Olegas Trubačiovas

Rusijos kalbininkas
Olegas Trubačiovas
Gimė 1930 m. spalio 23 d.
Stalingradas, Tarybų Rusija
Mirė 2002 m. kovo 9 d. (71 metai) Maskva, Rusija Rusija
Veikla kalbininkas
Alma mater Dniepropetrovsko universitetas

Olegas Trubačiovas (rus. Оле́г Никола́евич Трубачёв, 1930 m. spalio 23 d. Stalingradas, Rusija – 2002 m. kovo 9 d. Maskva, Rusija) – tarybinis ir rusų kalbininkas slavistas, slavų kalbų etimologijos ir slavų onomastikos tyrėjas; lyginamosios – istorinės kalbotyros specialistas, leksikografas. Filologijos mokslų daktaras, TSRS Mokslų akademijos narys korespondentas, Rusijos Mokslų akademijos akademikas (1992).

BiografijaKeisti

1952 m. baigė Dniepropetrovsko universiteto filologijos fakultetą, diplominis darbas – „Bendraslaviškoji leksika pagrindiniame rusų kalbos žodyno fonde“. Nuo 1953 m. – Slavistikos instituto aspirantas. 1958 m. jam buvo suteiktas filologijos mokslų kandidato laipsnis, apgynus disertaciją „Slavų giminystės terminų ir kai kurių seniausiųjų visuomenės sanklodos terminų istorija“. 1966 apgynė filologijos mokslų daktaro disertaciją, tema – „Amatų terminologija slavų kalbose“. 7-ajame dešimtmetyje su V. Toporovu tyrė baltiškus vandenvardžius Dniepro baseine, jų čia rado apie 800.[1][2]

O. Trubačiovas buvo vienas pirmaujančių specialistų slavų kalbų etimologijos ir slavų onomastikos srityse. Vertė, redagavo ir pildė M. Fasmerio (M. Vasmer) „Etimologinį rusų kalbos žodyną“. Vadovaujant O. Trubačiovui buvo sudaromas daugiatomis „Etimologinis slavų kalbų žodynas. Praslaviškas leksikos fondas“, jame gausu baltų kalbų duomenų.[3] Atlikdamas rekonstrukciją autorius laisvai naudojosi 15 slavų kalbų – tiek šiuolaikinėmis jų formomis, tiek senovinėmis. Nuo 1974 m. išeinančio žodyno publikavimas, kasmet išleidžiant po leidinį, tapo ne tik slavų kultūros, bet ir pasaulinės slavistikos bei indoeuropeistikos reiškiniu.

V. Toporovo manymu, O. Trubačiovas atstovauja „ištisai kalbotyros epochai“, ypač „XX a. antrosios pusės humanitarinių žinių srityje“. Būtent O. Trubačiovo veikla etimologijos srityje „padarė perversmą suvokiant pačius uždavinius“, O. Trubačiovo darbai yra „tas lopšys, kuriame mezgėsi garbinga etimologijos ateitis“.[4]

Amerikiečių slavistas H. Birnbaumas (H. Birnbaum) pažymėjo, kad O. Trubačiovo darbai apie slavų etnogenezę „į mokslinę apyvartą įnešė daug įžvalgių pastebėjimų“[5] ir yra „įspūdingas turimų kalbotyros duomenų bei žinomų hipotezių perinterpretavimas <…> net žvelgiant į šiuolaikinį metodologinės stadijos rafinuotumą“.[6] Vis dėlto H. Birnbaumas nepritaria O. Trubačiovo teiginiui, kad slavų protėvynė buvusi į pietus nuo Karpatų, o Udolfas (Oudolf) tvirtina, kad nei toponimika, nei kalbiniai duomenys, nei archeologija neremia prielaidos, kad protėvynė būtų buvusi Panonijoje.[5]

Archeologas V. Sedovas teigia, kad O. Trubačiovo darbuose pateikiama daugybė įdomių minčių ir pastebėjimų, kurie yra labai vertingi nagrinėjant slavų etnogenezės klausimą.[7]

