Šaunamasis užtaisas

Šaunamasis užtaisas (angl. propelling charge; rus. метательный заряд) – šaudmenyje esantis parakas, kuris šūvio metu dega ir susidarančios parako dujos išstumia iš vamzdžio kulką (sviedinį, miną). Šoviniuose ir dvinariuose šaudmenyse šaunamasis užtaisas būna tūtoje ar tūtelėje, o trinariuose šaudmenyse – užtaiso maiše.
Per žiotis užtaisomuose šaulių ginkluose ar pabūkluose šaunamąjį užtaisą sudarydavo per žiotis įberiamas parakas.

Britų šrapnelio šovinio pjūvis. Virvelių ryšulį primanantis darinys yra šaunamasis užtaisas.
Artilerijos šovinių pjūviai. Tūtose matyti šaunamieji užtaisai.
JAV linijinio laivo 16 colių patrankų trinarių šaudmenų sviediniai ir užtaisų maišai.

Panašūs užtaisai yra išmetamieji užtaisai, naudojami specialiuose sviediniuose ir pan. šaudmenyse. Jie paprastai būna irgi parakiniai, bet mažesnio galingumo.

Šaunamieji užtaisai būna iš tokių svaidomųjų sprogstamųjų medžiagų kaip dūminis parakas, piroksilinas, balistitas ir kiti bedūmiai parakai. Parakai, skirtingai nuo brizantinių sprogalų (heksogenas, trotilas), nedetonuoja, o tiesiog dega (deflagracija). Degant išsiskiriančios įkaitusios degimo dujos sudaro didelį teigiamą slėgį, ima plėstis ir stumti sviedinio (kulkos) dugną.

Šaunamojo užtaiso efektyvumas priklauso nuo išorinių sąlygų – oro (ir užtaiso) temperatūros bei drėgnio. Didesnio drėgnio parako efektyvumas smarkiai prastėja, o labai sudrėkęs parakas gali užsidegti pavėluotai (delstinis šūvis) ar iš viso neužsidegti. Todėl artilerijos vadovuose nurodoma, kad šaudmenis draudžiama laikyti laikyti drėgnose vietose ar ten, kur juos gali paveikti krituliai. Tai ypač svarbu trinariams šaudmenims.

Sviedinio žiotinio greičio priklausomybė nuo šaunamojo užtaiso temperatūros būna nurodyta šaudymo lentelėse.

Šaunamojo užtaiso padegimas

redaguoti

Paprastai šaunamąjį užtaisą padega mechaniškai sužadinta kapsulė. Kapsulėje būna nedidelis kiekis inicijuojančios sprogstamosios medžiagos, kurią smūgis priverčia sprogti ir išskirti didelį kiekį šilumos. Susidarantis pliūpsnis padega šaunamojo užtaiso paraką.

Senesnis padegimo variantas buvo padegti paraką degančiu dagčiu arba kibirkštimistitnaginės ar ratukinės spynos.

Degant užtaiso parakui susidaro tokios pačios masės parako dujų kiekis, kur dujų temperatūra lygi apie +3000 °C.

Šaunamojo užtaiso dydis

redaguoti

Šovinių šaunamieji užtaisai būna iš anksto apskaičiuotos masės, užtikrinantys numatytą šūvio energiją. Tuo tarpu dvinariuose ir trinariuose šaudmenyse užtaisai gali būti kelių skirtingų dydžių, kas leidžia panaudoti kelias iš anksto numatytas sviedinio energijas ir trajektorijas. Tiesa, toks šaunamųjų užtaisų galingumo keitimas mažina šaudymo spartą.

Šaunamieji užtaisai šoviniuose gali labiau varijuoti kai šoviniai užtaisomi rankiniu būdu naudojant naujas pirktas ar jau naudotas tūteles. Rankinį šovinių užtaisymą gana plačiai naudoja medžiotojai bei kai kurie šauliai mėgėjai.

