5, 6 i kamieno dgs. vardininko galūnės su *-eis (>-ies), u kamieno su -aus aptinkamos lietuvių k. tarmėse. Vienų kalbininkų jos laikomos archaizmu, tiesioginiu ide. dgs. vard. galūnių *-ei̯es, *-ou̯es tęsiniu, kiti mano jas esant naujai įsivestas pagal kitų linksniavimo tipų analogiją (plg. vns. kilm. *šakās 'šakõs' – dgs. vard. *šakās 'šãkos', tad ir vns. kilm. *au̯eis 'avies', *sūnaus 'sūnaus' – dgs. vard. *au̯eis 'avys', *sūnaus 'sūnūs'). Dgs. vardininkai su *-ii̯es, *-au̯es atkuriami remiantis sanskritu ir slavų kalbomis.
2 lentelė. Priebalsinių (priesaginių, šakninių) kamienų linksniavimas
*-r- *-n- *-C-ø
Vyr. g. 'brolis' Mot. g. 'duktė' Baltų prok. galūnė Ide. galūnė Vyr. g. 'akmuo' Bev. g. 'sėkla' Baltų prok. galūnė Ide. galūnė Mot. g. 'žąsis' Baltų prok. galūnė Ide. galūnė
Vienaskaita V. *brātē *duktē *-tē͂-ø1 *-tēr-ø *akmō *sēmen *-mō͂-ø;2 bev, g. *-me͂n-ø *-mō(n)-ø; bev, g. *-mn̥-ø *žans *-ø *-ø
K. *brāteres *dukteres *-ter-es *-tr-es?3 *akmenes *sēmenes *-men-es *-m̥n-es? *žanses *-es *-es
N. *brāterei *dukterei *-ter-e͂i *-ter-ei? *akmenei *sēmenei *-men-e͂i *-men-ei? *žansei *-e͂i *-ei
G. *brāterin *dukterin *-ter-i͂n *-ter-ṃ *akmenin *sēmen *-men-i͂n; bev. g. *-me͂n-ø *-men-m̥; bev. g. *-mn̥-ø *žansin *-i͂n *-ṃ
Įn. *brātermi *duktermi *-ter-mi *-ter-mi *akmenmi *sēmenmi *-men-mi *-men-mi *žansmi *-mi *-mi
Vt. *brāteri *dukteri *-ter-i *-ter-i *akmeni *sēmeni *-men-i *-men-i *žansi *-i *-i
Š. *brāter! *dukter! *-ter-ø *-ter-ø *akmen! *sēmen! *-men-ø *-men-ø *žans! *-ø *-ø
Dviskaita V. – G. – Š. *brātere *duktere *-ter-e *-ter-e *akmene *sēmenī *-men-e; bev. g. *-men-ī́[71] *-men-e; bev. g. *-men-ī
< *-men-ih₁
*žanse *-e *-e
N. – Įn. *brātermā *duktermā *-ter-mā́ *-ter-mō *akmenmā *sēmenmā *-men-mā́ *-men-mō *žansmā *-mā́ *-mō
K. – Vt. *brāteraus *dukteraus *-ter-aus *-ter-ous *akmenaus *sēmenaus *-men-aus *-men-ous *žansaus *-aus *-ous
Daugiskaita V – Š. *brāteres *dukteres *-ter-es *-ter-es *akmenes *sēmenā? *-men-es; bev. g.*-men-ā́?4 *-men-es; bev. g.*-ā iš
*-o- kam. bev. g. dgs. V. – G.
*žanses *-es *-es
K. *brāterōn *dukterōn *-ter-ō͂n *-tr-ōm *akmenōn *sēmenōn *-men-ō͂n *-mn̥-ōm *žansōn *-ō͂n *-ōm
N. *brātermas *duktermas *-ter-mas *-ter-mos *akmenmas *sēmenmas *-men-mas *men-mos *žansmas *-mas *-mos
G. *brāterins *dukterins *-ter-ińs *-tr-n̥s *akmenins *sēmenā? *-men-ińs;
bev. g. *-men-ā́?
*-men-n̥s; bev. g.*-ā iš
*-o- kam. bev. g. dgs. V.G.
*žansins *-ińs *-n̥s
Įn. *brātermīs *duktermīs *-ter-mī́s *-ter-mis *akmenmīs *sēmenmīs *-men-mī́s *-men-mis *žansmīs *-mī́s *-mis
Vt. *brātersu *duktersu *-ter-su *-tr̥-su *akmensu *sēmensu *-men-su *-mn̥-su *žan(s)su *-su *-su

Pastabos 2 lentelei:

 • 1, 2 Nukritęs priesagos priebalsis prieš pailgintojo laipsnio balsį vns. vardininke (*-mōn >*-mō, *-tēr > *-tē) − viena iš baltų kalbų ypatybių.
 • 3 Nežinia, ar baltų prokalbėje priebalsiniai vardažodžiai atskiruose linksniuose buvo išlaikę silpnojo ar nykstamojo (nulinio) laipsnio balsių kaitą su normaliuoju balsio laipsniu, pvz.: *dukterin (normalusis laipsnis) 'dukterį' ir *duktires (silpnasis laipsnis) 'dukters', arba *dukterin (normalusis laipsnis) 'dukterį' ir *duktres (nykstamasis (nulinis) laipsnis) 'dukters'. Tokia kaita baltų kalbose apnykusi, su silpnuoju kaitos laipsniu turima lietuvių kalbos tarmėse, tačiau neaišku, ar ji nėra naujai įsivesta. Pavyzdžiuose daiktavardžiai pateikiami tik su normaliuoju kaitos laipsniu.[72]
 • 4 Priebalsinio kamieno bevardės giminės daugiskaitą su galūne *-āo kamieno bev. g. daugiskaitos verčia rekonstruoti artimiausiųjų − slavų ir germanų − kalbų duomenys.[54] Matyt, tai sąlygojo priebalsinių kamienų bevardės g. priesagose ir šaknyse panaikinta balsių laipsnio kaita, kuri skyrė vienaskaitos vardininką-galininką-šauksmininką nuo atitinkamų daugiskaitos linksnių. Palyginimui indoeuropiečių prokalbės priebalsinio n kamieno bev. g. vienaskaita ir daugiskaita: vns. vard.-gal.-šauksm. *h₁nómn̥ (<*h₁néh₃mn̥) 'vardas' – dgs. vard.-gal. *h₁némō(n) (<*h₁néh₃mō(n) <*h₁néh₃monh₂) 'vardai'.[73] Tad priebalsinių kamienų bevardės giminės vienaskaita ir daugiskaita, išnykus minėtai balsių kaitai, turėjo sutapti ir netekti anksčiau buvusios skaičiaus skirties. Dabartinėje lietuvių k. šitaip sutampa priebalsiniai veikiamosios rūšies bev. g. (> vyr. g.) dalyviai: vns. suką (<*sukan(t)) – dgs. suką (<*sukan(t)).[74]
2 lentelė (tęsinys). Priebalsinių (priesaginių, šakninių) kamienų linksniavimas
*-l- *-s- *-C-s
Mot. g. 'obelis' Baltų prok. galūnė Ide. galūnė Bev. g. 'debesis' Baltų prok. galūnė Ide. galūnė Vyr. g. 'šeimininkas' Baltų prok. galūnė Ide. galūnė
Vienaskaita V. *ābō(l)[75] *-ō͂-ø *-ōl-ø *nebas[76] *-as-ø *-os-ø *ṷaišpats *-s *-s
K. *ābeles *-el-es *-l-es *nebeses *-es-es *-es-es *ṷaišpates *-es *-es
N. *ābelei *-el-e͂i *-el-ei *nebesei *-es-e͂i *-es-ei *ṷaišpatei *-e͂i *-ei
G. *ābelin *-el-i͂n *-el-ṃ *nebas *-as-ø *-os-ø *ṷaišpatin *-i͂n *-ṃ
Įn. *ābelmi *-el-mi *-el-mi *nebesmi *-es-mi *-es-mi *ṷaišpatmi *-mi *-mi
Vt. *ābeli *-el-i *-el-i *nebesi *-es-i *-es-i *ṷaišpati *-i *-i
Š. *ābel! *-el-ø *-el-ø *nebas! *-as-ø *-os-ø *ṷaišpat! *-ø *-ø
Dviskaita V. – G. – Š. *ābele *-el-e *-el-e *nebesī *-es-ī́ *-es-ī < *-es-ih₁ *ṷaišpate *-e *-e
N. – Įn. *ābelmā *-el-mā́ *-el-mō *nebesmā *-es-mā́ *-es-mō *ṷaišpatmā *-mā́ *-mō
K. – Vt. *ābelaus *-el-aus *-el-ous *nebesaus *-es-aus *-es-ous *ṷaišpataus *-aus *-ous
Daugiskaita V. – Š. *ābeles *-el-es *-el-es *nebesā? *-es-ā́?1 bev. g.*-ā iš *-o- kam.
bev. g. dgs. V. – G.
*ṷaišpates *-es *-es
K. *ābelōn *-el-ō͂n *-(e)l-ōm *nebesōn *-es-ō͂n *-es-ōm *ṷaišpatōn *-ō͂n *-ōm
N. *ābelmas *-el-mas *-el-mos *nebesmas *-es-mas *-es-mos *ṷaišpatmas *-mas *-mos
G. *ābelins *-el-ińs *-el-n̥s *nebesā? *-es-ā́? bev. g.*-ā iš *-o- kam.
bev. g. dgs. V. – G.
*ṷaišpatins *-ińs *-n̥s
Įn. *ābelmīs *-el-mī́s *-el-mis *nebesmīs *-es-mī́s *-es-mis *ṷaišpatmīs *-mī́s *-mis
Vt. *ābelsu *-el-su *-ḷ-su *nebe(s)su *-es-su *-es-su *ṷaišpatsu *-su *-su

Pastabos 2 lentelės tęsiniui:

 • 1 Žr. Pastabos 2 lentelei 4

BūdvardisKeisti

Skirtingai nei daiktavardis, būdvardis buvo kaitomas gimine (vyriškąja, moteriškąja ir bevarde), kuri buvo derinama prie atitinkamos daiktavardžio giminės. Būdvardžiai turėjo tris laipsnius: nelyginamąjį, aukštesnįjį ir aukščiausiąjį. Skaičiumi buvo derinami su daiktavardžiais, tad turėjo vienaskaitą, dviskaitą ir daugiskaitą. Šauksmininkas paprastai sutapdavo su vardininku. Kitais atžvilgiais linksniavimas niekuo nesiskyrė nuo daiktavardžių, todėl baltų ir indoeuropiečių prokalbių galūnes žr. prie atitinkamų daiktavardžio kamienų.

Greta o kamieno vyriškosios ir bevardės giminių, moteriškosios giminės formos būdavo sudaromos su ā kamienu, greta u kamieno − moteriškoji giminė su i̯ā kamienu (vns. vardininke *ī), o šalia i kamieno vyriškosios ir bevardės giminių būdvardžių moteriškoji giminė gaudavo, matyt, i̯ā arba ē kamieną. Pastaroji moteriškosios giminės rekonstrukcija susiduria su sunkumais, nes i kamieno būdvardžiai dabartinėse baltų kalbose prastai išsaugoti.[77] Greta i kamieno vyr. ir bev. giminių moteriškosios giminės formas su ē kamienu būtų galima grįsti lietuvių kalbos tarmėse ir senuosiuose raštuose aptinkamais aukštesniojo laipsnio i kamieno būdvardžiais, mat greta jų moteriškoji giminė turi ē kamieno paradigmą.[78] Taip pat ir nelyginamojo laipsnio i kamieno vyr. g. būdvardžiai, kurių paradigma labai sumišusi su ii̯o kamienu, turi ē kamieno moteriškosios giminės formas, tačiau visiško aiškumo dėl turėtųjų baltų prokalbėje nėra.[79]

Kaip ir atitinkamose daiktavardžių paradigmose, greta o kamieno buvo i̯o (mot. g. i̯ā) ir ii̯o (mot. g ē) variantų. Įvardis *is (bev. g.*i, mot. g. ) baltų prokalbėje dar buvo ne suaugęs su būdvardžiu, o sudarė dviejų žodžių − būdvardžio ir įvardžio − konstrukciją. Įvardžiuotiniai būdvardžiai, turimi dabartinėse baltų kalbose (kaip liet. baltas, baltabaltasis, baltoji), susidarė vėliau, prokalbei skylant.[77] Įvardis turėjo būti laisvas, paslankus – galėjo eiti tiek prieš būdvardiško žodžio šaknį, tiek po jo (ar net daiktavardžio) galūnės: plg. lietuvių senųjų raštų nujamliūdusiam 'nuliūdusiajam', dangujęjis 'dangiškasis; jis (= tas, kuris) danguje'.[80]

Aukštesniojo laipsnio formoms sudaryti baltų prokalbėje buvo vartojama iš indoeuropiečių prokalbės paveldėta priesaga *-(i̯)es (ir su silpnuoju balsio laipsniu *-is): *labesis,-esi 'geresnis, geriau', *platesis, -esi 'platesnis, plačiau', *aru̯esis, -esi 'tinkamesnis, tinkamiau' − linksniuota pagal i kamieno paradigmą (žr. aukščiau).[81] Aukštesniojo laipsnio moteriškajai giminei, kaip leistų spręsti lietuvių kalbos duomenys, būtų galima rekonstruoti ē kamieno galūnes (*labesē).

Be senesnės aukščiausiojo laipsnio priesagos *-isto, ide. kaip antrinė buvo vartojama ir priesaga *-ṃmo. Jos reliktų randama prūsų kalboje (auctimien 'aukščiausią'; vns. vard. *aug(s)timas 'aukščiausias').[82] Tokiu atveju būdvardžio aukščiausiojo laipsnio formos baltų prokalbėje galėjo būti *labimas, -iman (bev. g), -imā (mot. g.) 'geriausias, -ia, -ia' ir t. t., kur vyriškosios ir bevardės giminės būdvardžiai linksniuojami pagal o kamieną, o moteriškosios − pagal ā.