BibliografijaKeisti

MonografijosKeisti

 • История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя. – М.: Изд-во АН СССР, 1959. – 212 с. – Библиогр.: С. 202–211.
  • Переиздание: Трубачёв О. Н. История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя. – Изд. 3-е. – М.: УРСС, 2009. – 242 с. – (Лингвистическое наследие XX века). – ISBN 978-5-484-01059-2. (обл.) (2-е издание – 2006)
 • Происхождение названий домашних животных в славянских языках: (Этимол. исслед.). – М.: Изд-во АН СССР, 1960. – 115 с.
 • Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. – М.: Изд-во АН СССР, 1962. – 270 с. В соавт. с В. Н. Топоровым.
 • Этимологический словарь славянских языков: (Праслав. лекс. фонд): Проспект. Проб. ст. – М.: Изд-во АН СССР, 1963. – 94 с.: карт. (подписано к печати 11 апреля 1963 г.)
 • Ремесленная терминология в славянских языках (Этимология и опыт групповой реконструкции). – М.: Наука, 1966. – 416 с.
 • Названия рек Правобережной Украины: Словообразование. Этимология. Этническая интерпретация. – М.: Наука, 1968. – 289 с.
 • В поисках единства: взгляд филолога на проблему истоков Руси. – М.: Наука, 1992 (3-е изд. 2005).
 • Indoarica в Северном Причерноморье. – М.: Наука, 1999. – 320 с. – ISBN 5-02-011675-0.
 • Этногенез и культура древнейших славян: Лингвистические исследования. – М.: Наука, 2003. – 489 с. – ISBN 5-02-032661-5
 • Труды по этимологии: Слово. История. Культура. В 4-х тт. (Серия: Opera etymologica. Звук и смысл). – М.: Языки славянской культуры, 2004–2009.

