Žmogaus teisės

Žmogaus teisės – universalios subjektinės teisės, priklausančios be išimties ir vienodai kiekvienam žmogui, nepriklausančios nuo teisinės sistemos ar kitų vietinių veiksnių. Formali žmogaus teisių koncepcija nėra visuotinai pripažįstama, todėl taikoma kiek skirtingai. Žmogaus teisės, kurios dabar suvokiamos kaip savaime suprantamas dalykas, buvo ilgo proceso, besitęsusio visą XX amžių, rezultatas.

Žmogaus ir piliečio teisių deklaracijaKeisti

 
Eleonora Ruzvelt su išspausdinta Visuotine žmogaus teisių deklaracija
Pagrindinis straipsnis – Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija.

1789 m. rugpjūčio 26 d. Prancūzijoje priimta Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija. Ji skelbė, kad „visi žmonės iš prigimties lygūs ir laisvi“.

Visuotinė žmogaus teisių deklaracijaKeisti

Pagrindinis straipsnis – Visuotinė žmogaus teisių deklaracija.

Tarptautinės teisės dalimi tapo nuo 1948 metų, kai Jungtinių Tautų Generalinės asamblėjos balsų dauguma gruodžio 10 d. priimta Visuotinė žmogaus teisių deklaracija, kuri padalino žmogaus teises į šias kategorijas: pilietines, politines, ekonomines, socialines ir kultūrines teises.

Europos žmogaus teisių konvencijaKeisti

Europoje nuo 1953 m. galioja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (ginanti pilietines ir politines teises), kurios laikymasis privalomas ją pasirašiusioms valstybėms.

Konvencijoje numatytas priežiūros mechanizmas – Europos žmogaus teisių teismas, nagrinėjantis valstybių ir piliečių skundus dėl žmogaus teisių pažeidimų.

2007 m. sausio 1 d. Konvenciją buvo pasirašiusios ir ratifikavusios 46 Europos valstybės.

Europos socialinė chartijaKeisti

Pagrindinis straipsnis – Europos socialinė chartija.

Ekonomines ir socialines teises Europoje gina Europos Tarybos Europos socialinė chartija (Chartijoje numatytą priežiūros mechanizmą – papildomą protokolą Lietuva neratifikavo), kultūrines teises – kultūrinė konvencija.

Žmogaus teisės LietuvojeKeisti

Pagrindinis straipsnis – Žmogaus teisės Lietuvoje.

Lietuvoje žmogaus teisės saugomos remiantis pagrindiniais tarptautiniais, regioniniais ir nacionaliniais teisės aktais, t. y. Jungtinių Tautų Visuotine žmogaus teisių deklaracija, Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija, Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, Lietuvos Respublikos Konstitucija.

Nuo Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atgavimo valstybėje pradėjo veikti nemažai žmogaus teisių nevyriausybinių organizacijų, valstybinių institucijų. Nuo 1994 m. Lietuvoje veikia Lietuvos žmogaus teisių centras, nuo 2004 metų – Žmogaus teisių stebėjimo institutas. Situacija žmogaus teisų srityje ESBO dokumentų kontekste nuo 2009 metų stebi Tarptautinis politikos mokslų institutas.

Žmogaus teisių gynėjų apdovanojimaiKeisti

Europos Parlamentas, besirūpinantis žmogaus teisių apsauga Europos Sąjungoje ir už jos ribų, kasmet skiria Sacharovo premijąminties laisvę asmeniui ar organizacijai už nuopelnus ginant žmogaus teises.

NuorodosKeisti

Organizacijos