Būdvardžių *labas 'geras', *platus 'platus', *aru̯is 'tinkamas; ne bet koks'[83] linksniavimas
*-o-, *-ā- *-u-, *-i̯ā-1 *-i-, *-ē-1
Vyr. g. Bev. g Mot. g. Vyr. g. Bev. g Mot. g. Vyr. g. Bev. g Mot. g.
Vienaskaita V. – Š. *labas *laban / *laba *labā *platus *platu *platī *aru̯is *aru̯i *aru̯ē
K. *labas(a) / *labā *labās *plataus *plati̯ās *aru̯eis *aru̯ēs
N. *labōi *labāi *platōi / *platau̯ei *plati̯āi *aru̯ei *aru̯ēi
G. *laban *laban / *laba *labān *platun *platu *plati̯ān *aru̯in *aru̯i *aru̯ēn
Įn. *labō *labān *platumi *plati̯ān *aru̯imi *aru̯ēn
Vt. *labei *labāi *platōu *plati̯āi *aru̯ēi *aru̯ēi
Dviskaita V. – G. – Š. *labō *labai *labāi *platū *platu̯ī *plati̯āi *aru̯ī2 *aru̯ēi
N. – Įn. *labamā *labāmā *platumā *plati̯āmā *aru̯imā *aru̯ēmā
K. – Vt. *labōus *labāus *platau̯aus *plati̯āus *aru̯ii̯aus *aru̯ēus
Daugiskaita V. – Š. *labai *labā *labās *plataus / *platau̯es *platū *plati̯ās *aru̯eis / *aru̯ii̯es *aru̯ī *aru̯ēs
K. *labōn *platu̯ōn *plati̯ōn *aru̯i̯ōn
N. *labamas *labāmas *platumas *plati̯āmas *aru̯imas *aru̯ēmas
G. *labōns *labā *labāns *platuns *platū *plati̯āns *aru̯ins *aru̯ī *aru̯ēns
Įn. *labais *labāmīs *platumīs *plati̯āmīs *aru̯imīs *aru̯ēmīs
Vt. *labeisu *labāsu *platusu *plati̯āsu *aru̯isu *aru̯ēsu

Pastabos:

 • 1 Remdamasis J. Bretkūno Biblijos vertimu į lietuvių kalbą, latvių kalbininkas P. Vanagas daro išvadą, kad senovėje baltų, kaip ir kitose senosiose indoeuropiečių kalbose, u kamieno moteriškosios ir vyriškosios giminių būdvardžiai buvo linksniuojami vienodai: kaip ir u kamieno daiktavardžių, moteriškosios giminės būdvardžių galūnės nesiskyrė nuo vyriškosios (vyr. ir mot. g. *platus, *plataus, *platau̯ei ir t. t.)[84] M. Villanueva Svenssonas tą patį sako apie senųjų indoeuropiečių kalbų i kamieno būdvardžius ir kaip pavyzdį nurodo vyr.–mot. g. būdvardį lot. fortis.[85]
 • 2 Žr. Daiktavardis: Pastabos 1 lentelės tęsiniui 4

SkaitvardisKeisti

Skaitvardžiai, išskyrus '2', turėjo daiktavardines galūnes:*ainas (ide. *oinos) '1' linksniuotas kaip o (vyr. ir bev. g.) ir ā (mot. g.) kamienų daiktavardžiai, šis skaitvardis turėjo vienaskaitą, dviskaitą ir daugiskaitą; *d(u)u̯ō (ide. *duu̯ō), bev. g. ir mot. g.*d(u)u̯ai (ide. *duu̯oi) '2' linksniuotas kaip parodomųjų įvardžių dviskaita; *trii̯es (ide. vyr. g. *trei̯es) '3' buvo linksniuojamas kaip bendras visoms giminėms i kamieno daugiskaitos daiktavardis; *ketures (ide. vyr. g. *ketu̯ores) '4' – kaip priebalsinis r kamieno daugiskaitos daiktavardis, taip pat apibendrintas visoms trims giminėms.[86]

Du Trys Keturi
Vyr. g. Bev. g. Mot. g.
V. *d(u)u̯ō[87][88] *d(u)u̯ai *trii̯es *ketures
K. *d(u)u̯a(i)i̯aus1 *trii̯ōn *keturōn
N. *d(u)u̯eimā *trimas *keturmas
G. *d(u)u̯ō *d(u)u̯ai *trins *keturins
Įn. *d(u)u̯eimā *trimīs *keturmīs
Vt. *d(u)u̯a(i)i̯aus1 *trisu *ketursu

Pastabos:

 • 1 Dėl dviskaitos kilmininko-vietininko žr. skyrelį Įvardis (Parodomųjų įvardžių dviskaita).

Skaitvardžio *ketures (ide. *ketu̯ores) '4' pavyzdžiu prabaltai priebalsinio linksniavimo modelį pritaikė ir skaitvardžiams *penkes (ide. *penke) '5', *ušes / *sešes (ide.*u̯eḱs / *su̯eḱs) '6', *septines (ide.*septṃ) '7', *aštōnes (ide. *oḱtō) '8', *neu̯ines (ide. *neu̯ṇ) '9'. Indoeuropiečių prokalbėje skaitvardžiai '5 – 9' buvo nelinksniuojami. Bet ankstyvuoju baltų prokalbės laikotarpiu dar galėjo būti išsaugotos nekaitomos skaitvardžių formos *septin '7', *aštō '8', *neu̯in '9'.[89] *septines '7' ir *neu̯ines '9' su nepailgintu, trumpuoju i leidžia rekonstruoti latvių kalba.[90]

Skaitvardis *dešimts (ide. *deḱmt < *deḱṃ su -t- iš kelintinių skaitvardžių) '10' turėjo visų skaičių formas. Linksniuotas kaip priebalsinis daiktavardis.

Skaitvardžiai '11 – 19' buvo nusakomi frazėmis *ainas leikti / likā pā dešimtes 'vienas lieka / liko po dešimties', *d(u)u̯ō leikti / likā pā dešimtes 'du lieka / liko po dešimties' ir t. t.

Dešimčių '20 – 90' pavadinimai buvo sudaromi ne dūriniais kaip indoeuropiečių prokalbėje, pvz., *trīkomt '30', *ketu̯ṛkomt '40', bet su skaitvardžiais '2' – '9' ir su jais suderintu '10', pvz., *d(u)u̯ai dešimte '20', *trii̯es dešimtes '30', *ketures dešimtes '40' ir t. t. Dešimtys su vienetais, matyt, buvo nusakoma frazėmis, pvz., *d(u)u̯ai dešimte ir (er, ar) ainas '21', *trii̯es dešimtes ir (er, ar) penkes '35' ir t. t.

'100' reikšti vartota visus skaičius turėjusi iš indoeuropiečių prokalbės paveldėta o kamieno bevardės giminės forma *šimtan (ide.*ḱṃtom).

Šimtų '200 – 900' pavadinimai buvo sudaromi tokiu pačiu būdu, kaip ir dešimčių: *ainan šimtan '100', *d(u)u̯ai šimtai '200', *trii̯es šimtā '300', *ketures šimtā '400' ir t. t. Šimtai su dešimtimis ir vienetais tikriausiai buvo reiškiami žodžių junginiais, pvz., *trii̯es šimtā aštōnes dešimtes ir (er, ar) penkes '385'.

Sunkiai nustatoma pirminė '1000' lytis: rytų baltų kalbose paliudyta forma *tū(k)stants, linksniuota priebalsinių daiktavardžių pavyzdžiu ir priklausiusi mot. g., vakarų baltų epochoje galėjo būti o kamieno vyriškosios giminės forma *tūšimtas, o skoliniai Baltijos finams verstų rekonstruoti šio skaitvardžio kamieną *tūšant-. Bet kokiu atveju, šie tūkstančio pavadinimai yra baltų, slavų (*tysęťa / *tysǫťa) ir germanų (*þūsundī) bendrybė. Likusiose indoeuropiečių kalbose turimi kitokie šio skaitvardžio pavadinimai.[91]

Kelintiniai skaitvardžiai 'I – X' baltų prokalbėje buvo tokie (pateikiamos vns. vard. vyr. g. formos): *pirmas (ide. *pṛmos) 'I', *antaras (ide. *ontoros / *onteros) 'II', *treti̯as / *tirt(i̯)as (ide. *tri-t-) 'III', *ketu̯irtas (ide. *ketu̯ṛtos) 'IV', *penktas (ide. *penktos) 'V', *uštas / *seštas (ide. *u̯eḱstos / *su̯eḱstos) 'VI', *septmas (ide. *septṃos) 'VII', *aštmas (-mas*septmas; ide. oḱtuu̯os / *oḱtōu̯os) 'VIII', *neu̯intas (-tas iš kitų skaitvardžių; ide. *neuṇos) 'IX', *dešimtas (ide. *deḱṃtos) 'X'. Visų šių skaitvardžių vyr. ir bev. g. linksniuota kaip o kamieno, mot. g. − kaip ā kamieno daiktavardžiai. Kelintiniai skaitvardžiai '11 —19', '20 – 90' ir kelintiniai šimtų pavadinimai buvo sudaromi kaip ir kiekiniai, tik pirmuoju dėmeniu ėjo atitinkamas kelintinis skaitvardis.[92][93]

ĮvardisKeisti

Jau indoeuropiečių prokalbėje įvardžių linksniavimas gerokai skyrėsi nuo vardažodžių. Baltų prokalbėje, kaip ir indoeuropiečių, parodomieji įvardžiai skyrė trijų lygių nutolimo nuo kalbėtojo lygius: artimo rodymo *šis ir *is, tolimo rodymo *anas ir neutralaus *tas. Pastarasis gimininis parodomasis įvardis vartotas ir trečiam asmeniui (tolygu liet. 'jis') reikšti. Turėti du asmeniniai negimininiai įvardžiai − *ež (*eš) 'aš' ir *tu / *tū 'tu', kurie nuo indoeuropiečių prokalbės laikų pasižymėjo supletyvinėmis (skirtingašaknėmis) linksnių formomis. Sangrąžinis įvardis *seu̯e 'savęs', kaip ir dabar baltų kalbose, turėjo tik vienaskaitą (be vardininko).[94][95]

Įvardžių daugiskaita ir dviskaita bei jų tarpusavio santykis reikalauja platesnių komentarų, todėl kiekvieno gramatinio skaičiaus lentelės pateikiamos atskirai ir kitokiu nei kitų kalbos dalių eiliškumu.

1. asmuo 2. asmuo 3. asmuo Sangrąžinis įv.
Vyr. g. Bev. g Mot. g.
Vienaskaita V. *ež (*eš) *tu / *tū *tas1 *ta *tā
K. *mene, *mei2 *teṷe, *tei *tasi̯a *tasi̯ās *seu̯e, *sei
N. *menei,3 *mei2 *tebei, *tei *tasmei4 *tasi̯āi *sebei, *sei
G. *mēn, *me2 *tēn, *te *tan *ta *tān *sēn, *se
Įn.5 *menimi *tebimi *tō *tān *sebimi
Vt.6 *meni *tebi *tasmi4 *tāi *sebi

Pastabos:

 • 1 Ide. parodomieji įvardžiai vyr. g. *tas, mot. g. *tā vns. vardininke turėjo kitokį kamieną nei kituose linksniuose − vyr g. *so, mot. g. *sā. Baltai tokį supletyvumą panaikino, galbūt tam turėjo įtakos ir vns. vardininko bev. g. forma *tod.[96]
 • 3 Naudininkas, įnagininkas ir vietininkas gavo kamieno -n- iš kilmininko *mene − anksčiau šiuose linksniuose turėtas priebalsis -b- (*mebei, *mebimi, *mebi).[98]
 • 4 Manoma, kad intarpas -sm-, esantis parodomojo įvardžio *tas, bev. g. *ta vienaskaitos naudininke ir vietininke, yra ide. senojo, pirminio skaitvardžio *sem- 'vienas' palaikas.[99]

F. Kortlandtas įsitikinęs, kad baltų (ir slavų) prokalbei turi būti rekonstruotos tik seniausiosios, neatnaujintos įvardžių formos.[100] Z. Zinkevičiaus manymu, senosios įvardžių formos turėtos tik ankstyvuoju prokalbės laikotarpiu.[98] Senovinių formų naudininkai *nōmas 'mums', *ṷōmas 'jums' pakeitė indoeuropiečių prokalbės *ṇsmei, *usmei: įvardžių paradigma gavo daiktavardines galūnes. Pirmajame ir antrajame asmenyse dėl *i̯ūs įtakos ilgasis kamienų balsis ō buvo pakeistas į ū, o visi *i̯ūs linksniai, išskyrus galininką, kamieno pradžioje dėl vardininko įgijo i̯-.[101] Įnagininkas ir vietininkas, kaip ir vienaskaitoje, susidarė vėliau nei kiti linksniai.

1. asmuo 2. asmuo 3. asmuo
Senoji forma → atnaujintoji Senoji forma → atnaujintoji Vyr. g. Bev. g Mot. g.
Daugiskaita V. *mes *i̯ūs *tai / *tei *tā *tās
K. *nōsōn → *nūsōn *ṷōsōn → *i̯ūsōn *teisōn *tāsōn
N. *nōmas → *nūmas *ṷōmas → *i̯ūmas *teimas *tāmas
G. *nōs → *nas *ṷōs → *ṷas *tōns *tā *tāns
Įn. *nōmīs → *nūmīs *ṷōmīs → *i̯ūmīs *tais *tāmīs
Vt. *nōsu → *nūsu *ṷōsu → *i̯ūsu *teisu *tāsu

Asmeninių įvardžių dviskaita pateikiama remiantis F. Kortlandtu,[100] o jų atnaujintos formos – pagal L. Palmaičio siūlomas proporcijas,[102] kurios yra analogiškos daugiskaitos atnaujintosioms. Šių įvardžių (1. ir 2. asmenų) dviskaitos vardininko ir galininko kamienai – supletyviniai, simetriški daugiskaitai, tik be daugiskaitos rodmenų: ide. dgs. *ṷe-i 'mes' – baltų prok. dvs. *ṷe 'mes du', dgs. *nō-s 'mus' – dvs.*nō 'mus du'; dgs. *i̯ū-s 'jūs' – dvs. *i̯ū 'jūs du', dgs. *ṷō-s 'jus' – dvs. *ṷō 'jus du'. Įvardžio kamienas *ṷe išlaikytas lietuvių tarmėse (vedu 'mudu'), jis atitinka seniausiuosius, turimus kitose indoeuropiečių kalbose. Z. Zinkevičius lietuvių dviskaitos kamieną ju-du linkęs laikyti naujai perimtu iš daugiskaitos,[103] tačiau panašus daugiskaitos ir dviskaitos santykis turėtas ir pragermanų (dgs. *jūz – dvs. *jut),[104] F. Kortlandtas dviskaitos kamieną *i̯ū rekonstruoja ir slavų prokalbei,[100] o A. Sihleris jį nukelia į indoeuropiečių prokalbės laikus.[105]

Parodomųjų įvardžių dviskaita (šie įvardžiai vartoti ir trečiajam asmeniui reikšti) rekonstruojama pagal W. Eulerį. Remdamasis lietuvių tarmine skaitvardžio forma dviejaus 'dviese', W. Euleris atkuria dviskaitos kilmininko-vietininko prabaltišką formą *dṷaii̯aus su kamieno dvibalsiu *ai (skaitvardis du linksniuotas kaip parodomieji įvardžiai). Tačiau čia pat jis pabrėžia, kad tokia forma neatitinka kitoms indoeuropiečių kalboms ir indoeuropiečių prokalbei rekonstruojamų formų su kamiene esančiu ide. *o > baltų *a.[106] M. Villanueva Svenssonas dviskaitos kilmininko-vietininko galūnę su dvibalsiu *oi (> baltų *ai) atsargiai teikia indoeuropiečių prokalbei.[107]

1. asmuo 2. asmuo 3. asmuo
Senoji forma → atnaujintoji Senoji forma → atnaujintoji Vyr. g. Bev. g Mot. g.
Dviskaita V. *ṷe *i̯ū *tō *tai / *tei
N.Įn. *nōmā → *nūmā *ṷōmā → *i̯ūmā *teimā1
K.Vt. *nōi̯aus → *nūi̯aus *ṷōi̯aus → *i̯ūi̯aus *ta(i)i̯aus
G. *nō → *na2 *ṷō → *ṷa2 *tō *tai / *tei

Pastabos:

 • 1 Lietuvių vyr. g. tiem(a)-dviem(a), mot. g. tom(a)-dviem(a) giminių skyrimas yra vėlyvas, antrinis − tai rodo kitų kalbų duomenys ir liet. k. naudininkai-įnagininkai dviem, abiem be giminių skirties.[108]
 • 2 L. Palmaitis siūlo tolesnį galininko ir vardininko formų išlyginimą: dvs. 1. *na*ṷe, dvs. 2. *ṷa*i̯ū.[102] Kitų linksniuojamų žodžių paradigmose dviskaitos galininkas ir vardininkas sistemingai sutampa.

