Varpai (almanachas)

Varpai – iliustruotas literatūrinis-publicistinis almanachas, leistas 19431944 m. ir leidžiamas nuo 1989 m. Šiauliuose.

Istorija redaguoti

1943 m. almanachas įkurtas Algirdo Juliaus Greimo iniciatyva. Leido Šiaulių apygardos lietuvių meno ir mokslo centras, redagavo rašytojas Kazys Jankauskas. Išėjo du 328 p. ir 400 p. numeriai 10 000 egz. tiražu. Juose išspausdinta 30 rašytojų originalūs kūriniai (Jonas Aistis, Bernardas Brazdžionis, Jurgis Baltrušaitis, Kazys Bradūnas, Antanas Gustaitis, Kazys Jankauskas, Viktoras Katilius, Faustas Kirša, Vincas Krėvė, Antanas Miškinis, Henrikas Nagys, Balys Sruoga, Antanas Vienuolis, Stepas Zobarskas), straipsnių literatūros bei kultūros klausimais, vertimų, dailės kūrinių reprodukcijų.

1989 m. atkurtame almanache spausdinami originalūs literatūros, meno, kultūros bei publicistikos kūriniai. Tarp autorių – Bernardas Brazdžionis, Kazys Jankauskas, Viktoras Katilius, Kazys Bradūnas, Justinas Marcinkevičius, Liūnė Sutema, Marius Katiliškis, Algirdas Julius Greimas, Stasys Santvaras, Antanas Gustaitis, Henrikas Nagys, Jurgis Jankus, Algirdas Titus Antanaitis, Vanda Daugirdaitė-Sruogienė, Jonas Juškaitis, Donaldas Kajokas, Petronėlė Orintaitė, Ričardas Pakalniškis, Eduardas Mieželaitis, Bronys Raila, Kazimieras Barėnas, Vytautas Martinkus, Sigitas Geda, Alvydas Šlepikas, Valentinas Sventickas, Jonas Avyžius, Vladas Vyšniūnas, Marcelijus Martinaitis, Aidas Marčėnas, Kornelijus Platelis, Petras Dirgėla, Viktorija Daujotytė, Danielius Mušinskas, Mykolas Karčiauskas, Valdemaras Kukulas, Jurgis Kunčinas, Judita Vaičiūnaitė, Leonardas Gutauskas, Juozas Aputis, Eugenijus Ališanka, Algimantas Mikuta, Romas Gudaitis, Algimantas Baltakis, Vytautas Bubnys, Jonas Mikelinskas, Arvydas Juozaitis, Vytautas Petras Bložė, Mykolas Sluckis, Tomas Venclova, Viktoras Rudžianskas, Jonas Liniauskas, Renata Šerelytė, Petras Bražėnas, Onė Baliukonė, Birutė Jonuškaitė, Vladas Braziūnas, Vacys Bagdonavičius, Kostas Ostrauskas, Vytautas Volertas, Albinas Bernotas, Henrikas Algis Čigriejus, Rimvydas Stankevičius, Alfonsas Maldonis, Alfonsas Bieliauskas, Gintaras Grajauskas, Rimantas Vanagas, Antanas Andrijauskas, Julius Keleras, Aldona Ruseckaitė, Kęstutis Nastopka, Gasparas Aleksa, Emilija Liegutė, Jonas Užurka, Vytenis Rimkus.

Vyriausiasis redaktorius Leonas Peleckis-Kaktavičius, redaktorė Silvija Peleckienė. 1989–2012 m. išleisti 25 numeriai (nuo 124 iki 304 p.), kurių tiražas: 1989 m. 10 000 egz., 1992 m. – 4000 egz., 1996 m. – 500 egz., 1997–2012 m. – 1600–1000 egz.[1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 548 psl.

Literatūra redaguoti

  • „Varpai“: istorija, autoriai, akcentai: prisiminimai, straipsniai, studijos, laiškai (sud. Leonas Peleckis-Kaktavičius). – Šiauliai: Literatūros almanacho „Varpai“ redakcija, 2011. – 312 p.: iliustr. – ISBN 978-9955-667-15-5