Pagrindinės publikacijosKeisti

 • К этимологии слова // Крат. сообщ. Ин-та славяноведния. – 1955. – No. 15. – с. 48-55.
 • Принципы построения этимологических словарей славянских языков // ВЯ. – 1957. – No. 5. – С. 58-72.
 • Этимологический словарь славянских языков Г. А. Ильинского // ВЯ. – 1957. – No. 6. – С. 91-96.
 • Фасмер Макс // БСЭ. – 2-е изд. – 1958. – Т. 51. – С. 301. – Библиогр.: 5 назв. – Без подписи.
 • Следы язычества в славянской лексике: (1. Trizna; 2. Pe ti; 3. Kobь) // Slav. rev. – 1958. – L. 11, No. 3/4. – S. 219–231. – Рез.: словен.
 • Рец.: Черных П. Я. Очерк русской исторической лексикологии: Древнерус. период. М., 1956. 243 с. // Кратк. сообщ. Ин-та славяноведения. – 1958. – No. 25. – С. 89-106.
 • История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя. – М.: Изд-во АН СССР, 1959. – 212 с. – Библиогр.: С. 202–211.
 • Происхождение названий домашних животных в славянских языках: (Этимол. исслед.). – М.: Изд-во АН СССР, 1960. – 115 с.
 • Еще раз об этимологии слова росомаха // Крат. сообщ. Ин-та славяноведения. – 1960. – No. 28. – С. 74.
 • Об этимологическом словаре русского языка: [Фасмер М. Русский этимологический словарь] // ВЯ. – 1960. – No. 3. – С. 60-69.
 • Из истории названий каш в славянских языках // Slavia. – 1960. – Roe . 29, se? . 1. – S. 1-30.
 • Несколько русских этимологий: (Бардадым, будоражить, норка, околоток, харя, худощавый, шушун) // Этимологические исследования по русскому языку. – М., 1961. – Вып. 3. – С. 41-51.
 • О племенном названии уличи // Вопр. слав. языкознания. – 1961. – Вып. 5. – С. 186–190: рис.
 • Рец.: Об одном опыте популяризации этимологии: [Шанский Н. М., Иванов В. В., Шанская Т. В. Краткий этимологический словарь русского языка: Пособие для учителя. М., 1961. 404 с.] // ВЯ. – 1961. – No. 5. – С. 129–135.
 • Славянские этимологии 29-39 // Этимологические исследования по русскому языку. – М., 1962. – Вып. 2. – С. 26-43.
 • Рец.: Вахрос И. С. Наименования обуви в русском языке. 1. Древнейшие наименования – до Петровской эпохи. Хельсинки, 1959. 271 с. // Крат. сообщ. Ин-та славяноведения. – 1962. – No. 35. – С. 99-101.
 • Этимологический словарь славянских языков: (Праслав. лекс. фонд): Проспект. Проб. ст. – М.: Изд-во АН СССР, 1963. – 94 с.: карт. (подписано к печати 11 апреля 1963 г.)
 • «Молчать» и «таять». О необходимости семасиологического словаря нового типа // Проблемы индоевропейского языкознания: Этюды по сравн.-ист. грамматике индоевр. яз. – М., 1964. – С. 100–105.
 • Славянские этимологии 40. Слав. *gotovъ // Prace filol. – 1964. – T. 28. – S. 153–156.
 • Пер.: Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: Пер. с нем. – М.: Прогресс, 1964. – Т. 1. – 562 с. – (С доп.).
 • Ремесленная терминология в славянских языках: (Этимология и опыт групповой реконструкции): Автореф. дисс. на соиск. учен. степ. д-ра филол. наук. – М.: [Ин-т рус. яз. АН СССР], 1965. – 24 с.
 • Этимологические мелочи // Этимология: Принципы реконструкции и методика исслед. – М., 1965. – С. 131–134.
 • Рец.: Из истории слов и словарей: Очерки по лексикологии и лексикографии. Л., 1963. 184 с. // Там же. – С. 355.
 • Рец.: Мартынов В. В. Славяно-германское лексическое взаимодействие древнейшей поры: (К пробл. прародины славян). Минск, 1963. 250 с. // Там же. – С. 357–359.
 • Ремесленная терминология в славянских языках (Этимология и опыт групповой реконструкции). – М.: Наука, 1966. – 416 с.
 • Работа над этимологическим словарем славянских языков и проблема своеобразия славянского словарного состава // Международный симпозиум. Проблемы славянских этимологических исследований в связи с общей проблематикой современной этимологии (24-31 января 1967). Программа. Тез. докл.. – М., 1966. – С. 3; 8-9.
 • Работа над этимологическим словарем славянских языков // ВЯ. – 1967. – No. 4. – С. 34-35.
 • Из славяно-иранских лексических отношений // Этимология. 1965: Материалы и исслед. по индоевр. и др. яз. – М., 1967. – С. 3-81.