Klausiamieji įvardžiai buvo du: *kat[a/e]ras, bev. g. *kat[a/e]ra, mot g. *kat[a/e]rā 'kuris, kuri; katras, katra' ir vyr. g – mot. g.*kas, bev. g. *ka 'kas'. Pastarasis buvo vartojamas ir kaip būdvardinis (santykinis) įvardis − kaip lietuvių kalboje kuris, koks prijungiamuosiuose sakiniuose. Z. Zinkevičiaus teigimu, būdvardiniai įvardžiai turėjo visas tris gimines,[109] ir, pasak V. Mažiulio, vartojant santykinio įvardžio reikšme, turėta mot. g. forma *.[110] Šie įvardžiai buvo linksniuoti kaip parodomasis gimininis įvardis *tas. Taip pat buvo linksniuojami ir nežymimieji įvardžiai *kitas, bev. g, *kita, mot. g. *kitā 'kitas, kìta, kità', *u̯isas, bev. g. *u̯isa, mot. g. *u̯isā 'visas, vìsa, visà'.[109]

Savybiniai įvardžiai rodo dialektinį baltų susiskaldymą: vakariniam arealui būdingos formos *mai̯as, bev. g. *mai̯a, mot. g. *mai̯ā 'manas, mãna, manà', *tu̯ai̯as, bev. g. *tu̯ai̯a, mot. g. *tu̯ai̯ā 'tavas, tãva, tavà', *su̯ai̯as, bev. g. *su̯ai̯a, mot. g. *su̯ai̯ā 'savas, sãva, savà', o rytiniam baltų arealui − atitinkamai *menas, bev. g. *mena, mot. g. *menā, *teu̯as, bev. g. *teu̯a, mot. g. *teu̯ā, *seu̯as, bev. g.*seu̯a, mot. g. *seu̯ā. Jie linksniuoti kaip ir kiti gimininiai įvardžiai, nors gali būti, kad lygia greta vartotos vien kilmininko formos − kaip liet. màno, tàvo, sàvo. Daugiskaitos įvardžių savybinė reikšmė tikriausiai reikšta kilmininku*nōsōn (→*nūsōn), *ṷōsōn (→*i̯ūsōn), *teisōn/ *tāsōn.[111]

VeiksmažodisKeisti

Baltų prokalbės veiksmažodžiui rekonstruoti daugiausia tenka remtis rytų baltų kalbų duomenimis. Rekonstruota veiksmažodžio sistema priskirtina vėlyvesniam etapui.[112] Baltų veiksmažodis, skirtingai nuo kitų kalbos dalių, patyrė gana daug permainų − buvo pakeista indoeuropiečių prokalbės laikų, nuosakų ir rūšių sistema: iš indoeuropiečių prokalbėje buvusių esamojo (prezento), aoristo, perfekto (ir galbūt sigmatinio būsimojo) gramatinių laikų baltai išsaugojo tik prezentą (esamąjį laiką) ir sigmatinį futūrą, kai kurių tyrėjų laikomą indoeuropiečių prokalbės veldiniu. Indoeuropiečių prokalbėje turėtos šios nuosakos: indikatyvas (tiesioginė nuosaka), konjunktyvas, reiškęs tariamą ir norimą veiksmą, optatyvas, kuriuo buvo nusakomas galimas arba norimas veiksmas (skirtumas nuo ide. konjunktyvo ne visai aiškus) ir imperatyvas (liepiamoji nuosaka). Baltų prokalbėje indikatyvas išliko, tačiau senąjį konjunktyvą pakeikė naujai sudaryta tariamoji nuosaka, vadinama kondicionaliu. Imperatyvui (liepiamajai nuosakai) buvo pritaikytos optatyvo formos. Ide. buvo dvi veiksmažodžio rūšys − aktyvas (veikiamoji rūšis) ir medijas, arba mediopasyvas (vidurinė rūšis). Mediją baltai pakeitė sangrąžiniais veiksmažodžiais. Buvo sudarytos naujos neveikiamosios rūšies (pasyvo) ir atliktinių laikų (perfekto, pliuskvamperfekto[113]) formos. Nepaisant šių naujovių, esamasis ir, kaip neretai teigiama, sigmatinis būsimasis laikai yra paveldėti iš indoeuropiečių prokalbės. Archajiška baltų prokalbės ypatybė − išlaikytas atematinis asmenavimas.[114][115][116] Minėtieji pokyčiai sudarė prielaidas savitai baltų veiksmažodžio sistemai susiformuoti.

Būta trijų laikų: esamojo (prezento), būtojo (preterito) ir būsimojo (futūro), trijų skaičių − vienaskaitos, dviskaitos bei daugiskaitos, trijų asmenų – pirmojo, antrojo ir trečiojo. Išskirtinė baltų veiksmažodžio ypatybė − visų trijų skaičių trečiasis asmuo turi tą pačią formą. Iš esamojo laiko kilusios galūnės buvo pritaikytos visiems laikams bei nuosakoms, o šių buvo trys: tiesioginė, turinti visus tris laikus, liepiamoji ir tariamoji, kurioms laiko kategorija nebuvo būdinga. Veiksmažodis turėjo tris kamienus: esamojo, būtojo laikų ir bendraties. Pavyzdžiui, veiksmažodžio 'nešti' kamienai buvo tokie: *neša-, *nešē-, *neš-; veiksmažodžio 'sėdėti' kamienai: *sēdi-, *sēdējā-, *sēdē-. Palyginkime su lietuvių k. nẽša, nẽšė, nèšti; sė́di, sėdė́jo, sėdė́ti.[116]

Bendratis baltų prokalbėje buvo sudaroma su priesagomis *-tei, *-tēi, *-ti: *eitei, *-tēi, *-ti 'eiti', *darītei, *-tēi, *-ti 'daryti'. Bendratis yra kilusi iš ti kamieno vardažodžių vienaskaitos naudininko (*mirtei 'mirčiai') ir vietininko (*mirtēi 'mirtyje', *darānti 'darančiame'). Bendraties ryšys su naudininku jaučiamas ir dabar, pavyzdžiui, kėdė yra sėdėti '…sėdėjimui', ne metas liūdėti '…liūdėjimui'. Indoeuropiečių prokalbėje bendraties dar nebūta, įvairios jos formos indoeuropiečių kalbose buvo pasidarytos vėliau.[117]

Siekinys baltų prokalbėje buvo sudaromas su priesaga *-tun < ide. *-tum: *eitun, *darītun. Tai nekaitoma veiksmažodžio forma, vartota su slinkties veiksmažodžiais tikslo ir siekimo aplinkybėms reikšti. Siekinys kilęs iš tu kamieno vardažodžių vienaskaitos galininko (*leitun 'lietų'). Sąsaja su galininku apčiuopiama ir šiais laikais: lietuvių tarmių siekinį einu šieno pjautų galima pakeisti einu į šieno pjovimą (pjūtį). Šitokios darybos siekinys žinomas ir kitoms indoeuropiečių kalboms, taigi turėtų būti gana senų laikų veldinys.[117]

Veikslas (kaip liet. rinkau – eigos veikslas, surinkau – įvykio veikslas) baltų prokalbei galėjo būti nebūdingas, nes išnyko įvykio (netęstinį) veikslą reiškiantis aoristas, kuris sudarė priešpriešą su eigos (tęstinį) veikslą žyminčiu esamuoju laiku.[93]

Esamasis laikasKeisti

Esamojo laiko daryba buvo gana sudėtinga. Turėti atematiniai ir tematiniai veiksmažodžiai. Atematiniai po šaknies neturėjo balsio – temos, kuri sudaro kamiengalį. Pagal kamiengalį tematiniai veiksmažodžiai skirstomi į tris: o > baltų a (*renka 'renka'), i (*turi 'turi') ir ā (*laikā 'laiko') kamienų asmenuotes. Laikantis Ch. Stango pasiūlyto skirstymo, tradiciškai i ir ā kamienų veiksmažodžiai vadinami pusiau tematiniais, tad visiškai tematiniai, kaip ir vardažodžiai (pvz., daiktavardžiai), būtų tik turintieji o kamieną.[59] Tačiau ne visi kalbininkai pritaria, kad i ir ā kamienų veiksmažodžius reikėtų laikyti ne visai tematiniais ir juos išskirti į atskirą poklasį.[118] Atematiniai veiksmažodžiai tarp šaknies ir galūnės neturėjo balsio − temos. Jų asmenavimas nuo indoeuropiečių prokalbės laikų pasižymėjo tam tikru savitumu.[119]

Veksmažodžių esamasis laikas
Atematiniai veiksmažodžiai *-o- *-i- *-ā-
*eitei 'eiti' Baltų prok. galūnė Ide. galūnė *rinktei 'rinkti' *turētei 'turėti' *laikītei 'laikyti' Baltų prok. galūnė Ide. galūnė
Vienaskaita 1. *eimi *-mi *-mi *renkō *turi̯ō *laikāu *-ṓ; *-i̯ṓ; *-ā́u *-ō < *-oh₂
2. *eisei *-seí *-si *renkei *turei *laikāi *-eí; *-ā́i *-esi; -Vsi (*-ei?)
3. *eiti *-ti *-ti *renka *turi *laikā *-a-ø; *-i-ø; *-ā-ø *-eti; *-Vti (*-e?)
Dviskaita 1. *eiu̯ā *-u̯ā́ *-u̯os / *-u̯es *renkau̯ā *turiu̯ā *laikāu̯ā *-au̯ā́; *-iu̯ā́; *-āu̯ā́ *-ou̯os / *-ou̯es; *-Vu̯os / *-Vu̯es
2. *eitā *-tā́ *-tHos / *-tHes *renkatā *turitā *laikātā *-atā́; *-itā́; *-ātā́ *-etHos / *-etHes; *-VtHos / *-VtHes
3. *eiti *-ti *-tes *renka *turi *laikā *-a-ø; *-i-ø; *-ā-ø *-etes; *-Vtes
Daugiskaita 1. *eimē *-mḗ *-mes / *-mos *renkamē *turimē *laikāmē *-amḗ; *-imḗ; *-āmḗ *-omes / *-omos; *-Vmes / *-Vmos
2. *eitē *-tḗ *-te *renkatē *turitē *laikātē *atḗ; *-itḗ; *-ātḗ *-ete; *-Vte
3. *eiti *-ti *-nti *renka *turi *laikā *-a-ø; *-i-ø; *-ā-ø *-ont; *-Vnt (*-o?)

Nuo seno atematiniai veiksmažodžiai skyrėsi tik vienaskaitos pirmojo asmens galūne, visos kitos buvo tokios pačios, kaip ir tematinių. Be vienaskaitos 1. ir 2. asmenų galūnių *-mi, *-sei, kartais rekonstruojamos ir *-mei / *-mai, *-si / *-sai. Be to, tematinių veiksmažodžių vns. 2. asmuo netekęs kamiengalio balsio ir galūnės pradžios priebalsio *s (vietoj *renkasei yra *renkei).[120] Pagal alternatyvią rekonstrukciją, prabaltų vns. 2. asmens galūnė *-ei vesdinama tiesiogiai iš ide. *-ei.[121]

Tematinių veiksmažodžių o (> baltų prok. a) kamieno vns. 1. asmens galūnė *-ō pavedėta iš ide. Tačiau ā kamieno veiksmažodžių vns. 1. ar 2. asmenų galūnės su ilgaisiais dvibalsiais *-āu, *-āi gali būti vėlesni dariniai, dėl jų kilmės diskutuojama.[119]

Ir tematinių, ir atematinių veiksmažodžių dviskaitos 1. ir 2. asmenų bei daugiskaitos 1. asmens galūnė neteko pabaigos priebalsio *-s , o prieš ją einąs balsis buvo pailgintas: ide. dvs. 1. *iu̯os, dvs. 2. *itos > baltų prok. dvs. 1.*eiu̯ā 'mudu einame', dvs. 2. *eitā 'judu einate'; ide. dgs. 1. *imes > baltų prok. dgs. 1. *eimē 'einame'. Pailgintas galūnės balsis matyti ir dgs. 2. asmenyje: ide. dgs. 2. *ite > baltų prok. dgs. 2. *eitē 'einate'.[122]

Buvo panaikinta atematinių veiksmažodžių šaknies balsio laipsnių kaita: vienaskaitoje indoeuropiečių prokalbėje visuose asmenyse turėtas normalusis laipsnis (*eimi 'einu', *esmi 'esu'), o dviskaitoje ir daugiskaitoje – silpnasis arba nulinis (*iu̯os 'mudu einame', *su̯os 'mudu esame', *imes 'mes einame', *smes 'mes esame'). Baltai visiems skaičiams apibendrino vienaskaitos šaknį su normaliuoju balsio laipsniu (*eiu̯ā 'mudu einame, *esu̯ā 'mudu esame', *eimē 'mes einame', *esmē 'mes esame'). Tačiau silpnasis ir nulinis balsio laipsnis išliko baltų veikiamosios rūšies esamojo laiko dalyviuose: *i̯ents 'einąs', *sants 'esąs'.[112]

o kamieno tematiniai veiksmažodžiai neteko dviskaitos ir daugiskaitos antrojo asmens kamiengaliuose indoeuropiečių prokalbėje buvusios e: o (> baltų prok e: a) kaitos: ide. dvs. 1.*bherou̯os 'mudu imame', bet 2. *bheretHos 'judu imate'; ide. dgs. 1. *beromes 'imame', bet 2. *bherete 'imate'. Tad vietoj lauktinų dvs. 2. *renke 'judu renkate', dgs. 2. *renke 'jūs renkate' buvo apibendrintas kamiengalis su a iš kitų asmenų − *renka, *renka.[123]

Baltai 3. asmens galūnę apibendrino visiems trims skaičiams: atematinių ji kilusi iš vienaskaitos (*-ti), o tematinių veiksmažodžių 3. visų skaičių asmuo reiškiamas grynu kamienu. Tradiciškai manoma, kad čia nukrito vadinamoji antrinė ide. 3. asmens galūnė *-t. Tačiau V. Toporovo ir kai kurių kitų kalbininkų teigimu, 3. asmuo senojoje indoeuropiečių prokalbės fazėje jokios galūnės neturėjo, jis reikštas grynu kamienu, buvo nežymėtas, mat 3. asmuo komunikacijos akte (tiesiogiai kreipiantis, besikalbant) nedalyvauja. Todėl šios baltų formos galinčios būti didžiai archajiškos. Pagal alternatyvią rekonstrukciją, tematinių veiksmažodžių 3. asmens galūnė (t. y. kamiengalis) *-a kilęs iš ide. *-e (baltų prok. *-a < ide. *-o – kitas ide. galūnės (kamiengalio) laipsnis, atspindintis ide. *e : *o kaitą).[124][125][121]

Esamajame laike baltų prokalbėje iš indoeuropiečių prokalbės laikų kai kurie veiksmažodžiai turėdavo intarpą *-n-, pvz., *liptei 'lipti', lipā 'lipo', bet *linpa 'limpa'. Ilgainiui šis intarpas buvo įsivestas ir į pozicijas, kuriose ide. nebuvo būdingas − prieš pusbalsius *l, *r, *i̯, *u̯, plg. liet. šąla < *šanla, kiūra < *ki̯unra, gyja < *gini̯a ir t. t. Kai dėl fonetinių priežasčių intarpas *-n- buvo nepatogus, baltai išplėtojo esamojo laiko veiksmažodžių klasę su priesagomis *-d-, *-st- ir keletu kitų, pvz., lietuvių kalbos virti, virė, bet verda; dingti, dingo, bet dingsta (ir latv. salt 'šalti', sala 'šalo', bet salst 'šąla'). Veiksmažodžiams su intarpu ir šiomis priesagomis būdinga intranzityvinė (negalininkinė, savaiminė) reikšmė.[126] Priesaga *-st- susidarė jau baltų prokalbės dirvoje. Būta veiksmažodžių ir su intarpu, ir su priesaga *-st- (plg. tyžta < *tinž-st-a). o kamieno veiksmažodžiai su intarpu *-n- ir jį pavaduojančiomis (ar papildančiomis) priesagomis *-d-, *-st- bei keletu kitų vadinami negrynaisiais, o be jų − grynaisiais. Būta veiksmažodžių, kurių šaknis esamajame laike turėjo normaliojo laipsnio balsį, o kitose formose − silpnojo, pvz., *kerpa (normalusis laipsnis), bet *kirpā 'kirpo' (silpnasis laipsnis)[126] Buvo išplėtota veiksmažodžių daryba iš vardažodžių ir kitų veiksmažodžių su priesagomis *-āi̯o-, *-ēi̯o-, *-ii̯o-, *-ōi̯o-, *-ina- / *-inā ir kt. Būtajame laike jos įgydavo ā kamiengalį (*-āi̯ā-, *-ēi̯ā- ir t. t.)[127]

Būtasis laikasKeisti

Būtojo laiko veiksmažodžiai galėjo būti dviejų kamienų − ā arba ē. Esamojo laiko atematiniai veiksmažodžiai gaudavo vieną iš jų (atematiškai asmenuota tik esamajame laike). Dažnu atveju būtojo laiko veiksmažodžiai išlaikydavo tarp šaknies ir bendraties formanto *-tei (*-tēi, *-ti) esančią priesagą. Dėl būtojo laiko galūnių žr. esamojo laiko skirsnį, nes esamojo laiko galūnės buvo pasitelktos būtajam laikui sudaryti.[116]

Veiksmažodžių būtasis laikas
*-ā- *-ē-
*eitei 'eiti' *rinktei 'rinkti' *turētei 'turėti' *laikītei 'laikyti'
Vienaskaita 1. *ei̯āu *rinkāu *turēi̯āu *laikēu
2. *ei̯āi *rinkāi *turēi̯āi *laikēi
3. *ei̯ā *rinkā *turēi̯ā *laikē
Dviskaita 1. *ei̯āu̯ā *rinkāu̯ā *turēi̯āu̯ā *laikēu̯ā
2. *ei̯ātā *rinkātā *turēi̯ātā *laikētā
3. *ei̯ā *rinkā *turēi̯ā *laikē
Daugiskaita 1. *ei̯āmē *rinkāmē *turēi̯āmē *laikēmē
2. *ei̯ātē *rinkātē *turēi̯ātē *laikētē
3. *ei̯ā *rinkā *turēi̯ā *laikē
Būsimasis laikasKeisti

Baltų prokalbėje turėtas sigmatinis būsimasis laikas − su priesaga *-s(i)- po šaknies. Visiško sutarimo nėra, tačiau sigmatinis būsimasis laikas neretai laikomas paveldėtu iš vėlyvojo indoeuropiečių prokalbės laikotarpio. Būsimasis laikas sudaromas iš bendraties kamieno, išlaikant tarp šaknies ir formanto *-tei (*-tēi, *-ti) esančią priesagą, jeigu ji turima. Galūnės − kaip esamojo laiko. Visi veiksmažodžiai asmenuojami pagal i kamieną. Trečiasis asmuo po priesagos *-s(i)- galūnės ar kamiengalio balsio neturi. Šaknies priebalsio ir priesagos *-s(i)- sandūrų pokyčiai: š, ž + s(i) = š(i) (*nešsi̯ō > *neši̯ō, *vežsi̯ō > *veši̯ō); t, d + s(i) = s(i) (*metsi̯ō > *mesi̯ō, *vedsi̯ō > *vesi̯ō). Paliudytos ir atematinės formos be teminio balsio i (i̯) tarp priesagos *-s- ir galūnės (pvz., liet. eisme, rinksme, turėsme).[128] Toliau pateikiamas tematinis asmenavimas.

