Kuopa (angl. company, rus. рота) – pagrindinis taktinis padalinys daugelio šalių kariuomenėse, paprastai 100-200 kareivių, vadovaujamas kapitono (ar vyresniojo leitenanto)[1]. Kuopą paprastai sudaro 3-4 būriai, o šiuos – 3-4 skyriai.

JAV ekspedicinių pajėgų 113-ojo pulko B kuopa 1919 m. Prancūzijoje

Būna pėstininkų, šaulių, tankų, minosvaidžių, radiotechninės, pionierių, automobilių, jūros pėstininkų, štabo ir kitokios kuopos. Kuopos paprastai būna sudėtinės batalionų ir pulkų dalys arba atskiri daliniai.

Artilerijos daliniuose kuopas atitinka baterijos, kavalerijos daliniuose – eskadronai.

Kuopos atsirado XV a. pab. – XVI a. pr. V. Europos samdomoje kariuomenėje.

Lietuvoje redaguoti

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenėje kuopos atitikmuo (samdinių vėliava) atsirado XVII a., joms vadovavo rotmistrai. XXI a. pradžioje Lietuvos kariuomenės kuopose tarnavo 90–100 karių[2].

Lietuvos kariuomenėje kuopas turi Štabo batalionas (daugiau kaip 200 karių Garbės sargybos kuopa ir Štabo aprūpinimo kuopa), Sausumos pajėgos (štabo 2 kuopos, brigados Geležinis Vilkas vadovybės 3 kuopos, Inžinerijos bataliono 5 kuopos ir kitų padalinių kuopos), Savanorių pajėgos (daugiau kaip 50 kuopų, apie 5000 karių), Logistikos valdybos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionas (3 kuopos).

Lietuvos policija redaguoti

Policijoje kartais taip pat būna formuočių, kurios vadinamos kuopomis. Čia kuopą įprastai sudaro keli būriai. Būna patrulių, konvojavimo, mobiliosios ir kitos paskirties kuopos.

Didžiosios Britanijos armija redaguoti

Britų armijoje pėstininkų batalioną sudarančios šaulių kuopos žymimos raidėmis (paprastai – A, B, C). Batalione taip pat būna štabo kuopa (headquarters company) ir palaikymo (sunkiųjų ginklų) kuopa. Tuo tarpu žvalgybos korpuso (Intelligence Corps), Karališkojo armijos medicinos korpuso (Royal Army Medical Corps), Karališkosios karo policijos (Royal Military Police), Karališkųjų Elektros ir Mechanikos Inžinierių (Royal Electrical and Mechanical Engineers) kuopos turi individualius numerius.

Karališkajame tankų korpuse (Royal Armoured Corps), Karališkojoje inžinerijoje (Royal Engineers), Karališkajame ryšių korpuse (Royal Corps of Signals), Armijos oro korpuse (Army Air Corps), SAS (Special Air Service) ir Karališkajame logistikos korpuse (Royal Logistic Corps) kuopas atitinka eskadronai (squadrons), Karališkojoje artilerijoje – baterijos (batteries).

Britų armijoje kuopoms paprastai vadovauja majorai, o jų pavaduotojai būna kapitonai. Ši tvarka susiformavo po Antrojo pasaulinio karo, iki tol pėstininkų kuopoms paprastai vadovaudavo kapitonai, o kitų kariuomenės rūšių kuopoms dažniausiai majorai (o atskirosioms kuopoms beveik visada vadovavo majorai).

Kanados armija redaguoti

Kanados armijos struktūra labai atitinka Britų Armijos tradiciją. Kanados pėstininkų batalioną sudaro 3-4 šaulių kuopos, žymimos raidėmis (A kuopa, B kuopa ir t. t.), kovinio palaikymo kuopa (Combat Support Company) ir administracinio palaikymo kuopa (Administration Support Company). Kovinio palaikymo kuopą sudaro žvalgybos būrys (Recce Platoon), pionierių būrys (Pioneer Platoon), štabo ir ryšių būrys (HQ and Signals platoon), prieštankinis būrys, minosvaidžių būrys. Administracinio palaikymo kuopą sudaro batalionui būtini specialistai – virėjai, transporto technikai, tiekėjai, medikai ir t. t.

JAV armija redaguoti

JAV armijoje pėstininkų kuopos sudarytos iš trijų šaulių būrių (rifle platoons) ir sunkiųjų ginklų būrio. Tankų kuopą paprastai sudaro trys tankų būriai ir vadovavimo grupė. Pėstininkų kuopoms paprastai vadovauja kapitonai. Atitinkami artilerijos daliniai vadinami baterijomis (battery), o kavalerijos – troops.

Batalioną sudarančios kuopos žymimos raidėmis (pvz., 15-ojo šaulių pulko 1-ojo bataliono A kuopa). Raidės paprastai tariamos pagal NATO fonetinę abėcėlę (B kuopa – tai Bravo kuopa, E kuopa – Echo kuopa ir pan.).

Kuopos dydžio dalinius paprastai sudaro 4-6 būriai (kiekvienam vadovauja leitenantas). Kai kurios kautynių palaikymo kuopos gali turėti 7 ir daugiau būrių. Pvz., Transportinio terminalo aptarnavimo kuopa (Transportation Terminal Service Company) paprastai turi du laivinius būrius (Ship Platoons), du krantinius būrius (Shore Platoons), vieną dokumentavimo būrį (Documentation Platoon), vieną techninės priežiūros būrį (Maintenance Platoon) ir štabo būrį (Headquarters Platoon). Šios kuopos būriams vadovauja vyresnieji leitenantai, o pačiai kuopai – majoras.

Kai kuriuose daliniuose kapitonai vadovauja būriams, pvz., aviacijos būriams ir specialiosios paskirties dalinių būriams. Priežastis – tokie būriai turi tokią kovinę galią, kad jiems reikia labiau patyrusio vado, negu leitenantas. Atitinkamiems batalionams vadovauja papulkininkiai (pulkininkai leitenantai).

Šaltiniai redaguoti

Nuorodos redaguoti