 • Рец.: Rudnyckyj J.B. An etymological dictionary of the Ukrainian language. Winnipeg, 1962. Pt. 1; 1963. Pt. 2; 1964. Pt. 3. 288 p. // Там же. – С. 382–383.
 • Рец.: Schulz G.V. Studien zum Wortschatz der russischen Zimmerleute und Bautischler. Berlin – Wiesbaden, 1964. XVIII+229 S. (Slav. Vero ff.: Bd. 30) // Там же. – С. 388–389.
 • Пер.: Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: Пер. с нем. – М.: Прогресс, 1967. – Т. 2. – 671 с. (С доп.).
 • Из материалов для этимологического словаря фамилий России: (Русские фамилии и фамилии, бытующие в России) // Этимология. 1966: Пробл. лингвогеографии и межъяз. контактов. – М., 1968. – С. 3-53.
 • Этимологические исследования // Теоретические проблемы советского языкознания. – М., 1968. – С. 91-105. – Библиогр.: 50 назв.
 • К сравнительно-этимологической характеристике союза а и сочетаний с ним в праславянском // Вопросы филологии: К 70-летию со дня рождения И. А. Василенко. – М., 1969. – С. 332–336.
 • Заметки по этимологии и сравнительной грамматике // Этимология. 1968. – М., 1971. – С. 24-67.
 • Из праславянского словообразования: именные сложения с приставкой а- // Проблемы истории и диалектологии славянских языков: Сб. ст. к 70-летию В. И. Борковского. – М., 1971. – С. 267–272.
 • Пер.: Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: Пер. с нем. – М.: Прогресс, 1971. – Т. 3. – 827 с. (С доп.).
 • Заметки по этимологии и сравнительной грамматике // Этимология. 1970. – М., 1972. – С. 3-20.
 • Литовское nasrai ‘пасть’: Этимология и грамматика (тезисы) // Baltistica I priedas, 1972. – C. 225–226.
 • Фасмер Макс // Крат. лит. энцикл. – 1972. – Т. 7. – Стб. 902–903. – Библиогр.: 5 назв.
 • Лексикография и этимология // Славянское языкознание: VII Междунар. съезд славистов, Варшава, авг. 1973: Докл. сов. делегации. – М.: Наука, 1973. – С. 294–313.
 • Заметки по этимологии некоторых нарицательных и собственных имен // Этимология. 1971. – М.,1973. – С. 80-86.
 • Пер.: Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: Пер. с нем. – М.: Прогресс, 1973. -Т. 4. – 855 с. (С доп.).
 • Еще раз мыслию по древу // Вопросы исторической лексикологии и лексикографии восточнославянских языков: К 80-летию С. Г. Бархударова. – М., 1974. – С. 22-27.
 • Историческая и этимологическая лексикография. Праславянская лексика на б-начальное // Проблемы славянской исторической лексикологии и лексикографии: Тез. конф., Москва, окт. 1975 г. – Посвящается 50-летию Картотеки ДРС. – М., 1975. – Вып. 3. – С. 13-19.
 • Заметки по балто-славянской этимологии: рус. стар., диал. овыдь ~лит. javide // Всесоюзная конференция по балтийскому языкознанию, 3-я, Вильнюс, 25-27 сент. 1975 г.: Тез. докл. – Вильнюс, 1975. – С. 150–155.
 • Словообразование, семантика, этимология в новом «Этимологическом словаре славянских языков». 1-3 // Slawische Wortstudien: Samml. Bd. intern. Sympos. Fur etymol. Hist. Erforsch.slaw. Wortschatzes, Leipzig, 11-13. 10. 1972. – Bautzen, 1975. – S. 27-34.
 • Этимология // Крат. лит. энцикл. – 1975. – Т. 8. – Стб. 984–986. – Библиогр.: 6 назв.
 • Aus dem Material fu r ein etymologisches Wo rterbuch der Familiennamen des russischen Sprachgebietes // Sowjetische Namenforschung. – Berlin, 1975. – S. 167–195.
 • Рец.: Unbegaun B.O. Russian surnames. Oxford, 1972. XVIII+529 р. // Этимология, 1973. – М., 1975. – С. 191–193.
 • Этимологические исследования и лексическая семантика // Принципы и методы семантических исследований. – М., 1976. – С. 147–179. – Библиогр.: С. 178–179.
 • [Выступление при открытии Конференции по проблемам славянской исторической лексикологии и лексикографии, 3-6 нояб. 1975 г.: Крат. излож.] // ВЯ. – 1976. – No. 3. – С. 147.
 • Лексикография и этимология // Введение в языкознание. Хрестоматия / Сост. Б. Ю. Норман, Н. А. Павленко / Под ред. проф. А. Е. Супруна. – Минск, 1977. – С. 198–204.
 • Этимологический словарь славянских языков и Праславянский словарь: (Опыт парал. чтения) // Этимология. 1976. – М., 1978. – С. 3-17.