Veiksmažodžių būsimasis laikas
*-i- (visi veiksmažodžiai)
*eitei 'eiti' *rinktei 'rinkti' *turētei 'turėti' *laikītei 'laikyti'
Vienaskaita 1. *eisi̯ō *rinksi̯ō *turēsi̯ō *laikīsi̯ō
2. *eisei *rinksei *turēsei *laikīsei
3. *eis *rinks *turēs *laikīs
Dviskaita 1. *eisiu̯ā *rinksiu̯ā *turēsiu̯ā *laikīsiu̯ā
2. *eisitā *rinksitā *turēsitā *laikīsitā
3. *eis *rinks *turēs *laikīs
Daugiskaita 1. *eisimē *rinksimē *turēsimē *laikīsimē
2. *eisitē *rinksitē *turēsitē *laikīsitē
3. *eis *rinks *turēs *laikīs
DalyviaiKeisti

Baltų prokalbėje turėti veikiamosios ir neveikiamosios rūšių dalyviai. Tradiciniu požiūriu, veikiamosios rūšies dalyviai buvę jau indoeuropiečių prokalbėje. Dalyviai buvo kaitomi tais pačiais linksniais, kaip ir vardažodžiai. Šauksmininkas tikriausiai sutapo su vardininku. Turėjo tris gimines − vyriškąją, moteriškąją ir bevardę, tris skaičius − vienaskaitą, dviskaitą ir daugiskaitą, ir tris laikus − esamąjį, būtąjį ir būsimąjį. Veikiamieji dalyviai reiškia daikto ypatybę, kylančią iš jo paties veiksmo. Neveikiamieji dalyviai reiškia daikto ypatybę, kylančią iš kito veikėjo veiksmo.

Esamojo laiko veikiamieji dalyviai buvo sudaromi prie esamojo laiko veiksmažodžių kamieno pridedant priesagą *-nt-, tad turėjo tris kamienus − o, i ir ā. Atematiniai veiksmažodžiai turėjo iš indoeuropiečių prokalbės esamojo laiko dviskaitos ir daugiskaitos perimtą nykstamojo (nulinio) laipsnio šaknies balsį: *sants 'esąs', *i̯ents 'einąs'. Jie gaudavo o kamieną (linksniuoti kaip *renkants 'renkąs'). Vyriškosios ir bevardės giminės dalyviai linksniuoti kaip priebalsinio kamieno vardažodžiai (žr. daiktavardžius *u̯aišpats, *sēmen), moteriškosios − kaip i̯ā kamieno kamieno vardažodžiai su *-ī galūne vienaskaitos vardininke (žr. *rankā).[129] Visų laikų veikiamosios rūšies bevardės giminės dalyvių dviskaitos ir daugiskaitos vardininko-galininko-šauksmininko formos pateikiamos remiantis prielaida, kad jos atitiko priebalsinio linksniavimo daiktavardžių formas.[71][54] Dabartiniai lietuvių k. esamojo laiko padalyviai (laikant) yra kilę iš esamojo laiko veikiamosios rūšies vyr. ar bev. g. vienaskaitos naudininko formų (*laikāntei).[130]

Veikiamosios rūšies esamojo laiko dalyvių *renkants 'renkąs', *turints 'turįs', *laikānts 'laikąs' linksniavimas
*-o- *-i- *-ā-
Vyr. g. Bev. g Mot. g. Vyr. g. Bev. g Mot. g. Vyr. g. Bev. g Mot. g.
Vienaskaita V.Š. *renkants *renkant *renkantī *turints *turint *turintī *laikānts *laikānt *laikāntī
K. *renkantes *renkanti̯ās *turintes *turinti̯ās *laikāntes *laikānti̯ās
N. *renkantei *renkanti̯āi *turintei *turinti̯āi *laikāntei *laikānti̯āi
G. *renkantin *renkant *renkanti̯ān *turintin *turint *turinti̯ān *laikāntin *laikānt *laikānti̯ān
Įn. *renkantmi *renkanti̯ān *turintmi *turinti̯ān *laikāntmi *laikānti̯ān
Vt. *renkanti *renkanti̯āi *turinti *turinti̯āi *laikānti *laikānti̯āi
Dviskaita V. – G. – Š. *renkante *renkantī *renkanti̯āi *turinte *turintī *turinti̯āi *laikānte *laikāntī *laikānti̯āi
N. – Įn. *renkantmā *renkanti̯āmā *turintmā *turinti̯āmā *laikāntmā *laikānti̯āmā
K. – Vt. *renkantaus *renkanti̯āus *turintaus *turinti̯āus *laikāntaus *laikānti̯āus
Daugiskaita V. – Š. *renkantes *renkantā *renkanti̯ās *turintes *turintā *turinti̯ās *laikāntes *laikāntā *laikānti̯ās
K. *renkantōn *renkanti̯ōn *turintōn *turinti̯ōn *laikāntōn *laikānti̯ōn
N. *renkantmas *renkanti̯āmas *turintmas *turinti̯āmas *laikāntmas *laikānti̯āmas
G. *renkantins *renkantā *renkanti̯āns *turintins *turintā *turinti̯āns *laikāntins *laikāntā *laikānti̯āns
Įn. *renkantmīs *renkanti̯āmīs *turintmīs *turinti̯āmīs *laikāntmīs *laikānti̯āmīs
Vt. *renkantsu *renkanti̯āsu *turintsu *turinti̯āsu *laikāntsu *laikānti̯āsu

Neveikiamosios rūšies esamojo laiko dalyviai sudaromi prie esamojo laiko veiksmažodžių kamienų pridedant priesagas *-mo- (vyr. ir bev. g.), *-mā- (mot. g.). Prūsų kalboje paliudyta forma su priesaga -mana-, tad galėję būti arealinių skirtumų. Neveikiamosios rūšies esamojo laiko dalyviai bus susidarę vėliau, daugumoje kitų indoeuropiečių kalbų priesagos *-mo-, *-mā- paprastai pasitelkiamos būdvardžiams sudaryti. Atematinių veiksmažodžių neveikiamieji dalyviai gaudavo o kamieną. Linksnių galūnės − kaip o (vyr. ir bev. g.) ir ā (mot. g.) kamienų daiktavardžių.[131] Su neveikiamosios rūšies esamojo laiko dalyviais siejami lietuvių ir latvių kalbų pusdalyviai eidamas, iedams 't. p.'. Jiems pradžią bus davę esamojo laiko veiksmažodžiai su priesaga *-do- > baltų *-da-: *verda + *-mo-, *-mā-*verdamas,-ma, -mā. Vėliau priesaga *-do- buvo išplėsti ir kiti veiksmažodžiai, šių darinių reikšmė ėmė tolti nuo esamojo laiko neveikiamųjų dalyvių.[132]

Neveikiamosios rūšies esamojo laiko dalyvių *renkamas 'renkamas', *turimas 'turimas', *laikāmas 'laikomas' linksniavimas
*-o- *-i- *-ā-
Vyr. g. Bev. g Mot. g. Vyr. g. Bev. g Mot. g. Vyr. g. Bev. g Mot. g.
Vienaskaita V.Š. *renkamas *renkaman / *renkama *renkamā *turimas *turiman / *turima *turimā *laikāmas *laikāman / *laikāma *laikāmā
K. *renkamas(a) / *renkamā *renkamās *turimas(a) / *turimā *turimās *laikāmas(a) / *laikāmā *laikāmās
N. *renkamōi renkamāi *turimōi *turimāi *laikāmōi *laikāmāi
G. *renkaman *renkaman / *renkama *renkamān *turiman *turiman /*turima *turimān *laikāman *laikāman / *laikāma *laikāmān
Įn. *renkamō *renkamān *turimō *turimān *laikāmō *laikāmān
Vt. *renkamei *renkamāi *turimei *turimāi *laikāmei *laikāmāi
Dviskaita V. – G. – Š. *renkamō *renkamai *renkamāi *turimō *turimai *turimāi *laikāmō *laikāmai *laikāmāi
N. – Įn. *renkamamā *renkamāmā *turimamā *turimāmā *laikāmamā *laikāmāmā
K. – Vt. *renkamōus *renkamāus *turimōus *turimāus *laikāmōus *laikāmāus
Daugiskaita V. – Š. *renkamai *renkamā *renkamās *turimai *turimā *turimās *laikāmai *laikāmā *laikāmās
K. *renkamōn *turimōn *laikāmōn
N. *renkamamas *renkamāmas *turimamas *turimāmas *laikāmamas *laikāmāmas
G. *renkamōns *renkamā *renkamāns *turimōns *turimā *turimāns *laikāmōns *laikāmā *laikāmāns
Įn. *renkamais *renkamāmīs *turimais *turimāmīs *laikāmais *laikāmāmīs
Vt. *renkameisu *renkamāsu *turimeisu *turimāsu *laikāmeisu *laikāmāsu

Būtojo laiko veikiamieji dalyviai buvo sudaromi iš būtojo laiko veiksmažodžių kamienų su priesaga *-us-, atmetus kamiengalio balsius ā, ē. Atematiniai veiksmažodžiai gaudavo tematinių kamienus (*ei̯ents, *ei̯uses). Bendratyje turintys priesagą *-ī- veiksmažodžiai (*laikītei) po šaknies išplėsti priesaga *-i̯- (*laikus-). Vardažodinės kilmės priesaga *-us- į dalyvių paradigmą buvo įtraukta tik kai kuriose indoeuropiečių kalbų šakose, siauriau negu esamojo laiko veikiamųjų dalyvių priesaga *-nt-. Bevardės giminės vienaskaitos ir daugiskaitos vardininkas-galininkas-šauksmininkas bei vyriškosios giminės vienaskaitos ir daugiskaitos vardininkai – šauksmininkai turi priesagą *-ent-. Manoma, kad ji įsivesta iš esamojo laiko *-nt-, kitų giminingų kalbų duomenys rodo vns. vardininke buvus pailgintojo balsių kaitos laipsnio priesagą *-u̯ōs (*-us- – šios priesagos silpnasis kaitos laipsnis).[133] Ir baltų prokalbei linkstama rekonstruoti senesniąją vns. vardininko priesagą *-ēs < *-u̯ēs, kuri pradžioje turėjusi būti vartojama su ē kamieno veiksmažodžiais, o vėliau galėjo būti pasitelkta ir su veiksmažodžių ā kamienu.[134]
Todėl visos būtojo laiko veikiamųjų dalyvių formos su priesaga *-ent- yra ginčytinos, galimi alternatyvūs rekonstrukcijos variantai,[134] pavyzdžiui: vns. vyr. g. vard. – šauksm.*turēi̯ēs, *laikēs; vns. bev. g. vard. – gal. – šauksm. *turēi̯us, *laiki̯us; dgs. vyr. g. vard. – šauksm. *turēi̯uses, *laiki̯uses; dgs. bev. g. vard. – gal. – šauksm. *turēi̯usā, *laiki̯usā.
Vyr. ir bev. g. dalyviai linksniuoti kaip priebalsiniai daiktavardžiai, moteriškosios − kaip i̯ā kamieno daiktavardžiai su galūne *-ī vienaskaitos vardininke. Bevardės giminės dalyvių dviskaitos ir daugiskaitos vardininko-galininko-šauksmininko formos pateikiamos darant prielaidą, kad jos atitiko priebalsinio linksniavimo daiktavardžių formas. Būtojo laiko padalyviai (laikius) yra kilę iš būtojo laiko veikiamosios rūšies dalyvių vyr. ir bev. g. vienaskaitos naudininko (*laiki̯usei).

Veikiamosios rūšies būtojo laiko dalyvių *turēi̯ents 'turėjęs', *laikents 'laikęs' linksniavimas
*-ā- *-ē-
Vyr. g. Bev. g Mot. g. Vyr. g. Bev. g Mot. g.
Vienaskaita V.Š. *turēi̯ents *turēi̯ent *turēi̯usī *laikents *laikent *laiki̯usī
K. *turēi̯uses *turēi̯usi̯ās *laiki̯uses *laiki̯usi̯ās
N. *turēi̯usei *turēi̯usi̯āi *laiki̯usei *laiki̯usi̯āi
G. *turēi̯usin *turēi̯ent *turēi̯usi̯ān *laiki̯usin *laikent *laiki̯usi̯ān
Įn. *turēi̯usmi *turēi̯usi̯ān *laiki̯usmi *laiki̯usi̯ān
Vt. *turēi̯usi *turēi̯usi̯āi *laiki̯usi *laiki̯usi̯āi
Dviskaita V. – G. – Š. *turēi̯use *turēi̯usī *turēi̯usi̯āi *laiki̯use *laiki̯usī *laiki̯usi̯āi
N. – Įn. *turēi̯usmā *turēi̯usi̯āmā *laiki̯usmā *laiki̯usi̯āmā
K. – Vt. *turēi̯usaus *turēi̯usi̯āus *laiki̯usaus *laiki̯usi̯āus
Daugiskaita V. – Š. *turēi̯entes *turēi̯entā *turēi̯usi̯ās *laikentes *laikentā *laiki̯usi̯ās
K. *turēi̯usōn *turēi̯usi̯ōn *laiki̯usōn *laiki̯usi̯ōn
N. *turēi̯usmas *turēi̯usi̯āmas *laiki̯usmas *laiki̯usi̯āmas
G. *turēi̯usins *turēi̯entā *turēi̯usi̯āns *laiki̯usins *laikentā *laiki̯usi̯āns
Įn. *turēi̯usmīs *turēi̯usi̯āmīs *laiki̯usmīs *laiki̯usi̯āmīs
Vt. *turēi̯u(s)su *turēi̯usi̯āsu *laiki̯u(s)su *laiki̯usi̯āsu

