Lietuvos Respublikos Konstitucijos komentaras

Lietuvos Respublikos Konstitucijos komentaras (LRK komentaras) - Lietuvos Respublikos Konstitucijos - pagrindinio Lietuvos įstatymo - komentaras.

Parengtas kaip teisės mokslo tyrimas. Tikslas – atskleisti Konstitucijos nuostatų, kuriose įtvirtintos žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės turinį ir šių nuostatų sąsajas su tarptautiniais žmogaus teisių dokumentais. Siekta išnagrinėti konstitucinių nuostatų gynimo ir saugos garantijas bei jų įgyvendinimo mechanizmą: teisinę sistemą, taip pat aptarti, kokiomis aplinkybėmis, kieno interesais ir kokių tikslų siekiant šios teisės bei laisvės gali būti apribotos.

Atliekant darbą buvo atsižvelgta į tai, kad konstitucinės nuostatos yra lakoniškos, išreikštos universalia teisine kalba, bet nesukonkretintos, todėl Konstitucijos, kaip vientiso akto, tiesioginis taikymas, gali turėti neigiamų padarinių dėl skirtingo jų interpretavimo, subjektyvizmo ir kolizijų. Todėl rengiant komentarą buvo aptarti klausimai, susiję su konstitucinės teisės doktrinos plėtojimu. Konstitucinės nuostatos komentare analizuojamos remiantis tarptautinės teisės dokumentais ir Lietuvos nacionaliniais įstatymais, LR Konstitucinio Teismo nutarimais ir sprendimais bei teismų praktika civilinėse, administracinėse ir baudžiamosiose bylose.

2002 metais baigė rengti ir išleido Teisės institutas (TU) ir Karolio Jovaišo Personalinė įmonė. Iš pradžių LRK komentaro ištraukos buvo spausdinamos TI leidžiamame teisės mokslo žurnale „Teisės problemos[1].

Autoriai redaguoti

Komentarą parengė VU Teisės fakulteto, Teisės instituto mokslininkai, taip pat praktikai. Tai Genovaitė Dambrauskienė, Tomas Davulis, Egidijus Jarašiūnas, Karolis Jovaišas, A. Klimas, Antanas Marcijonas, Bronius Sudavičius, Dalia Mikulėnienė, J. Sinkevičiūtė, Augustinas Normantas, Ipolitas Nekrošius, Vytautas Nekrošius, Gina Marija Pajuodienė, Vladas Pavilonis, P. Pumpa, Jonas Prapiestis, Alfonsas Vaišvila, Juozas Žilys.

Atsakingasis redaktorius TI vyr. mokslo darbuotojas Karolis Jovaišas.

Dalys redaguoti

Konstitucijos komentaro (1 dalies) ištakos – tai 1999 m. žurnalo „Teisės problemos“ 1-2 (dvigubame) numeryje publikuotas LR Konstitucijos II skirsnio „Žmogus ir valstybė“ komentaro žurnalinis variantas. Be šio skirsnio, LR Konstitucijos komentaro 1 dalyje aptarti taip pat Konstitucijos preambulė ir šie skirsniai: I – „Lietuvos valstybė“, III – „Visuomenė ir valstybė“, IV – „Tautos ūkis ir darbas“.

LR Konstitucijos komentaro 2 dalyje buvo aptarti tokie Konstitucijos skirsniai: V – „Seimas“, VI – „Respublikos Prezidentas“, VII – „Lietuvos Respublikos Vyriausybė“.

Bibliografija:

  • 1 dalis: Lietuvos Respublikos Konstitucijos komentaras / [ats. redaktorius Karolis Jovaišas]. - Vilnius: Teisės institutas: K. Jovaišo personalinė įmonė, 2000
  • 2 dalis: Lietuvos Respublikos Konstitucijos komentaras / [ats. redaktorius Karolis Jovaišas]. - Vilnius : K. Jovaišo personalinė įmonė: Teisės institutas, 2002.

Šaltiniai redaguoti