Lietuvos kultūros taryba

 Information icon4.svg  Šio straipsnio ar straipsnio dalies turinys tikriausiai pagrįstas tik jo objekto pateikta informacija.
Jei galite, straipsnio informaciją pagrįskite nuorodomis į antrinius šaltinius
 KWrite icon.svg  Šio puslapio ar jo dalies stilius neatitinka Vikipedijos kalbos standartų.
Jei galite, pakoreguokite stilių, kad tiktų enciklopedijai. Tik tada bus galima ištrinti šį pranešimą.

2013 m. reformavus kultūros ir meno projektų finansavimo sistemą įsteigta Lietuvos kultūros taryba – kultūros politikos įgyvendinimo institucija. Įsteigiant Lietuvos kultūros tarybą buvo sukurta kultūros bendruomenės savivalda ir pagarbaus atstumo principu pagrįsta kultūros valdymo sistema. Lietuvos kultūros taryba veikia pasitelkdama šiuolaikinius kultūros vadybos įrankius, veikloje vadovaujasi skaidrumo ir pasitikėjimo principais.

Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimą sudaro 10 skirtingas kultūros ir meno sritis atstovaujančių narių, kuriuos ketverių metų kadencijai išrenka kultūros bendruomenė ir kultūros ministro teikimu patvirtina Vyriausybė, bei pirmininkas, kuris kultūros ministro teikimu skiriamas Vyriausybės. Pirmininkas vadovauja Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimui ir administracijai.


Per pirmąją Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo kadenciją (2013–2017 m.) buvo užregistruota apie 24 tūkst. paraiškų, finansuota beveik 8 tūkst. projektų, skirta apie 1,4 tūkst. stipendijų.


2017 m. darbą pradėjo antrosios kadencijos Lietuvos kultūros taryba, kurią šiuo metu sudaro: pirmininkė, kultūros vadybininkė Daina Urbanavičienė, aktorius, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Vytautas Anužis, tautinių mažumų atstovė, muzikos pedagogė Ema Silvija Bojadžian, menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis, menotyrininkė Agnė Narušytė, architektas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Rolandas Palekas, teatrologė Ina Pukelytė, etnologė Radvilė Racėnaitė, menotyrininkė Skaidra Trilupaitytė, literatūrologas Dainius Vaitiekūnas ir paveldosaugininkė Ingrida Veliutė.


Veiklos tikslai:

vadovaujantis kultūros politikos prioritetais sudaryti sąlygas įvairiapusei kultūros ir meno plėtrai bei sklaidai užtikrinant racionalų ir pagrįstą skiriamų lėšų naudojimą; pagal kompetenciją įgyvendinti kultūros politiką; analizuoti kultūros ir meno procesus, darančius įtaką kultūros politikai.


Veiklos kryptys:

organizuoja kultūros ir meno tyrimus;

teikia siūlymus ir ekspertų išvadas kultūros ir meno politikos klausimais;

palaiko ryšius ir bendradarbiauja su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis.


Strateginės finansavimo kryptys:

įvairovė – siekiama skatinti kultūrinės įvairovės, suvokiamos kaip kokybiškų meninių ir (ar) kultūrinių iniciatyvų sklaida bei pastanga atsisakyti inercijos diktuojamų veikimo formų, pasiūlą, kuriančią empatišką, atvirą, tolerantišką ir smalsią visuomenę, gebančią ne tik priimti kitoniškas kūrinijas, bet ir sukurti sąlygas kūrybiškumui kasdienybėje.

edukacija – siekiama sudaryti sąlygas visoms visuomenės grupėms atskleisti ir ugdyti savo kūrybinį potencialą aktyviai ir prasmingai dalyvaujant kultūros veiklose. Naujų patyrimų įprasminimas bei įveiklinimas ugdo visuomenės narių savivertę, empatiją ir toleranciją kitoniškumui bei leidžia atrasti netikėtus kylančių iššūkių sprendimo būdus.

prieinamumas – siekiama, kad kultūros paslaugos būtų prieinamos ir patrauklios visoms gyventojų grupėms, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos, socialinės, ekonominės padėties ar tautybės, kad kiekvienas visuomenės narys gautų informacijos apie kultūrą, galėtų ja naudotis ir pritaikyti. Todėl projektų vykdytojai skatinami kultūrines veiklas planuoti numatant konkrečių visuomenės grupių įtraukimą ir atsižvelgiant į vietos ar kitokių interesų jungiamus gyventojų poreikius.