Būtojo laiko neveikiamieji dalyviai sudaromi ne prie būtojo laiko, bet prie bendraties kamieno pridėjus priesagą *-to- (vyr. ir bev. g.).*-tā- (mot. g.). Tai iš senų laikų paveldėta daryba, ši priesaga turima daugumoje indoeuropiečių kalbų.[135] Jei tarp šaknies ir bendraties formanto *-tei yra priesaga, ji išlaikoma. Vyriškosios ir bevardės giminės neveikiamieji būtojo laiko dalyviai linksniuoti kaip o, moteriškosios − kaip ā kamieno daiktavardžiai. Su būtojo laiko neveikiamosios rūšies dalyviais kilmės požiūriu siejami reikiamybės dalyviai (turėtinas), kuriuose yra susiliejusios priesagos -to- ir *-no- . Kai kurie kalbininkai reikiamybės dalyvių priesagą vesdina iš ide. *-tṇno-.[136]

Neveikiamosios rūšies būtojo laiko dalyvių *eitas 'eitas', *turētas 'turėtas' linksniavimas
Bendraties kamienai
Vyr. g. Bev. g Mot. g. Vyr. g. Bev. g Mot. g.
Vienaskaita V.Š. *eitas *eitan / *eita *eitā *turētas *turētan/ *turēta *turētā
K. *eitas(a) / *eitā *eitās *turētas(a) / *turētā *turētās
N. *eitōi *eitāi *turētōi *turētāi
G. *eitan *eitan / *eita *eitān *turētan *turētan / *turēta *turētān
Įn. *eitō *eitān *turētō *turētān
Vt. *eitei *eitāi *turētei *turētāi
Dviskaita V. – G. – Š. *eitō *eitai *eitāi *turētō *turētai *turētāi
N. – Įn. *eitamā *eitāmā *turētamā *turētāmā
K. – Vt. *eitōus *eitāus *turētōus *turētāus
Daugiskaita V. – Š. *eitai *eitā *eitās *turētai *turētā *turētās
K. *eitōn *turētōn
N. *eitamas *eitāmas *turētamas *turētāmas
G. *eitōns *eitā *eitāns *turētōns *turētā *turētāns
Įn. *eitais *eitāmīs *turētais *turētāmīs
Vt. *eiteisu *eitāsu *turēteisu *turētāsu

Būsimojo laiko veikiamieji dalyviai sudaromi su priesaga *-nt- iš būsimojo laiko veiksmažodžių (jų daryba grįsta bendraties kamienu). Tačiau dalyviams taikoma ne priesaga *-si-, kaip veiksmažodžiams, o *-si̯o-. Būsimojo laiko veikiamųjų dalyvių paradigma bus susidariusi vėliau nei kitų laikų.[137] Vyr. ir bev. g. dalyviai linksniuoti kaip priebalsiniai daiktavardžiai, moteriškosios − kaip i̯ā kamieno daiktavardžiai su galūne *-ī vienaskaitos vardininke.[136] Kaip ir esamajame bei būtajame laikuose, bevardės giminės dalyvių dviskaitos ir daugiskaitos vardininko-galininko-šauksmininko formos pateikiamos remiantis prielaida, kad jos atitiko priebalsinio linksniavimo daiktavardžių formas. Būsimojo laiko padalyviai (laikysiant) yra kilę iš būsimojo laiko veikiamosios rūšies dalyvių vyr. ir bev. g. vienaskaitos naudininko (*laikīsi̯antei).[138]

Veikiamosios rūšies būsimojo laiko dalyvių *eisi̯ants 'eisiąs', *turēsi̯ants 'turėsiąs' linksniavimas
Veiksmažodžio būsimojo laiko (< bendraties) kamienai
Vyr. g. Bev. g Mot. g. Vyr. g. Bev. g Mot. g.
Vienaskaita V.Š. *eisi̯ants *eisi̯ant *eisi̯antī *turēsi̯ants *turēsi̯ant *turēsi̯antī
K. *eisi̯antes *eisi̯anti̯ās *turēsi̯antes *turēsi̯anti̯ās
N. *eisi̯antei *eisi̯anti̯āi *turēsi̯antei *turēsi̯anti̯āi
G. *eisi̯antin *eisi̯ant *eisi̯anti̯ān *turēsi̯antin *turēsi̯ant *turēsi̯anti̯ān
Įn. *eisi̯antmi *eisi̯anti̯ān *turēsi̯antmi *turēsi̯anti̯ān
Vt. *eisi̯anti *eisi̯anti̯āi *turēsi̯anti *turēsi̯anti̯āi
Dviskaita V. – G. – Š. *eisi̯ante *eisi̯antī *eisi̯anti̯āi *turēsi̯ante *turēsi̯antī *turēsi̯anti̯āi
N. – Įn. *eisi̯antmā *eisi̯anti̯āmā *turēsi̯antmā *turēsi̯anti̯āmā
K. – Vt. *eisi̯antaus *eisi̯anti̯āus *turēsi̯antaus *turēsi̯anti̯āus
Daugiskaita V. – Š. *eisi̯antes *eisi̯antā *eisi̯anti̯ās *turēsi̯antes *turēsi̯antā *turēsi̯anti̯ās
K. *eisi̯antōn *eisi̯anti̯ōn *turēsi̯antōn *turēsi̯anti̯ōn
N. *eisi̯antmas *eisi̯anti̯āmas *turēsi̯antmas *turēsi̯anti̯āmas
G. *eisi̯antins *eisi̯antā *eisi̯anti̯āns *turēsi̯antins *turēsi̯antā *turēsi̯anti̯āns
Įn. *eisi̯antmīs *eisi̯anti̯āmīs *turēsi̯antmīs *turēsi̯anti̯āmīs
Vt. *eisi̯antsu *eisi̯anti̯āsu *turēsi̯antsu *turēsi̯anti̯āsu

Būsimojo laiko neveikiamosios rūšies dalyviai sudaromi iš veiksmažodžio būsimojo laiko, t. y. bendraties kamieno su priesagomis *-mo- (vyr. ir bev. g.) ir *-mā- (mot. g.) − kaip ir atitinkami esamojo laiko dalyviai. Yra paliudytos dvi būsimąjį neveikiamųjų dalyvių laiką žyminčios priesagos: *-s(i)- ir *-si̯o-*eisimas ir *eisi̯amas. Kadangi to paties laiko veikiamieji dalyviai sudaromi su priesaga *-si̯o-, Ch. Stangas mano esant senesnę pastarąją.[139] Formos su priesaga *-si̯o- pateikiamos ir lentelėje. Vyriškosios ir bevardės giminių neveikiamieji būsimojo dalyviai linksniuojami kaip o, moteriškosios − kaip ā kamieno daiktavardžiai.

Neveikiamosios rūšies būsimojo laiko dalyvių *eisi̯amas 'eisimas', *turēsi̯amas 'turėsimas' linksniavimas
Veiksmažodžio būsimojo laiko (< bendraties) kamienai
Vyr. g. Bev. g Mot. g. Vyr. g. Bev. g Mot. g.
Vienaskaita V.Š. *eisi̯amas *eisi̯aman / *eisi̯ama *eisi̯amā *turēsi̯amas *turēsi̯aman / *turēsi̯ama *turēsi̯amā
K. *eisi̯amas(a) / *eisi̯amā *eisi̯amās *turēsi̯amas(a) / *turēsi̯amā *turēsi̯amās
N. *eisi̯amōi *eisi̯amāi *turēsi̯amōi *turēsi̯amāi
G. *eisi̯aman *eisi̯aman / *eisi̯ama *eisi̯amān *turēsi̯aman *turēsi̯aman / *turēsi̯ama *turēsi̯amān
Įn. *eisi̯amō *eisi̯amān *turēsi̯amō *turēsi̯amān
Vt. *eisi̯amei *eisi̯amāi *turēsi̯amei *turēsi̯amāi
Dviskaita V. – G. – Š. *eisi̯amō *eisi̯amai *eisi̯amāi *turēsi̯amō *turēsi̯amai *turēsi̯amāi
N. – Įn. *eisi̯amamā *eisi̯amāmā *turēsi̯amamā *turēsi̯amāmā
K. – Vt. *eisi̯amōus *eisi̯amāus *turēsi̯amōus *turēsi̯amāus
Daugiskaita V. – Š. *eisi̯amai *eisi̯amā *eisi̯amās *turēsi̯amai *turēsi̯amā *turēsi̯amās
K. *eisi̯amōn *turēsi̯amōn
N. *eisi̯amamas *eisi̯amāmas *turēsi̯amamas *turēsi̯amāmas
G. *eisi̯amōns *eisi̯amā *eisi̯amāns *turēsi̯amōns *turēsi̯amā *turēsi̯amāns
Įn. *eisi̯amais *eisi̯amāmīs *turēsi̯amais *turēsi̯amāmīs
Vt. *eisi̯ameisu *eisi̯amāsu *turēsi̯ameisu *turēsi̯amāsu
Nuosakos ir rūšysKeisti

Be tris laikus turėjusios tiesioginės nuosakos (žr. aukščiau), buvo pasidaryta nauja tariamoji, pakeitusi indoeuropiečių prokalbės konjunktyvą, o senasis optatyvas buvo pasitelktas liepiamajai nuosakai sudaryti. Tariamajai ir liepiamajai nuosakoms laiko kategorija nebūdinga.

Tariamoji nuosaka (kondicionalis), reiškianti norimą arba galimą veiksmą, rytiniame baltų areale buvo sudaroma iš siekinio, kuris turi bendraties kamieną, pridėjus priesagą *-bi- ir asmens galūnę, pvz., *laikī-tun-bi-mē 'laikytume', kur *laikī- yra bendraties kamienas, *-tun − siekinio formantas, *-bi- − tariamosios nuosakos priesaga, ir *-mē − asmens galūnė. Priesaga *-bi- yra kilusi iš veiksmažodžio būti būtojo laiko (plg. latv. bija < *bii̯ā 'buvo') arba iš senovinių perfekto ar optatyvo.[140] Prūsų kalboje paliudyta tariamoji nuosaka su dalelyte lai, pridėta prie bendraties kamieno: boulai (<*bū-lai) 'būtų', niturrīlai (<*ne-turē-lai) 'neturėtų'.[141] Dalelytė lai atitinka lietuvių ir latvių kalbų lai 'tegu', ji kilusi iš veiksmažodžio *laistei 'leisti'. Tariamosios nuosakos daryba su formantu *-bi- ir asmenų galūnėmis apima platesnį arealą, ji žinoma dar ir slavams (*nesli bimъ < *nesli bi-mъ atitinka *neštun-bi-mē 'neštume'), tik slavų kalbose jungiama prie dalyvio. Tariamosios nuosakos daryba su siekiniu ir *-bi- pateikiama lentelėje. Dėl priesagos *-bi- asmenuojama pagal i kamieną.

Vienaskaitos 1. asmuo turi supletyvinę formą su galūne *-ti̯ā, kurios kilmė neišaiškinta. Trečiojo asmens galūnė turėjo labai seniai nukristi, baltų kalbose paliudytas tik grynas siekinys trečiajam asmeniui reikšti, todėl tariamosios nuosakos formantas *-bi- šiuo atveju pateikiamas skliausteliuose kaip galima lytis.[142]

Tariamoji nuosaka
*-i- (visi veiksmažodžiai)
*eitei 'eiti' *rinktei 'rinkti' *turētei 'turėti' *laikītei 'laikyti'
Vienaskaita 1. *eiti̯ā *rinkti̯ā *turēti̯ā *laikīti̯ā
2. *eitunbei *rinktunbei *turētunbei *laikītunbei
3. *eitun(bi) *rinktun(bi) *turētun(bi) *laikītun(bi)
Dviskaita 1. *eitunbiu̯ā *rinktunbiu̯ā *turētunbiu̯ā *laikītunbiu̯ā
2. *eitunbitā *rinktunbitā *turētunbitā *laikītunbitā
3. *eitun(bi) *rinktun(bi) *turētun(bi) *laikītun(bi)
Daugiskaita 1. *eitunbimē *rinktunbimē *turētunbimē *laikītunbimē
2. *eitunbitē *rinktunbitē *turētunbitē *laikītunbitē
3. *eitun(bi) *rinktun(bi) *turētun(bi) *laikītun(bi)

Liepiamoji nuosaka buvo sudaryta iš senojo indoeuropiečių prokalbės optatyvo priesagų, jungiamų prie esamojo laiko kamienų. Atematiniai veiksmažodžiai galbūt turėjo o kamieno formas: *esais 'būk', *esaimē 'būkime'.[141] Tačiau tikėtina, kad atematiniai veiksmažodžiai galėjo būti sudaromi ir su priesaga *-i-, kilusia iš ide. *-ī / *-i̯ē-, kuri iš daugiskaitos buvo apibendrinta visiems skaičiams − *esis, *esiu̯ā, *esimē.[143] Atematinių veiksmažodžių daugiskaitos priesaga *-ī buvo pasitelkta ir i kamieno veiksmažodžiams: *turi + ī + s > *turīs 'turėk'. Vienaskaitos antrasis asmuo su galūnės priebalsiu -s paliudytas prūsų kalboje. Kaip ir indoeuropiečių prokalbės optatyvo formose, tematiniai kamienai o ir ā, susiliejus kamiengalio balsiui su minėtąja priesaga, sudarydavo dvibalsius. Ankstyvuoju indoeuropiečių prokalbės laikotarpiu liepiamoji nuosaka buvo reiškiama grynu kamienu. Baltų prokalbėje galėjo būti išlaikyta reliktinių šakninių veiksmažodžio formų, pvz., *dō 'duok', *dē 'dėk', *ei 'eik', vartotų liepimo reikšme visiems asmenims.[144]

Liepiamoji nuosaka
Atematiniai veiksmažodžiai *-o- *-i- *-ā-
*būtei 'būti' Baltų prok. galūnė Ide. galūnė *rinktei 'rinkti' *turētei 'turėti' *laikītei 'laikyti' Baltų prok. galūnė Ide. galūnė
Vienaskaita 2. *esis *-i-s *-i̯ē-s *renkais *turīs *laikāis *-aí-s; *-ī͂-s; *-ā́i-s *-oi-s; -V̅i-s
3. *esi *-i-ø *-i̯ē-t *renkai *turī *laikāi *-aí-ø; *-ī͂-ø; *-ā́i-ø *-oi-t; *-V̅i-t
Dviskaita 1. *esiu̯ā *-i-u̯ā́ *-ī-u̯e *renkaiu̯ā *turīu̯ā *laikāiu̯ā *-ai-u̯ā́; *-ī-u̯ā́; *-āi-u̯ā́ *-oi-u̯e; *-V̅i-u̯e
2. *esitā *-i-tā́ *-ī-tom *renkaitā *turītā *laikāitā *-ai-tā́; *-ī-tā́; *-āi-tā́ *-oi-tom; *-V̅i-tom
3. *esi *-i-ø *-ī-tām *renkai *turī *laikāi *-aí-ø; *-ī͂-ø; *-ā́i-ø *-oi-tām; *-V̅i-tām
Daugiskaita 1. *esimē *-i-mḗ *-ī-me *renkaimē *turīmē *laikāimē *-ai-mḗ; *-ī-mḗ; *-āi-mḗ *-oi-me; *-V̅i-me
2. *esitē *-i-tḗ *-ī-te *renkaitē *turītē *laikāitē *ai-tḗ; *-ī-tḗ; *-āi-tḗ *oi-te; *-V̅i-te
3. *esi *-i-ø *-i̯-ent *renkai *turī *laikāi *-aí-ø; *-ī͂-ø; *-ā́i-ø *-oi-ṇt; *-V̅i-ṇt

Sangrąžiniai veiksmažodžiai, reiškiantys sau pačiam taikomą arba savaiminį veiksmą, buvo sudaromi su sangrąžinio įvardžio naudininku *sei ar galininku *se . Ilgainiui buvo apibendrintas naudininkas: *darāu sei 'darausi', *suka sei 'sukasi'. Sangrąžinio įvardžio naudininkas (arba galininkas) *sei, *se buvo gana paslankus: galėjo eiti tiek prieš veiksmažodį, tiek po jo arba įsiterpti po prielinksnio ir priešdėlio.[145] Šios konstrukcijos pakeitė indoeuropiečių prokalbės mediją (žr. straipsnį Indoeuropiečių prokalbė: „Vidurinė rūšis“).[113]

