Baudžiamoji teisėtyra

Baudžiamoji teisėtyra (baudžiamosios teisės mokslas, baudžiamoji jurisprudencija) – mokslas apie baudžiamąją teisę; teisėtyros šaka.

Thumb
Thumb

Pošakiai

redaguoti

Baudžiamoji teisėtyra Lietuvoje

redaguoti

Baudžiamosios teisės mokslo ir dėstymo Lietuvoje pradžia – 1804 m., kai Vilniaus universiteto tarybos išrinktas italų teisėtyrininkas Aloyzas Liudvikas Kapelis (17771838) Vilniaus universitete pradėjo dėstyti baudžiamąją teisę. 1922 metais Kaune įkurto universiteto Teisių fakultete veikė Baudžiamosios teisės katedra, vėliau – Baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso katedra. 1977 metais padalinus VU TF Baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso katedrą, pradėjo veikti Baudžiamosios teisės katedra ir Kriminalistikos ir baudžiamojo proceso katedra.

Vėliau Vilniuje taip pat įkurta TSRS VRM Minsko aukštosios mokyklos Vilniaus fakulteto Baudžiamosios teisės ir proceso katedra, po to – Lietuvos policijos akademijos, Lietuvos teisės akademijos, Lietuvos teisės universiteto, Mykolo Romerio universiteto Baudžiamosios teisės katedros.

Lietuvoje baudžiamosios teisės mokslas plėtojamas universitetuose. Kaip mokslo tyrimų ir dėstymo padaliniai išskirtinos:

Lietuvos baudžiamosios teisės teisėtyrininkai (teisės profesoriai) VU TF – Vladas Pavilonis (19322003), MRU TF – Justinas Sigitas Pečkaitis (g. 1946), Vytautas Piesliakas (g. 1953) ir kiti.

Literatūra

redaguoti
  1. Armanas Abramavičius, Čepas A., Drakšienė A., Nocius J., Vladas Pavilonis, Jonas Prapiestis, Gintaras Švedas. Baudžiamoji teisė. Eugrimas. Vilnius, 1998 (ir kiti vėlesni leidimai).
  2. Piesliakas V. Lietuvos baudžiamoji teisė. Pirmoji knyga. Justitia. Vilnius, 2006.
  3. Piesliakas V. Lietuvos baudžiamoji teisė. Antroji knyga. Justitia. Vilnius, 2008.

Nuorodos, šaltiniai

redaguoti