Skirstymas

redaguoti

Šaunamieji užtaisai skirstomi:

pagal paskirtį:

 • kovinis šaunamasis užtaisas (angl. powder charge; rus. боевой заряд) – kovinio šaudmens šaunamasis parako užtaisas, suteikiantis tam tikrą greitį sviediniui pabūklo vamzdyje.
 • tuščiasis šaunamasis užtaisas (angl. blank charge; rus. холостой заряд) – artilerijos užtaisas šūvio garsui (per taktikos pratybas) imituoti, saliutuoti ir signalams duoti.
 • specialusis šaunamasis užtaisas (angl. special charge; rus. специальный заряд) – užtaisas specialiesiems šaudmenims (agitaciniams, dūminiams, padegamiesiems, šviečiamiesiems ir kt.) užtaisyti..

pagal užtaisymo būdą:

 • tūtinis šaunamasis užtaisas (angl. cartrigde charge; case charge; casing charge; rus. гильзовый заряд) – esantis dvinario šaudmens tūtoje. Tūtoje be bedūmio parako būna dugne įsukta kapsulė (kapsulinė įvorė). Iš viršaus tūta būna uždengta kartoniniais dangteliais.
 • betūtis šaunamasis užtaisas (angl. stacked charge; rus. картузный заряд) – šaunamasis užtaisas, įpakuotas užtaiso maiše ir esantis trinario šaudmens dalis. Tokį šaunamąjį užtaisą uždega padegamasis vamzdelis (galvaninis arba smūginis), esantis pabūklo spynoje.

pagal dydį:

 • pilnasis šaunamasis užtaisas (angl. full charge; normal charge; service charge; rus. полный заряд) – kovinis užtaisas, naudojamas šaudyti didžiausiu nuotoliu ir lėkštąja trajektorija (tiesioginiu taikymu). Pilnasis šaunamasis užtaisas gali būti:
  • nuolatinis šaunamasis užtaisas (angl. fixed charge; rus. постоянный заряд) – nekeičiamos masės užtaisas, naudojamas šoviniuose (mažo kalibro patrankų vientisiniuose šaudmenyse) ir kai kuriuose atskirojo užtaisymo šaudmenyse (šarvamušiuose, kumuliaciniuose).
  • kintamasis šaunamasis užtaisas (angl. multisection charge; reducible charge; rus. переменный заряд) – užtaisas iš vieno pagrindinio paketo arba dviejų pusinių paketų ir papildomų lygiasvorių arba nelygiasvorių maišelių. Didelio kalibro antžeminėje artilerijoje kovinis užtaisas skiriamas į du užtaisus – pilnąjį kintamąjį ir mažąjį kintamąjį. Sudarant užtaisą, išimamas reikiamas maišelių skaičius. Kintamieji šaunamieji užtaisai naudojami atskirojo užtaisymo pabūkluose (minosvaidžiuose).
 • nepilnasis šaunamasis užtaisas (angl. burst short charge; rus. неполный заряд) – defektyvus kovinis užtaisas, kuris komplektavimo bazėje buvo sukomplektuotas mažesnis nei nurodyta šaudmens (užtaiso) skiriamuosiuose ženkluose arba kuris užtaisant pabūklą prieš šūvį sukomplektuotas mažesnis užtaisas nei buvo nurodyta komandoje.
 • mažasis šaunamasis užtaisas (angl. fractional charge; reduced charge; rus. уменьшенный заряд) – kovinis užtaisas, naudojamas šaudyti mažesniu nei didžiausiasis šaudymo nuotolis arba iškiliąja (mortyrine) trajektorija. Šaudant tokiu šaunamuoju užtaisu didinamas pabūklo vamzdžio veiksnumas.
 • stiprusis šaunamasis užtaisas (angl. heavy charge; supercharge); rus. усиленный заряд) – kovinis užtaisas didžiausiam pradiniam greičiui pasiekti; naudojamas šaudant tiesioginiu taikymu šarvamušiais ir betonmušiais šaudmenimis.
 • tarpinis šaunamasis užtaisas (angl. igniting charge; rus. промежуточный заряд) – sudedamoji kintamojo užtaiso dalis. Ji sudaroma iš pilnojo ar mažojo kintamojo užtaiso išimant tam tikrą lygiasvorių arba nelygiasvorių maišelių skaičių.
 • toliašaudis šaunamasis užtaisas (angl. long-range charge; rus. дальнобойный заряд) – kovinis užtaisas, naudojamas šaudant iš toliašaudžių pabūklų didžiausiuoju šaudymo nuotoliu.

ir kt.

Nuorodos

redaguoti