Neveikiamoji rūšis (pasyvas) sudaromas sudėtinėmis (analitinėmis) konstrukcijomis, asmenuojant veiksmažodį *būtei 'būti' su neveikiamosios rūšies esamojo ir būtojo laiko dalyviais. Neveikiamąja rūšimi reikštas į veikėją nukreiptas veiksmas, kylantis iš kito veikėjo veiksmo. Tad šalia veikiamosios rūšies *mēn mīli 'mane myli', *tēn mīli 'tave myli' ir t. t. buvo sudarytos naujoviškos neveikiamosios rūšies formos *esmi mīlimas, -ā, -a(n) 'esu mylimas,-à, -a', *esei mīlimas, -ā, -a(n) 'esi mylimas, -à, -a'. Asmenį, skaičių ir laiką rodo veiksmažodis *būtei, o dalyvis žymi ne tik skaičių ir laiką, bet ir veiksnio natūraliąją ar gramatinę giminę. Tokia neveikiamosios rūšies daryba nėra paveldėta iš indoeuropiečių prokalbės, šie dariniai vėlyvi ir baltų kalbų atžvilgiu, todėl bet kokius sudėtinius laikus priskirti baltų prokalbės laikams galima tik su išlygomis − tai labiau aktuali tolimesnės raidos iliustracija.[145] Dalyviai į rūšių ir laikų sistemą buvo įtraukti dėl savo pusiau pažyminio, pusiau atstojančios tarinį (pusiau predikatinės) reikšmės, mat tokia vartosena laikoma pirmine ir seniausia: plg. liet. tėvas grįžęs atsigulė, matau tėvą grįžusį; radau obelį nuskintą.[146]

Sudėtiniai laikai su esamojo laiko neveikiamaisiais dalyviais reiškia nebaigtinį veiksmą ir kontrastuoja su atitinkamomis būtojo laiko dalyvio formomis, žyminčiomis atliktinį veiksmą, plg. *esti darāmas 'yra daromas' ir *esti darītas 'yra darytas', *bii̯ā darāmas 'buvo daromas' ir *bii̯ā darītas 'buvo darytas' (prūsų kalboje paliudyta nevienareikšmiškai vertinama *būtei būtojo laiko šaknis *bē(i)- vietoj rytų baltų *bi- / *bī- [147][148]). Lentelėje pateikiama daryba su esamojo laiko neveikiamaisiais dalyviais. Būtojo laiko neveikiamieji dalyviai buvo jungiami prie tokių pačių asmenuojamo veiksmažodžio formų.

Neveikiamoji rūšis
Esamasis laikas Būtasis laikas Būsimasis laikas
Vyr. g. Bev. g. Mot. g. Vyr. g. Bev. g. Mot. g. Vyr. g. Bev. g. Mot. g.
Vienaskaita 1. *esmi mīlimas *esmi mīlima(n) *esmi mīlimā *bii̯āu mīlimas *bii̯āu mīlima(n) *bii̯āu mīlimā *būsi̯ō mīlimas *būsi̯ō mīlima(n) *būsi̯ō mīlimā
2. *esei mīlimas *esei mīlima(n) *esei mīlimā *bii̯āi mīlimas *bii̯āi mīlima(n) *bii̯āi mīlimā *būsei mīlimas *būsei mīlima(n) *būsei mīlimā
3. *esti mīlimas *esti mīlima(n) *esti mīlimā *bii̯ā mīlimas *bii̯ā mīlima(n) *bii̯ā mīlimā *būs mīlimas *būs mīlima(n) *būs mīlimā
Dviskaita 1. *esu̯ā mīlimō *esu̯ā mīlimai *esu̯ā mīlimāi *bii̯āu̯ā mīlimō *bii̯āu̯ā mīlimai *bii̯āu̯ā mīlimāi *būsiu̯ā mīlimō *būsiu̯ā mīlimai *būsiu̯ā mīlimāi
2. *estā mīlimō *estā mīlimai *estā mīlimāi *bii̯ātā mīlimō *bii̯ātā mīlimai *bii̯ātā mīlimāi *būsitā mīlimō *būsitā mīlimai *būsitā mīlimāi
3. *esti mīlimō *esti mīlimai *esti mīlimāi *bii̯ā mīlimō *bii̯ā mīlimai *bii̯ā mīlimāi *būs mīlimō *būs mīlimai *būs mīlimāi
Daugiskaita 1. *esmē mīlimai *esmē mīlimā *esmē mīlimās *bii̯āmē mīlimai *bii̯āmē mīlimā *bii̯āmē mīlimās *būsimē mīlimai *būsimē mīlimā *būsimē mīlimās
2. *estē mīlimai *estē mīlimā *estē mīlimās *bii̯ātē mīlimai *bii̯ātē mīlimā *bii̯ātē mīlimās *būsitē mīlimai *būsitē mīlimā *būsitē mīlimās
3. *esti mīlimai *esti mīlimā *esti mīlimās *bii̯ā mīlimai *bii̯ā mīlimā *bii̯ā mīlimās *būs mīlimai *būs mīlimā *būs mīlimās

Sudėtiniai veikiamosios rūšies laikai sudaromi su asmenuojamu veiksmažodžiu *būtei 'būti' ir būtojo laiko veikiamuoju dalyviu. Darybos modelis tas pats, kaip ir neveikiamosios rūšies.

Perfektas, reiškiantis jau įvykusį veiksmą, kurio rezultatas tebetrunka iki šiol, sudaromas su *būtei 'būti' esamuoju laiku ir būtojo laiko dalyviu, pvz., *esmi turēi̯ents 'esu turėjęs'.

Pliuskvamperfektas, reiškiantis senesnį už kitą įvykusį veiksmą, sudaromas su *būtei 'būti' būtuoju laiku ir būtojo laiko dalyviu, pvz., *bii̯āu turēi̯ents 'buvau turėjęs'. Sudėtiniai laikai su veikiamaisiais dalyviais taip pat nėra paveldėti iš indoeuropiečių prokalbės, jų sistema ir vartosena buvo išplėtotos vėlyvu laikotarpiu. Panašūs sudėtiniai laikai žinomi ir slavų, germanų, albanų bei kai kurioms kitoms kitoms indoeuropiečių kalboms.[149]

PrieveiksmiaiKeisti

Prieveiksmių prabaltai turėjo daugiau negu jų buvo indoeuropiečių prokalbėje. Iš būdvardžių sudaromi prieveiksmiai su galūne *-ai arba *-āi, pvz., *labai / *labāi 'gerai'. Ši galūnė kildinama iš vienaskaitos naudininko arba vietininko.[150]

Kiti baltų prokalbės prieveiksmiai:

 • *kadān 'kada', *tadān 'tada' (*-ān – ā kamieno vienaskaitos įnagininko galūnė)
 • *kai 'kai', *tai 'tai'
 • *ten 'ten'
 • *i̯au 'jau'
 • *dabar 'dar; dabar'

Rytiniame baltų areale paliudyti prieveiksmiai *, *nūnai 'dabar, nūnai', *kur 'kur', vakariniame − *tendau 'iš ten', *kendau 'iš čia'.

PriesagosKeisti

Be daugybės iš indoeuropiečių prokalbės paveldėtų priesagų, kai kurios baltų kalbose itin produktyvios, tad gali būti nukeltos į baltų prokalbės laikus:[151]

 • *-si̯anā , *-senā, *-snā − veiksmo pavadinimams (plg. liet. eisena, latv. iešana < *eisi̯anā; prūs. madlisnan 'malda' < *maldīsnā);
 • *-ūn- − vardažodžių priesaga (plg. liet. perkūnas, latv. perkūns, prūs. percunis 't. p.');
 • *-el-, *-ul-, *-ut-, *-ait-, *-už-deminutyvams (plg. liet. tėvelis, tėvulis, latv. alutis 'alutis', liet. mergaitė, latv. dzeguze 'gegužė, gegutė', prūs. merguẞ < *merguzē 'mergužė');
 • *-ing-būdvardžių priesaga (plg. liet. laimingas, latv. spēcīgs 'galingas', prūs. labbings 'geras').

Priešdėliai, prielinksniai ir polinksniaiKeisti

Prielinksniai yra kilę iš senų senovėje kaitytų žodžių. Baltų prokalbėje prielinksniai jau buvo atsiskyrę nuo prieveiksmių ir buvo vartojami ir kaip priešdėliai.[152] Baltų prokalbei rekonstruojama:

 • *api 'apie'
 • *be 'be'
 • *en / *in 'į'
 • *iž 'iš'
 • *nō 'nuo; ant' (ir kt.)
 • *pā 'po'
 • *per / *par 'per'
 • *prā 'pro'
 • *prei 'prie'
 • *san 'su'

Rytiniame baltų areale paliudyta buvus prielinksnių *anta 'ant', *ati / *ata 'at(i)-', *nā (*nō variantas) 'į; ant; link', *pas 'pas', *ažō 'už', *už 'ant'. Vakarinių baltų vartotas prielinksnis *au 'iš'.[153]

Rytų baltų vietininkai su prijungtais polinksniais *šakān-nā 'šakon', *šakās-p(r)ei 'šakos link', *šakāi-p(r)ei 'prie šakos', *šakāi-en 'šakoje' (dar plg. vakarų baltų prieveiksmius *tend-au 'iš ten', *kend-au 'iš čia') leidžia atkurti senąją baltų prokalbės būklę, kai bemaž visi prabaltų prielinksniai, keisdami linksnio reikšmę, galėjo eiti po linksniuojamojo žodžio – buvo vartojami kaip polinksniai. Tai patvirtina išsamūs baltų kalbų sintaksės tyrimai, tokia vartosena labai senoviška.[154]

SintaksėKeisti

Tyrimai rodo, kad baltų prokalbėje turėjusi būti išlaikyta senoji indoeuropiečių prokalbės žodžių tvarka SOV (veiksnyspapildinystarinys; kaip lietuvių kalboje 'sūnus rugius pjauna').[155] Tokią žodžių tvarką išsaugojo ir Homero laikų graikų bei senoji lotynų kalbos.[156]

Prielinksnių ir kitokių tarnybinių žodžių vartota žymiai mažiau nei šiuolaikinėse baltų kalbose, kur vis dažniau įsigali prielinksninės ar polinksninės konstrukcijos: liet. mirti badumirti iš bado, kardais kariautisu kardais kariauti, latv. krist zemē 'nukristi (žemėn)' − nokrist 'nukristi', staigāt pa mežu 'vaikščioti po mišką' – staigāt mežā 'vaikščioti miške'.

Su Baltijos finų kalbų įtaka siejami rytiniame baltų kalbų areale pasidaryti postpoziciniai vietininkai su priaugusiais polinksniais: inesyvas *šakāi + en > *šakāi̯en 'šakoje', iliatyvas *šakān + nā > *šakānā 'į šaką, šakon', aliatyvas *šakāi + prei > *šakāip(r)ei 'prie šakos (artintis)', adesyvas *šakās + prei > *šakāsp(r)ei 'prie šakos (būti)'. Finų įtaka aiškinamas ir platus nederinamojo pažyminio (kilmininko) vartojimas, kur kitos indoeuropiečių kalbos paprastai taiko būdvardinį derinamąjį pažyminį, pvz., lietuvių kalba, bet vokiškai – litauische Sprache 'lietuviška kalba'.

Buvo labai išplėtota vartosena dalyvių, kurie iš pat pradžių buvo tik tam tikri veiksmažodiniai būdvardžiai. V. Ambrazo tyrimai rodo, kad anksčiausiai į laikų paradigmą turėjo būti įtraukti veikiamieji dalyviai (su priesagomis *-nt- ir *-us-), vėliau − neveikiamieji dalyviai su priesaga *-to-, o visų vėliausiai − su priesaga *-mo-.[146] Dėl šių pokyčių tarinys imtas reikšti ne tik veiksmažodžiu, bet ir naujomis neasmenuojamomis veiksmažodžio formomis − dalyviais. Be to, ilgainiui išsirutuliojo vadinamoji netiesioginė (atpasakojamoji) nuosaka, kai veiksmažodis keičiamas dalyviu, norint perpasakoti iš kitų girdėtus įvykius arba nesant įsitikinusiam, jog veiksmas tikras, pvz., liet. ten gyveno žmogussako, ten žmogus gyvenęs; tau reikės pasistengtitau reikėsią pasistengti. Tikėtina, kad tokią įvairiapusę dalyvių vartoseną lėmė ne tik baltų kalbų vidinė raida, bet tam bus davusios postūmį ir Baltijos finų kalbos, nuo seno turėjusios panašias konstrukcijas.[146][157]

Tačiau absoliutusis naudininkas su dalyviu (kaip liet. saulei tekančiai 'saulei tekant') nukeltinas į ankstyvuosius baltų arba net indoeuropiečių prokalbės laikus − kaip ir vardininkas su bendratimi, pvz., liet. peilis duonai riekti. Neretai šios konstrukcijos laikomos baltų archaizmais.[158]

ŽodynasKeisti

Baltų prokalbės žodynas rekonstruojamas pagal atitikmenis, randamus visose trijose paliudytose baltų kalbose (lietuvių, latvių, prūsų) arba jungiančius dalį šių kalbų. Prie rekonstrukcijos prisideda išnykusių baltų kalbų substrato tyrimai. Didžiąją baltų prokalbės žodyno dalį turėjo sudaryti indoeuropiečių prokalbės veldiniai, tačiau aptinkama nemažai reikšmės pokyčių ir tik baltams būdingų leksemų. Rekonstruoti baltų prokalbės žodyną sudėtinga, nes baltų kalbos palyginti anksti ėmė atsiskirti viena nuo kitos, tik lietuvių ir latvių kalbos tebevartojamos iki šiol, prūsų kalba paliudyta skurdokai.

Atkuriamų žodžių kiekis priklauso nuo atrankos kriterijų ir metodų, todėl atskirų kalbininkų atkurto baltų prokalbės žodyno apimtis skiriasi. Norvegų kalbininkas Ch. Stangas priskaičiuoja apie 70 žodžių sąrašą.[159] Z. Zinkevičius baltų prokalbės laikams taip pat priskiria apie 70 leksinių vienetų, A. Sabaliauskas su tam tikromis išlygomis išplečia sąrašą net iki 320 žodžių, W. Smoczyńskis jų pateikia 150, kuriuos aiškiai skirsto į indoeuropiečių prokalbės paveldą, turinčius atitikmenų slavų kalbose žodžius ir tik baltams būdingą leksiką.[160][161][162] 2014 m. buvo išleistas „Etimologinis baltų kalbų leksikos paveldo žodynas“ („Etymological Dictionary of the Baltic Inherited Lexicon“), kurį parengė Rickas Derksenas.[163] Jame pateikta daugiau kaip 5 400 baltų kalbų leksinių vienetų. Tačiau tik maža šios leksikos dalis laikytina prabaltiška, atsižvelgiant į tai, kad į šį skaičių įeina daug to paties žodžio fonetinių variantų ir vėlyvų vedinių, be to, žodyne baltiški žodžiai pasitelkiami akcentologijai, fonetikai bei fonologijai iliustruoti. R. Derkseno žodyno vertė nukenčia ir todėl, kad jame nepelnytai mažas dėmesys skiriamas latvių kalbos leksikai ir baltų tarmių duomenims.[164] Nepaisant didelių sunkumų, pastaraisiais dešimtmečiais koordinuojami tarptautiniai kalbotyros projektai, kuriais siekiama maksimaliai rekonstruoti baltų prokalbės žodyną.[165]

Seniausiajam, indoeuropiečių prokalbės sluoksniui priklauso *akis 'akis', *akmō 'akmuo', *debas / *nebas (kilm. *nebeses) 'debesis', *deinā 'diena', *deiu̯as 'dievas', *mātē (kilm. *māteres) 'motina', *nakt(i)s 'naktis', *naui̯as 'naujas', *duktē (kilm. *dukteres) 'duktė', *brātē (kilm. *brāteres) 'brolis', *senas 'senas', *sesō 'sesuo', *sūnus 'sūnus', *šu̯ō 'šuo', *u̯ilkas 'vilkas', *u̯īras 'vyras', *žeimā 'žiema', *žemē 'žemė', *žmō 'žmogus', *undō 'vanduo' ir daugybė kitų senųjų veldinių.[166]