 • Серебро // Восточнославянское и общее языкознание. – М., 1978. – С. 95-102.
 • Этимология // БСЭ. – 3-е изд. – 1978. – Т. 30. – С. 296. – Библиогр. : 4 назв.
 • Этимологические исследования восточнославянских языков: Словари // ВЯ. – 1978. – No. 3. – С. 16-25.
 • Из работы над русским Фасмером: К вопр. теории и практики перевода // ВЯ. – 1978. – No. 6. – С. 15-24.
 • Этимологический словарь: // Русский язык: Энцикл. – М., 1979. – С. 405–407: ил.
 • Этимология // Там же. – С. 407–408. – Библиогр.: 4 назв.
 • Русь, Россия: (Вопр. топонимики) // Сов. Россия. – 1979. – 2 сент. – (Гипотезы, предположения).
 • Этимология славянских языков // Вестн. АН СССР. – 1980. – No. 12. – С. 80-85.
 • Реконструкция слов и их значений // ВЯ. – 1980. – No. 3. – С. 3-14.
 • Этимологические исследования и лексическая семантика // Березин Ф. М. История советского языкознания: Некот. аспекты общ. теории языка. Хрестоматия [Учеб. пособие для студ. филол. спец. ун-тов]. – М., 1981. – С. 222–230.
 • Этимология и история культуры // Наука и жизнь. – 1981. – No. 5. – С. 45-46.
 • Из исследований по праславянскому словообразованию: генезис модели на * -i ninъ, *- janinъ // Этимология. 1980. – М., 1982.- С. 3-15.
 • Этимологический словарь славянских языков: Праслав. лекс. фонд / Под ред. О. Н. Трубачева. – М.: Наука, 1984. – Вып. 11. – 220 с. – Совм. с др.
 • Историческая и этимологическая лексикография // Теория и практика русской исторической лексикографии. – М., 1984. – С. 23-36.
 • Регионализмы русской лексики на фоне учения о праславянском лексическом диалектизме // III Всесоюзная конференция по теоретическим вопросам языкознания «Типы языковых общностей и методы их изучения»: Тезисы. – М., 1984. – С. 147–149.
 • Фасмер (Vasmer) Макс // Укр. сов. эцикл. – Киев, 1984.- Т. 11, кн. 1. – С. 458.
 • Фасмер (Vasmer) Макс // Укр. рад. енцикл. – 2-е вид. – Киев, 1984. – Т. 11, кн. 1. – С. 535.
 • Лексикография и этимология // Введение в языкознание. Хрестоматия / Сост. Б. Ю. Норман, Н. А. Павленко / Под ред. А. Е. Супруна. – Изд. 2-е. – Минск: «Высшая школа», 1984. – С. 207–212.
 • О семантической теории в этимологическом словаре. Проблема омонимов подлинных и ложных и семантическая типология // Теория и практика этимологических исследований. – М., 1985. – С. 6-15.
 • Gedanken zur russischen Ausgabe von Vasmers Russischem Etymologischem Wo rterbuch // Zf. slav. Philol. – 1986. – Bd. 46. – S. 372–383.
 • Послесловие ко второму изданию «Этимологического словаря русского языка» М. Фасмера // Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4-х т.: Пер. с нем. – 2-е изд., стереотип. – М.: Прогресс, 1986. Т. 1. – С. 563–573.
 • Пер. и доп.: Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4-х т.: Пер. с нем. – 2-е изд., стереотип. – М.: Прогресс, 1986. – Т. 1. – 573 с. (С доп.).
 • Пер. и доп.: Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4-х т.: Пер. с нем. – 2-е изд., стереотип. – М.: Прогресс, 1986. – Т. 2. – 671 с. (С доп.).
 • Ред.: Славянская историческая и этимологическая лексикография (1970–1980 гг.): Итоги и перспективы. Сб. обзоров / Чл. редкол. – М.: ИНИОН АН СССР, 1986. – 263 с.
 • К истории одной семемы XVII в.: облегчить – ? уладить, устроить дело? : (Пол. zal atwic, др.-рус. облегчитися // История русского языка и лингвистическое источниковедение. – М., 1987. – С. 233–236.
 • Дополнения и исправления к томам II, III, IV издания 2-го // Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4-х т.: Пер. с нем. – 2-е изд., стереотип. – М., 1987. – Т. 3. – С. 828–831.
 • Дополнения и исправления к томам III, IV издания 2-го // Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4-х т.: Пер. с нем. – 2-е изд., стереотип. – М., 1987. – Т. 4. – С. 853–861.
 • Русь, Россия // Рус. речь. – 1987. – No. 3. – С. 131–134: рис.
 • Регионализмы русской лексики на фоне учения о праславянском лексическом диалектизме // Русская региональная лексика XI–XVII вв. – М., 1987. – С. 17-28. Библиогр.: 10 назв.
