Petras Armonas (1907 m. sausio 13 d. Manikūnuose, Saločių valsčius, Biržų apskritis1997 m. rugsėjo 21 d. St. Petersburge, FL – JAV) – violončelininkas, pedagogas, dirigentas, vargonininkas.

Biografija

redaguoti

Mokėsi Biržų gimnazijoje, Panevėžio mokytojų seminarijoje, o Klaipėdos muzikos mokykloje-konservatorijoje studijavo violončelę (dėst. J. Fesemayeris), pedagogiką ir kitas disciplinas. 1930 m. baigęs studijas, dvejus metus violončele griežė Kauno Valstybės teatro simfoniniame orkestre. Nemažą muzikinio darbo barą išvarė Šiauliuose. Dėstė muziką valstybinėje berniukų gimnazijoje, vadovavo Šaulių chorui, buvo kariuomenės pulko pučiamųjų orkestro kapelmeisteris, subūrė skautų vokalinį oktetą.

Nuo 1939 m. iš Klaipėdos į Šiaulius atkeltoje muzikos mokykloje dėstė violončelę ir kontrabosą, buvo jos inspektorius. 19421944 m. Šiaulių teatro orkestro ir choro dirigentas. Pastatė ir dirigavo tris operetes, su pianistu S. Vainiūnu ir smuikininku J. Jagėla, solistais S. Dievaityte ir Jonu Byra Lietuvos miestuose ir miesteliuose surengė apie 50 kamerinės muzikos koncertų.

1944 m. pasitraukęs į Vakarus, iš pradžių gyveno Austrijoje, o paskui Vokietijoje. Vadovavo Ravensburgo lietuvių tremtinių chorui, vargonininkavo Gollingo bažnyčioje, buvo Salzburgo Mozarteumo simfoninio orkestro violončelininkas – koncertmeisteris. Apsigyvenęs Kemptene (Bavarija), mokytojavo gimnazijoje, griežė Lautenbeckerio styginių kvartete, 19471949 m. Miuncheno simfoniniame orkestre. Dirigavimo ir violončelės meno mokėsi G.F.Händelio konservatorijoje.

1949 m. rudenį atvykęs į JAV, apsigyveno Rochesteryje, NY, kur vargonininkavo ir vadovavo chorui Šv. Jurgio lietuvių parapijoje. Rengė religinės ir pasaulietinės muzikos koncertus, kaip violončelininkas koncertavo su pianiste Raimonda Apeikyte, griežė Rochesterio simfoniniame orkestre, važinėjo į Los Angeles ir vadovavo vyrų bei moterų vokaliniams ansambliams. 1959 m. persikėlęs į Santa Barbarą, CA, griežė simfoniniame orkestre, buvo koncertmeisterio asistentas, vėliau koncertmeisteris, vadovavo Šv. Cecilijos parapijos 50 dalyvių chorui, su kuriuo dalyvavo tautiniuose renginiuose.

Nuo 1964 m. Šv. Kryžiaus lietuvių parapijos vargonininkas ir „Dainavos“ ansamblio meno vadovas bei dirigentas Čikagoje. Kolektyvas, į kurį susitelkdavo apie 100 žmonių, surengė 125 koncertus, dalyvavo JAV ir Kanados lietuvių dainų šventėse ir kituose kultūriniuose renginiuose, organizavo jungtinius lietuvių chorų koncertus. P. Armonas ansamblį išmokė sudėtingų religinių ir pasaulietinių kūrinių. 1966 m. sausio 15 d. „Dainavos“ 20-mečio minėjimo proga pastatė G. Veličkos muzikinę pjesę „Nemunas žydi“ (dalyvavo simfoninis orkestras). Veikalas buvo parodytas Niujorke, Klyvlende ir Detroite.

1966 m. rugsėjo 4 d. Šiluvos Marijos koplyčios pašventinimo iškilmėse Vašingtono Nekalto Prasidėjimo katedroje dirigavo Juozo Naujalio mišias „In honorem Sacrorum Vulnerum Christi“ – atliko „Dainavos“ ir Lietuvos Vyčių chorai. 1968 m. vasario 18 d. dirigavo „Dainavos“ ansambliui, solistams ir simfoniniam orkestrui, pirmą kartą atliekant Juliaus Gaidelio kantatą „Kovotojai“ Lietuvos Nepriklausomybės 50-mečio garbei Civic operos rūmuose. 1971 m. kovo 15 d. Šv. Kryžiaus bažnyčioje kolektyvo 25-mečio proga „Dainava“ su solistais ir orkestru pastatė Broniaus Budriūno operetę „Sidabrinė diena“.

P. Armonas griežė Čikagos Pietvakarių priemiesčių simfoniniuose orkestruose ir Čikagos lietuvių trio, subūrė styginių kvartetą (pirmas koncertas 1965 m. gegužės 9 d.). Vadovavo Čikagos Brighton Parko lituanistinės mokyklos vaikų chorui, K. Donelaičio aukštesniosios ir žemesniosios lituanistinės mokyklos jungtiniam vaikų chorui (85 dalyviai), kurį parengė 1966 m. 3-ajai JAV ir Kanados lietuvių dainų šventei Čikagoje.

1976 m. persikėlęs į St. Petersburgą, beveik aštuonerius metus vadovavo amerikiečių kameriniam ansambliui Bay Area Chamber String Orchestra, suorganizavo Floridos lietuvių klubo mišrųjį chorą (20 moterų ir 15 vyrų), kuriam koncertų metu talkindavo ir minėtas kamerinis ansamblis. Chorą parengė 1978 m. 5-ajai JAV ir Kanados lietuvių dainų šventei Toronte, dalyvavo tarptautiniame festivalyje „Folks Fair“ ir kituose kultūriniuose renginiuose. Visą dešimtmetį sekmadieniais vargonavo Šv. Kazimiero misijos Mišiose bažnyčioje Gulfporte. Didžiųjų religinių ir tautinių švenčių progomis bažnyčioje giedojo jo vadovaujamas Lietuvių klubo choras, taip pat per Vasario 16-ąją choras giedojo ir Šv. Jono bažnyčioje St. Pete Beache.

Visuomeninė veikla

redaguoti

1966, 1971 ir 1991 m. JAV ir Kanados lietuvių dainų švenčių dirigentas, 1971 m. 4-osios dainų šventės organizacinio komiteto vicepirmininkas, repertuarinės ir muzikos komisijos pirmininkas. Sukūrė apie 80 giesmių, keletą mišių ir nemaža dainų. 1997 m. sausio 12 d. – 1997 m. sausio 13 d. St. Petersburgo lietuvių klube gražiais renginiais paminėtas P. Armono gimimo 90-metis. 1990 m. apdovanotas JAV LB Kultūros tarybos premija.

Šaltiniai

redaguoti

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999.

Danutė Petrauskaitė. Petras Armonas muzikinių kultūrų kryžkelėse.' Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2005. 168 p.