Kai kurie žodžiai įgijo tik baltų kalboms būdingą prasmę, pvz., *dangus 'dangus', *medi̯an 'miškas', *gilus 'gilus', *langas 'langas', *tlākii̯as 'lokys', *tikras 'tikras', *bīlātei / *bildētei / *biltei 'kalbėti'. Prabaltai vertėsi gyvulininkyste ir žemdirbyste. Tai rodo turėti gyvulių pavadinimai *au̯is 'avis', *āžii̯as 'ožys', *āžē (< *āžii̯ā) 'ožka', *ēras 'ėras, ėriukas, avinas', *ešu̯ā 'kumelė', *ešu̯as 'arklys', *gōtas 'karvių banda', *gōu̯is (ir *kāru̯ē < *kāru̯ii̯ā) 'karvė', *paršas 'paršas'. Turėti šie prijaukintų paukščių vardai *antis 'antis', *žans 'žąsis', *u̯ištā 'višta'. Žemdirbystės terminams priskirtini žodžiai *aisā 'iena; grąžulas', *artāi̯as 'artojas', *daržan 'daržas', *linai 'linai', *pelu̯ā / *pelau̯es 'pelai; kapoti šiaudai',*pūrai / *pūrā 'kviečiai', *sēmen 'sėkla', *sētei 'sėti', *šeinan 'šienas', *u̯agā 'vaga', *žirnii̯as 'žirmis'. Drevinės bitininkystės laikus siekia pavadinimai *medu 'medus', *bitē (< *bitii̯ā) 'bitė', *u̯aškas 'vaškas'. Turėti žodžiai žvejybai*aldii̯ā 'valtelė, luotas', *a(k)stinas / *a(k)stis (kilm. *a(k)steis) 'aštri lazdelė, žeberklas', *tintlan 'tinklas', *angeri̯as / *anguri̯as 'ungurys'. Vėlesniu laikotarpiu baltai jau buvo pradėję apdoroti metalus − turimi pavadinimai *u̯ari̯an 'varis', *pleinas 'plienas', *au(k)sas (ir *želtan) 'auksas', *sireblan 'sidabras'.[167][168][169][170]

Gana lengvai galima atkurti senąsias baltų prokalbės ąžuolo (*anžlōlas), obels (*ābō(l)), beržo (*beržas), liepos (*leipā), uosio (*ōsis, kilm.*ōseis), klevo (*kl(i̯)au̯as) ir guobos (*u̯īnžinā > liet. vinkšna) pavadinimų formas, tačiau prabaltai neturėjo žodžių bukui, kukmedžiui ir gebenei pavadinti. Be lokio, taip pat turėti savi žodžiai voverei (*u̯ēu̯erē < *u̯ēu̯erii̯ā), kiaunei (*keunē / *kaunē < *keuni̯ā / *kauni̯ā) ir stumbrui (*žambras). Ši leksikos dalis padeda nustatyti baltų protėvynę[27]

Tyrimų istorijaKeisti

Įžymūs užsienio kalbininkai − baltistai ir baltų prokalbės tyrėjai

Pirmasis baltų kalbų tarpusavio ryšius ir jų sąsajas su slavų kalbomis, taikydamas gana pažangius metodus, XVIII a. aprašė rusų mokslininkas M. Lomonosovas. Iš moderniosios lyginamosios kalbotyros kūrėjų pirmasis pripažino baltų kalbų svarbą danų kalbininkas R. Raskas (1814[1818]). XIX a. antrojoje pusėje ėmė įsigalėti terminas „baltų kalbos“, jį padėjo įtvirtinti G. H. Nesselmannas.[171] Kai 1856–1857 m. vokiečių kalbininkas A. Schleicheris paskelbė pirmąją šiuolaikinę mokslinę lietuvių kalbos gramatiką, baltų kalbos jau buvo plačiai nagrinėjamos.

Dėl savo itin archajiškų ypatybių baltų kalbotyra tapo neatsiejama indoeuropeistikos dalimi. Vardažodžių fleksija, palyginti aiškiai sutampanti su indoeuropiečių prokalbės formomis, pradėta tirti bene pirmiausia. Vėliau buvo analizuojama ir tikslinama kirčiavimo sistema, priegaidės, nustatomos sąsajos su slavų, graikų kalbų ir sanskrito kirčiavimo bei priegaidžių sistemomis, taip pat nagrinėjama fonetika ir fonologija. XIX a. antrojoje pusėje − XX a. pradžioje itin svarų indėlį į baltų akcentologiją įnešė F. de Saussure’as, F. Fortunatovas ir A. Leskienas. F. de Saussure’as 1879 m. iškėlė laringalų (išnykusių gerklinių garsų) teoriją, ir baltų kalbų priegaidės, kirčio vieta buvo pasitelktos nustatant ir tikslinant laringalų pobūdį bei vietą skiemenyje.[7]

Drauge su baltiškos leksikos tyrimais buvo aiškinami baltų ir kitų kalbų giminingumo lygiai, rekonstruojama baltų prokalbės lingvistinė sistema, žodynas. Pradedant K. Jauniaus ir K. Būgos XIX–XX a. pradžios tyrimais, ši sritis neprarado aktualumo visą XX a.: J. Endzelynas, A. Sabaliauskas, A. S. Girdenis, V. Mažiulis, Z. Zinkevičius ir daug kitų kalbininkų sistemino bei analizavo baltų leksikologijos ir istorinės gramatikos duomenis. J. Endzelyno įnašas į tarptautinę polemiką dėl slavų ir baltų kalbinės vienovės klausimo tebėra svarus ir šiomis dienomis.[172] Derinant archeologijos ir hidronimijos duomenis, nuo XX a. antrosios pusės buvo surinkta tiek naujų faktų, kad dabar galima teigti, jog baltų kalbomis prieš keletą tūkstantmečių buvo kalbama didelėje teritorijoje nuo Vyslos vakaruose iki Maskvos rytuose, nuo Baltijos jūros šiaurėje iki Kijevo pietuose. Nors baltų hidronimus toli nuo šiais laikais baltų gyvenamų teritorijų buvo pradėjęs tyrinėti dar K. Būga, tačiau tokių mastų įtikinamus tyrimus atliko V. Toporovas ir O. Trubačiovas. Jų išvadas remia ir M. Gimbutienės antropologinė bei archeologinė medžiaga. Pastarieji tyrimai sustiprina hipotezę, jog slavų kalbos yra kilusios iš baltų prokalbės paribio dialektų.[7]

LiteratūraKeisti

 • Pietro Umberto Dini. Baltų kalbos. – Vilnius, 2000. – ISBN 5-420-01444-0
 • Zigmas Zinkevičius. Lietuvių kalbos istorinė gramatika. T. I. Vilnius, 1980.
 • Zigmas Zinkevičius. Lietuvių kalbos istorinė gramatika. T. II. Vilnius, 1981.
 • Zigmas Zinkevičius. Lietuvių kalbos istorija. T. I. – Vilnius, 1984.
 • Zigmas Zinkevičius. Lietuvių kalbos istorija. T. II. – Vilnius, 1987.