 • Пер. и доп.: Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4-х т.: Пер. с нем. – 2-е изд., стереотип. – М.: Прогресс, 1987. – Т. 3. – 831 с.
 • Пер. и доп. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4-х т.: Пер. с нем. – 2-е изд., стереотип. – М.: Прогресс, 1987. – Т. 4. – 863 с.
 • [О проблеме соотношения древнерусского и церковнославянского языков: Докл. в День слав. письменности и культуры, Новгород, 24-28 мая 1988 г.: Крат. излож.] // Сов. славяноведение. – 1988. – No. 6. – С. 119–120. – («Вначале было слово»).
 • О языковом союзе и еще кое о чем // Дружба народов. – 1988. – No. 9. – С. 261–264.
 • [О языковой ситуации в стране и путях совершенствования национально-языковых отношений: Ответы на вопросы] // Национально-языковые отношения в СССР: состояние и перспективы. – М., 1989. – С. 23-30.
 • Русская культура и Русская энциклопедия // Наука и религия. – 1989. – No. 10. – С. 32-34.
 • Тысячелетняя жизнь народа: Начал работу Общественный совет по подготовке «Русской энциклопедии» // Сов. Россия. – 1989. – 4 янв.
 • Русская энциклопедия: [Беседа] // Лит. газ. – 1989. – 22 марта. – С. 5.
 • В круге втором: Нерадостные размышления о подготовке «Русской энциклопедии» // Сов. Россия. – 1989. – 4 авг.
 • Русская энциклопедия: Предварит. материалы (1988–1989 гг.): От ред. // Нар. образование. – 1990. – No. 1. – С. 153–154.
 • Русь, Россия // Слово о русском языке: Кн. для чтения для студ.-филологов. Иностранцам о рус. яз. – М., 1991. – С. 217–220: ил.
 • Этимологическая лексикография и история культуры // Русский язык и современность: Пробл. и перспективы развития русистики: Всесоюз. науч. конф., Москва, 20-23 мая 1991 г.: Докл. – М., 1991. – Ч. 1. – С. 264–277.
 • Русская энциклопедия – начало пути: (Первые проб. материалы) // ЖВХО. – 1991. – Т. 36 – No. 4. – С. 501.
 • Вначале было слово // За изобилие. – Дек. 1992. – No. 146. – С. 2.
 • Русская энциклопедия // Домострой. – 1992. – No. 43. – С. 12-13.
 • Славянская этимология вчера и сегодня // Научн. докл. высш. школы. Филол. науки. – 1993. – No. 2. – С. 3-18.
 • Размышления о словарях и личности лексикографа // Историко-культурный аспект лексикографического описания русского языка. – М., 1995. – С. 113–122.
 • О «рябчике», «куропатке» и других лингвистических свидетелях славянской прародины и праэкологии // ВЯ. – 1996. – No. 6. – С. 41-48.
 • Рай // Рус. словесность. – 1996. – No. 3. – С. 7.
 • К третьему изданию // Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4-х тт. Пер. с нем. – 3-е изд., стереотип. – СПб., 1996. – Т. I. – С. 4.
 • Послесловие ко второму изданию «Этимологического словаря русского языка» М. Фасмера // Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4-х тт. Пер. с нем. – 3-е изд., стереотип. – СПб., 1996. – Т. I. – С. 563–573.
 • Дополнения и исправления к томам II и III издания 2-го // Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4-х тт. Пер. с нем. – 3-е изд., стереотип. – СПб., 1996. – Т. III. – С. 828–831.
 • Дополнения и исправления к томам III, IV издания 2-го // Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4-х тт. Пер. с нем. – 3-е изд., стереотип. – СПб., 1996. – Т. IV. – С. 853–861.
 • Пер. и доп.: Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4-х тт. Пер. с нем. – 3-е изд., стереотип. – Спб.: Азбука – Терра, 1996. – Т. I – 576 с.; Т. II – 672 с.; Т. III – 832 с.; T. IV – 864 c.
 • Русская энциклопедия и ее антиподы. Хатчинсоновская карманная энциклопедия // Рус. словесность. – 1997. – No. 3. – С. 12-16.
 • Русская энциклопедия и ее антиподы. «Карманная энциклопедия the Hutchinson» // Деловая книга. – 1997.- No. 6 (54). – С. 13-14.
 • Indoarica в Северном Причерноморье. – М.: Наука, 1999. – 320 с. ISBN 5-02-011675-0.
 • Человек словаря // Рязанские ведомости. – 24. 5. 2000. – Интервью с корр. Г. Гапуриной.
 • Этногенез и культура древнейших славян: Лингвистические исследования / О. Н. Трубачев; [Отв.ред. Н. И. Толстой]. – Изд. 2-е, доп. М.: Наука, 2002. – 489 с. ISBN 5-02-022642-4.

