Darbininkų balsas (Tilžė)

Darbininkų balsasLSDP žurnalas, nuo 1901 m. liepos iki 1906 m. balandžio leistas Paryžiuje ir Londone, o faktiškai Tilžėje ir Bitėnuose.

1901-1906 m. leisto žurnalo pirmasis numeris

Istorija redaguoti

1896 m. įsikūrusi Lietuvos socialdemokratų partija pradėjo leisti nelegalius laikraščius ir žurnalus. Dėl spaudos draudimo Lietuvoje, jie buvo spausdinami užsienyje, daugiausiai Mažojoje Lietuvoje. Vienas iš tokių leidinių buvo žurnalas „Darbininkų balsas“. Iš pradžių žurnalas buvo leidžiamas nereguliariai, nuo 1902 m. gegužės – kas du mėnesiai, nuo 1905 m. – mėnesinis. Išėjo 40 numerių. Tiražas 600-3000 egz.

Skelbė LSDP idėjas, rašė apie darbininkų socialines, ekonomines, politines problemas. [1]

Redaktoriai redaguoti

Pirmus tris numerius redagavo Vladas Sirutavičius. Techniniu redaktorium buvo Juozas Bagdonas, kuris, nenorėdamas, kad DB sudarytų konkurenciją jo redaguojamiems „Varpui“ ir „Ūkininkui“, išimdavo visą politinę medžiagą, palikdamas vien darbininkų buities vaizdelius. Dėl L. Vaineikio bylos į Mažąją Lietuvą pabėgęs Augustinas Janulaitis laikraštį redagavo vietoje, kol 1906 m. Vilniuje pradėjo legaliai eiti „Naujoji Gadynė“.

Bendradarbiai redaguoti

Laikraščio administratore dirbo Morta Zauniūtė, bendradarbiavo Petras Avižonis, Andrius, Antanas ir Juozas Baltrušaičiai, Jonas Basanavičius, Kipras Bielinis, Jonas Biliūnas, Mykolas Biržiška, Ansas Bruožis, Vanda Didžiulytė, Jonas Grinius, Stefanija Gruzdytė, Konstantinas Jasiukaitis, Steponas Kairys, V. Kisielius, Jonas Krikščiūnas, Juozas Lozoraitis, Petras Martinkaitis, Jonas Matulaitis, Stasys Matulaitis, Vincas Kapsukas, Vladas Mongirdas, Alfonsas Moravskis, Pranas Paršaitis, Vladas Požela, Sofija Pšibiliauskienė, Vladas Putvinskis, Jeronimas Ralys, Petras Raudonikis, Antanas Rucevičius, Vladas Sirutavičius, Kostas Stiklius, Jurgis Šaulys, Jonas Vanagaitis, Povilas Višinskis, Žemaitė.

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 97 psl.