NuorodosKeisti

ŠaltiniaiKeisti

 1. Dini, P.U. (2000). Baltų kalbos. Lyginamoji istorija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. p. 56. ISBN 5-420-01444-0. 
 2. Dini, P.U. (2000). Baltų kalbos. Lyginamoji istorija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. p. 55. ISBN 5-420-01444-0. 104Plg. J. Otrębski 1956–1965 I, p. 44; Schmitt-Brandt 1972. Griežtai prieš baltų (ir baltų-slavų) prokalbės hipotezę pasisakė Mayer 1981.“
 3. Kortlandt, Frederik (2009), Baltica & Balto-Slavica, p. 5, "Though Prussian is undoubtedly closer to the East Baltic languages than to Slavic, the characteristic features of the Baltic languages seem to be either retentions or results of parallel development and cultural interaction. Thus I assume that Balto-Slavic split into three identifiable branches, each of which followed its own course of development." 
 4. Derksen, Rick (2008), Etymological Dictionary of the Slavic Inherited Lexicon, p. 20, "I am not convinced that it is justified to reconstruct a Proto-Baltic stage. The term Proto-Baltic is used for convenience’s sake." 
 5. Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. p. 9. ISBN 5420001020. 
 6. Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. p. 134. ISBN 5420001020. 
 7. 7,0 7,1 7,2 Dini, P.U. (2000). Baltų kalbos. Lyginamoji istorija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. pp. 128–150. ISBN 5-420-01444-0. 
 8. Dini, P.U. (2000). Baltų kalbos. Lyginamoji istorija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. p. 40. ISBN 5-420-01444-0. 
 9. Мартынов В. В. Славянский, италийский, балтийский (глоттогенез и его верификация) // Славяне. Этногенез и этническая история. Л.: Изд-во ЛГУ, 1989.
 10. Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. pp. 116–117. ISBN 5420001020. 
 11. 11,0 11,1 Schmalstieg, W. R. (1998). „The Baltic Languages“. The Indo-European Languages. London — New York: Routledge. p. 456. ISBN 0-415-06-449-X. 
 12. Girdenis A., Mažiulis V (1994). „Baltų kalbų divergencinė chronologija“. Baltistica. XXVII, Nr. 2: 10. 
 13. Dini, P.U. (2000). Baltų kalbos. Lyginamoji istorija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. p. 144. ISBN 5-420-01444-0. 
 14. Blažek V., Novotna P (2007). „Glotochronology and its application to the Balto-Slavic languages“. Baltistica. XLII, Nr. 2: 208—209. 
 15. 15,0 15,1 15,2 15,3 Smoczyński, W. (1986). Języki indoeuropejskie. Języki bałtyckie. Warszawa: PWN. 
 16. Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. pp. 154–155. ISBN 5420001020. 
 17. Dini, P.U. (2000). Baltų kalbos. Lyginamoji istorija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. p. 155. ISBN 5-420-01444-0. 
 18. Bičovský, J. (2009). Vademecum starými indoevropskými jazyky. Praha: Nakladatelství Univerzity Karlovy. ISBN 978-80-7308-287-1. 
 19. Toporov (2006). Pasaulio kalbos. Baltų kalbos. Maskva: Academia, Nr. 21. p. 225. ISBN 5-87444-225-1.  (rusų k.)
 20. Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. p. 248. ISBN 5420001020. 
 21. Mallory, P.; Douglas, Q. Adams (1997). Encyclopedia of Indo-European culture. London: Fitzroy Dearborn Publishers. pp. 497. ISBN 978-18-8496-498-5. 
 22. Fortson, B. (2004). Indo-European language and culture. An Introduction. Padstow: Blackwell. pp. 378-379. ISBN 1-4051-0316-7. 
 23. Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. p. 138. ISBN 5420001020. 
 24. Gimbutienė, М. (2004). Baltai. Maskva: Centrpoligraf. pp. 60–74; 223. ISBN 5-9524-1359-5. (rusų k.)
 25. Mallory, P.; Douglas, Q. Adams (1997). Encyclopedia of Indo-European culture. London: Fitzroy Dearborn Publishers. pp. 127-12; 606. ISBN 978-18-8496-498-5. 
 26. Dini, P.U. (2000). Baltų kalbos. Lyginamoji istorija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. p. 58. ISBN 5-420-01444-0. 
 27. 27,0 27,1 Gimbutienė, M. (2004). Baltai. Maskva: Centrpoligraf. pp. 60–74; 223. ISBN 5-9524-1359-5. (rusų. k.)
 28. 28,0 28,1 Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. p. 189. ISBN 5420001020. 
 29. Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. p. 190. ISBN 5420001020. 
 30. Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. p. 28. ISBN 5420001020. 
 31. Zinkevičius, Z. (1980). Lietuvių kalbos istorinė gramatika. I. Vilnius: „Mokslas“. pp. 89–93. ISBN 4602010000. 
 32. Zinkevičius, Z. (1980). Lietuvių kalbos istorinė gramatika. I. Vilnius: „Mokslas“. pp. 91–92. ISBN 4602010000. 
 33. Zinkevičius, Z. (1980). Lietuvių kalbos istorinė gramatika. I. Vilnius: „Mokslas“. p. 93. ISBN 4602010000. 
 34. Zinkevičius, Z. (1980). Lietuvių kalbos istorinė gramatika. I. Vilnius: „Mokslas“. p. 94. ISBN 4602010000. 
 35. Villanueva Svensson, M. (2016). Indoeuropiečių kalbotyros pagrindai. Antras pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Vilniaus universitetas. p. 61. ISBN 978-609-459-788-6. 
 36. Fortson, B. (2004). Indo-European language and culture. An Introduction. Padstow: Blackwell. pp. 380. ISBN 1-4051-0316-7. 
 37. Dini, P.U. (2000). Baltų kalbos. Lyginamoji istorija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. p. 81. ISBN 5-420-01444-0. 
 38. Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. p. 191. ISBN 5420001020. 
 39. Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. pp. 31; 191. ISBN 5420001020. 
 40. Zinkevičius, Z. (1980). Lietuvių kalbos istorinė gramatika. I. Vilnius: „Mokslas“. p. 83. ISBN 4602010000. 
 41. 41,0 41,1 Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. p. 192. ISBN 5420001020. 
 42. Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. p. 124. ISBN 5420001020. 
 43. Schmalstieg, W. R. (1998). „The Baltic Languages“. The Indo-European Languages. London — New York: Routledge. p. 460. ISBN 0-415-06-449-X. 
 44. Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. p. 124. ISBN 5420001020. 
 45. Villanueva Svensson, M. (2016). Indoeuropiečių kalbotyros pagrindai. Antras pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Vilniaus universitetas. p. 89. ISBN 978-609-459-788-6. 
 46. Derksen, R. (2008). Etymological dictionary of the Slavic inherited lexicon. Leiden — Boston: Brill. pp. 12. ISBN 9789004155046. 
 47. Palmaitis, L. (1998). Baltų kalbų gramatinės sistemos raida. Kaunas: „Šviesa“. p. 25. ISBN 5430026514. 
 48. Dini, P.U. (2000). Baltų kalbos. Lyginamoji istorija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. pp. 93–94. ISBN 5-420-01444-0. 
 49. Bičovský, J. (2009). Vademecum starými indoevropskými jazyky. Praha: Nakladatelství Univerzity Karlovy. ISBN 978-80-7308-287-1. 
 50. Fortson, B. (2004). Indo-European language and culture: an introduction. Malden (USA): Blackwell. pp. 102. ISBN 1-4051-0316-7. 
 51. Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. p. 43. ISBN 5420001020. 
 52. Stang, Chr. (1966). Vergleichende Grammatik der Baltischen Sprachen. Oslo-Bergen-Tromsö: Universitetsforlaget. 
 53. Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. pp. 199–207. ISBN 5420001020. 
 54. 54,0 54,1 54,2 Olander, T. (2015). Proto-Slavic Inflectional Morphology: A Comparative Handbook. Leiden: Brill; Bilingual edition. pp. 223–224. ISBN 978-9004270497. 
 55. Villanueva Svensson, M. (2012). Indoeuropiečių kalbotyros pagrindai. Vilnius: Vilniaus universitetas. pp. 53. ISBN 978-609-459-034-4. 
 56. Ambrazas, S. (2000). Daiktavardžių darybos raida II. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. pp. 48–59. ISBN 5-420-01460-2. 
 57. Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. pp. 197–223. ISBN 5420001020. 
 58. Dini, P.U. (2000). Baltų kalbos. Lyginamoji istorija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. pp. 94–99. ISBN 5-420-01444-0. 
 59. 59,0 59,1 Fortson IV B. W. (2004). Indo-European language and culture. An Introduction (PDF). Blackwell Publishing. p. 102. ISBN 978-1-4051-0315-2, ISBN 978-1-4051-0316-9. 
 60. Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. pp. 41–42. ISBN 5420001020. 
 61. Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. p. 201. ISBN 5420001020. 
 62. Villanueva Svensson, M. (2016). Indoeuropiečių kalbotyros pagrindai. Antras pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Vilniaus universitetas. p. 134. ISBN 978-609-459-788-6. 
 63. 63,0 63,1 Corbett G., Comrie B. (2001; 2003). The Slavonic Languages. London and New York: Routledge. p. 87. ISBN 0415047552. 
 64. Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. p. 199. ISBN 5420001020. 
 65. 65,0 65,1 Villanueva Svensson, M. (2012). Indoeuropiečių kalbotyros pagrindai. Vilnius: Vilniaus universitetas. pp. 61. ISBN 978-609-459-034-4. 
 66. Villanueva Svensson, M. (2016). Indoeuropiečių kalbotyros pagrindai. Antras pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Vilniaus universitetas. p. 128. ISBN 978-609-459-788-6. 
 67. Prūsų kalbos paveldo duomenų bazė(interaktyvi); žr. mary; tikrinta 2017-01-11
 68. Zinkevičius, Z. (1980). Lietuvių kalbos istorinė gramatika. I. Vilnius: „Mokslas“. p. 232. ISBN 4602010000. 
 69. Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. p. 200. ISBN 5420001020. 
 70. Elizarenkova, T. (1982). Vedų kalbos gramatika. Maskva: Nauka. pp. 228–232. ISBN 4602020000-124. (rusų k.)
 71. 71,0 71,1 Olander, T. (2015). Proto-Slavic Inflectional Morphology: A Comparative Handbook. Leiden: Brill; Bilingual edition. pp. 189–191. ISBN 978-9004270497. 
 72. Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. pp. 206–207. ISBN 5420001020. 
 73. Villanueva Svensson, M. (2012). Indoeuropiečių kalbotyros pagrindai. Vilnius: Vilniaus universitetas. pp. 56. ISBN 978-609-459-034-4. 
 74. Kortland, F. (2009). Baltica&Balto-Slavica. Amsterdam-New York, NY: Rodopi. p. 24. ISBN 978-9042026520. 
 75. Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė. obelis; Nuoroda tikrinta 2021-08-03
 76. Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė (interaktyvi); žr. debesis; tikrinta 2017-01-11
 77. 77,0 77,1 Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. pp. 209–210. ISBN 5420001020. 
 78. Zinkevičius, Z. (1987). Lietuvių kalbos istorija. II. Vilnius: „Mokslas“. p. 197. ISBN 4602020100. 
 79. Zinkevičius, Z. (1981). Lietuvių kalbos istorinė gramatika. II. Vilnius: „Mokslas“. pp. 17–18. ISBN 4602010000. 
 80. Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. pp. 117–138. ISBN 5420001020. 
 81. Zinkevičius, Z. (1981). Lietuvių kalbos istorinė gramatika. II. Vilnius: „Mokslas“. p. 26. ISBN 4602010000. 
 82. Zinkevičius, Z. (1981). Lietuvių kalbos istorinė gramatika. II. Vilnius: „Mokslas“. p. 27. ISBN 4602010000. 
 83. Prūsų kalbos paveldo duomenų bazė(interaktyvi); žr. arwis; tikrinta 2017-01-11
 84. Vanags P. (1989). „On the history of Baltic u-stem adjectives“. Baltistica. XXV (2): 113-114. 
 85. Villanueva Svensson, M. (2012). Indoeuropiečių kalbotyros pagrindai. Vilnius: Vilniaus universitetas. pp. 54. ISBN 978-609-459-034-4. 
 86. Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. pp. 214–215. ISBN 5420001020. 
 87. Prūsų kalbos paveldo duomenų bazė(interaktyvi); žr. dwai; tikrinta 2017-01-11
 88. Zinkevičius, Z. (1981). Lietuvių kalbos istorinė gramatika. II. Vilnius: „Mokslas“. p. 57. ISBN 4602010000. 
 89. Zinkevičius, Z. (1981). Lietuvių kalbos istorinė gramatika. II. Vilnius: „Mokslas“. pp. 59–60. ISBN 4602010000. 
 90. Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė(interaktyvi); žr. septyni; tikrinta 2017-01-11
 91. Zinkevičius, Z. (1981). Lietuvių kalbos istorinė gramatika. II. Vilnius: „Mokslas“. p. 64. ISBN 4602010000. 
 92. Zinkevičius, Z. (1981). Lietuvių kalbos istorinė gramatika. II. Vilnius: „Mokslas“. pp. 56–67. ISBN 4602010000. 
 93. 93,0 93,1 Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. p. 216. ISBN 5420001020. 
 94. Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. pp. 209–210; 214; 191. ISBN 5420001020. 
 95. Dini, P.U. (2000). Baltų kalbos. Lyginamoji istorija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. p. 100. ISBN 5-420-01444-0. 
 96. Zinkevičius, Z. (1981). Lietuvių kalbos istorinė gramatika. II. Vilnius: „Mokslas“. p. 12. ISBN 4602010000. 
 97. Zinkevičius, Z. (1981). Lietuvių kalbos istorinė gramatika. II. Vilnius: „Mokslas“. pp. 49, 137. ISBN 4602010000. 
 98. 98,0 98,1 98,2 Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. p. 213. ISBN 5420001020. 
 99. Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. p. 44. ISBN 5420001020. 
 100. 100,0 100,1 100,2 Kortlandt F (2013). „Balto-Slavic personal pronouns and their accentuation“. Baltistica. XLVIII(1), Nr. 1 (5-1): 7-8. 
 101. Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. pp. 45;213. ISBN 5420001020. 
 102. 102,0 102,1 Palmaitis, L. (1998). Baltų kalbų gramatinės sistemos raida. Kaunas: „Šviesa“. pp. 118–121. ISBN 5430026514. 
 103. Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. p. 214. ISBN 5420001020. 
 104. Ringe, Donald (2006). From Proto-Indo-European to Proto-Germanic. Oxford University Press. ISBN 0-19-928413-X. 
 105. Sihler, Andrew L. (1995). New Comparative Grammar of Greek and Latin. Oxford University Press. pp. 389. ISBN 0-19-508345-8. 
 106. Euler W.„Der Schwund des Duals in der Flexion Indogermanischen Einzelsprachen". Studia Etymologica Cracoviensia, Jagiellonian University Press, Kraków, Nr. 15, 91-95, (2010) ISBN 978-83-233-2919-0
 107. Villanueva Svensson, M. (2012). Indoeuropiečių kalbotyros pagrindai. Vilnius: Vilniaus universitetas. pp. 64. ISBN 978-609-459-034-4. 
 108. Euler W.„Der Schwund des Duals in der Flexion Indogermanischen Einzelsprachen". Studia Etymologica Cracoviensia, Jagiellonian University Press, Kraków, Nr. 15, 91-95 p. (2010) ISBN 978-83-233-2919-0
 109. 109,0 109,1 Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. p. 212. ISBN 5420001020. 
 110. Mažiulis 1994b, 94: Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė: kas; tikrinta 2017-12-02
 111. Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. pp. 45, 214. ISBN 5420001020. 
 112. 112,0 112,1 Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. p. 220. ISBN 5420001020. 
 113. 113,0 113,1 Kvietkauskas, V.Tarptautinių žodžių žodynas [interaktyvus]. Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1985 m. [žiūrėta 2016 m. liepos 12 d.].
 114. Fortson, B. (2004). Indo-European language and culture. An Introduction. Padstow: Blackwell. pp. 380—381. ISBN 1-4051-0316-7. 
 115. Bičovský, J. (2009). Vademecum starými indoevropskými jazyky. Praha: Nakladatelství Univerzity Karlovy. p. 199. ISBN 978-80-7308-287-1. 
 116. 116,0 116,1 116,2 Dini, P.U. (2000). Baltų kalbos. Lyginamoji istorija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. pp. 101–103. ISBN 5-420-01444-0. 
 117. 117,0 117,1 Zinkevičius, Z. (1981). Lietuvių kalbos istorinė gramatika. II. Vilnius: „Mokslas“. pp. 162–164. ISBN 4602010000. 
 118. Petit, D. (2010). Untersuchungen zu den baltischen Sprachen. Leiden-Boston: Brill. pp. 206-217. ISBN 978-90-04-17836-6. 
 119. 119,0 119,1 Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. pp. 218–219. ISBN 5420001020. 
 120. Zinkevičius, Z. (1981). Lietuvių kalbos istorinė gramatika. II. Vilnius: „Mokslas“. pp. 80–81. ISBN 4602010000. 
 121. 121,0 121,1 Villanueva Svensson, M. (2012). Indoeuropiečių kalbotyros pagrindai. Vilnius: Vilniaus universitetas. pp. 75. ISBN 978-609-459-034-4. 
 122. Zinkevičius, Z. (1981). Lietuvių kalbos istorinė gramatika. II. Vilnius: „Mokslas“. pp. 81–82. ISBN 4602010000. 
 123. Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. pp. 220–221. ISBN 5420001020. 
 124. Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. p. 219. ISBN 5420001020. 
 125. Zinkevičius, Z. (1981). Lietuvių kalbos istorinė gramatika. II. Vilnius: „Mokslas“. p. 83. ISBN 4602010000. 
 126. 126,0 126,1 Zinkevičius, Z. (1981). Lietuvių kalbos istorinė gramatika. II. Vilnius: „Mokslas“. pp. 86–87. ISBN 4602010000. 
 127. Zinkevičius, Z. (1981). Lietuvių kalbos istorinė gramatika. II. Vilnius: „Mokslas“. pp. 91–93. ISBN 4602010000. 
 128. Zinkevičius, Z. (1981). Lietuvių kalbos istorinė gramatika. II. Vilnius: „Mokslas“. pp. 117–121. ISBN 4602010000. 
 129. Zinkevičius, Z. (1981). Lietuvių kalbos istorinė gramatika. II. Vilnius: „Mokslas“. pp. 143–147. ISBN 4602010000. 
 130. Zinkevičius, Z. (1981). Lietuvių kalbos istorinė gramatika. II. Vilnius: „Mokslas“. p. 153. ISBN 4602010000. 
 131. Zinkevičius, Z. (1981). Lietuvių kalbos istorinė gramatika. II. Vilnius: „Mokslas“. p. 156. ISBN 4602010000. 
 132. Zinkevičius, Z. (1981). Lietuvių kalbos istorinė gramatika. II. Vilnius: „Mokslas“. p. 160. ISBN 4602010000. 
 133. Zinkevičius, Z. (1981). Lietuvių kalbos istorinė gramatika. II. Vilnius: „Mokslas“. pp. 149–150. ISBN 4602010000. 
 134. 134,0 134,1 Zinkevičius, Z. (1984). L etuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. p. 223. ISBN 5420001020. 
 135. Zinkevičius, Z. (1981). Lietuvių kalbos istorinė gramatika. II. Vilnius: „Mokslas“. p. 157. ISBN 4602010000. 
 136. 136,0 136,1 Zinkevičius, Z. (1981). Lietuvių kalbos istorinė gramatika. II. Vilnius: „Mokslas“. p. 159. ISBN 4602010000. 
 137. Zinkevičius, Z. (1987). Lietuvių kalbos istorija. II. Vilnius: „Mokslas“. p. 223. ISBN 4602020100. 
 138. Zinkevičius, Z. (1981). Lietuvių kalbos istorinė gramatika. II. Vilnius: „Mokslas“. pp. 151–152. ISBN 4602010000. 
 139. Zinkevičius, Z. (1981). Lietuvių kalbos istorinė gramatika. II. Vilnius: „Mokslas“. p. 158. ISBN 4602010000. 
 140. Zinkevičius, Z. (1981). Lietuvių kalbos istorinė gramatika. II. Vilnius: „Mokslas“. pp. 122–123. ISBN 4602010000. 
 141. 141,0 141,1 Zinkevičius, Z. (1987). Lietuvių kalbos istorija. II. Vilnius: „Mokslas“. p. 303. ISBN 4602020100. 
 142. Zinkevičius, Z. (1981). Lietuvių kalbos istorinė gramatika. II. Vilnius: „Mokslas“. p. 125. ISBN 4602010000. 
 143. Zinkevičius, Z. (1987). Lietuvių kalbos istorija.Iki pirmųjų raštų. II. Vilnius: „Mokslas“. p. 221. ISBN 4602020100-004. 
 144. Zinkevičius, Z. (1981). Lietuvių kalbos istorinė gramatika. II. Vilnius: „Mokslas“. pp. 131–132. ISBN 4602010000. 
 145. 145,0 145,1 Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. p. 217. ISBN 4601000000. 
 146. 146,0 146,1 146,2 Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. p. 228. ISBN 4601000000. 
 147. Dini, P.U. (2000). Baltų kalbos. Lyginamoji istorija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. p. 57. ISBN 5-420-01444-0. 
 148. Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė; žr. būti; tikrinta 2016-11-16
 149. Dini, P.U. (2000). Baltų kalbos. Lyginamoji istorija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. p. 331. ISBN 5-420-01444-0. 
 150. Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. p. 225. ISBN 4601000000. 
 151. Dini, P.U. (2000). Baltų kalbos. Lyginamoji istorija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. p. 119. ISBN 5-420-01444-0. 
 152. Zinkevičius, Z. (1981). Lietuvių kalbos istorinė gramatika. II. Vilnius: „Mokslas“. p. 185. ISBN 4602010000. 
 153. Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. p. 226. ISBN 4601000000. 
 154. Ambrazas V. (1982). „Žodžių tvarka ir baltų kalbų sakinio tipo rekonstrukcija“. Baltistica. XXVIII (2): 108. Nuoroda tikrinta 2021-09-22. 
 155. Hock, Hans Henrich (2015). "Proto-Indo-European verb-finality: Reconstruction, typology, validation". In Kulikov, Leonid; Lavidas, Nikolaos. Proto-Indo-European Syntax and its Development. John Benjamins. 
 156. Dini, P.U. (2000). Baltų kalbos. Lyginamoji istorija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. pp. 109–110. ISBN 5-420-01444-0. 
 157. Dini, P.U. (2000). Baltų kalbos. Lyginamoji istorija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. pp. 330–332. ISBN 5-420-01444-0. 
 158. Dini, P.U. (2000). Baltų kalbos. Lyginamoji istorija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. pp. 112–113. ISBN 5-420-01444-0. 
 159. Stang, Ch. (1966). Vergleichende Grammatik der Baltischen Sprachen. Oslo: Universitetsforlaget. pp. 6-9. ISBN B000V22IY8. 
 160. Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. p. 229. ISBN 4601000000. 
 161. Sabaliauskas, A. (1990). Lietuvių kalbos leksika. Vilnius: „Mokslas“. pp. 142–193. ISBN 9785420003350. 
 162. Smoczyṅski W. (1981). „Indoeuropejskie podstawy słownictwa bałtyckiego“. Acta Baltico-Slavica (Białystok 14: 211–240. 
 163. Derksen, R. (2014). Etymological Dictionary of the Baltic Inherited Lexicon. Leiden, Boston: Brill. pp. xii + 684. ISBN 978-9004278981. 
 164. Villanueva Svensson, Baltistica T. 50, Nr. 1 (2015), R. Derkseno „Etimologinio baltų kalbų leksikos paveldo žodyno“ recenzija; žiūrėta 2016 m. liepos 12 d.
 165. Dini, P.U. (2000). Baltų kalbos. Lyginamoji istorija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. p. 118. ISBN 5-420-01444-0. 
 166. Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. pp. 56–58. ISBN 4601000000. 
 167. Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. pp. 158–168. ISBN 4601000000. 
 168. Dini, P.U. (2000). Baltų kalbos. Lyginamoji istorija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. pp. 118–119. ISBN 5-420-01444-0. 
 169. Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė; Nuoroda tikrinta 2021-08-03
 170. Prūsų kalbos paveldo duomenų bazė; Nuoroda tikrinta 2021-08-03
 171. Dini, P.U. (2000). Baltų kalbos. Lyginamoji istorija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. pp. 28–29. ISBN 5-420-01444-0. 
 172. Dini, P.U. (2000). Baltų kalbos. Lyginamoji istorija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. pp. 179–194. ISBN 5-420-01444-0. 

 

  Šis straipsnis yra tapęs savaitės straipsniu.
  Straipsnis „Baltų prokalbė“ yra paskelbtas pavyzdiniu, taigi pripažintas vienu geriausių lietuviškosios Vikipedijos straipsnių. Jei matote, kaip pagerinti straipsnį nekenkiant prieš tai darytam darbui, visada prašome prisidėti.