LiteratūraKeisti

 • Олег Николаевич Трубачёв / сост. Л. В. Шутько, автор вступ. статьи Л. А. Гиндин. – М.: ИНИОН, 1992. – 72 с. – (Материалы к биобиблиографии учёных: Сер. литературы и языка Вып. 21).
 • Калашников А. А. Указатель трудов Олега Николаевича Трубачёва за 1992–1999 гг. // Этимология. 1997–1999. – М., 2000. – С. 225–230.
 • Добродомов И. Г. Трубачёв Олег Николаевич // Отечественные лингвисты XX в. Ч. 3: Т – Я / отв. ред. Ф. М. Березин. – М.: ИНИОН, 2003. – С. 39—61.
 • Академик Олег Николаевич Трубачёв: слово о замечательном волгоградце. – Волгоград: Изд-во Волгоградского гос. ун-та, 2003. – 128 с.
 • Олег Николаевич Трубачёв. Научная деятельность: хронологический указатель / Гл. ред. Е. П. Челышев; отв. ред. Г. А. Богатова; авт. вступ. ст. Л. А. Гиндин, И. Г. Добродомов. – М.: Наука, 2003. – 96 с.
 • Олег Николаевич Трубачёв: материалы к библиографии учёного. – Красноярск: РИО КГПУ, 2003. – 88 с.
 • Трубачёв Олег Николаевич. Биобиблиографический указатель. – Запорожье, 2003. – С. 3—7.
 • Академик Олег Николаевич Трубачёв / Отв. ред. акад. Е. П. Челышев; сост. Г. А. Богатова, А. К. Шапошников; Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН. – М.: Наука, 2009. – 632, [26] с. – (Учёные России. Очерки, воспоминания, материалы). – ISBN 978-5-02-035710-5. (в пер.)
 • Трубачёв Олег Николаевич // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. – 3-е изд. – М. : Советская энциклопедия, 1969–1978.

IšnašosKeisti

 1. Mallory; Adams, J. P.; Douglas Q. (1997). Encyclopedia of Indo-European culture. London: Fitzroy Dearborn Publishers. pp. 49. ISBN 9781884964985. 
 2. Fortson, B. (2004). Indo-European language and culture. An Introduction. Padstow: Blackwell Publishing. pp. 378–379. 
 3. Algirdas Sabaliauskas (2013-12-16). „Oleg Trubačiov“. Visuotinė lietuvių enciklopedija. Nuoroda tikrinta 2020-03-24. 
 4. Топоров В. Н. Слово о Трубачёве // История и культура славян в зеркале языка: славянская лексикография. Международная конференции. III чтения памяти О. Н. Трубачева из цикла «Славяне: язык, история». 21—25 октября 2005. Тезисы докладов и выступлений. — М., 2005.
 5. 5,0 5,1 Бирнбаум Х. Славянская прародина: новые гипотезы (с заметками по поводу происхождения индоевропейцев) // Вопросы языкознания. — М., 1988. — № 5. — С. 37-38.
 6. Цитата Х. Бирнбаума дана в работе: Трубачёв О. Н. Этногенез и культура древнейших славян: Лингвистические исследования. — М.: Наука, 2003. — С. 11.
 7. Седов В. В. Славяне в древности. — М.: Фонд археологии, 1994. — С. 52.