Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

(Nukreipta iš puslapio LRVK)
 Orange Icon Edit.svg  Manoma, kad šis straipsnis yra beviltiškas.
Jo turinys, struktūra, stilius ar kitos savybės yra tokios, kad jo neįmanoma pritaikyti enciklopedijai.
Priežastis atskirai nesukonkretinta, bet jei ji neakivaizdi, tai gali būti nurodyta istorijoje ar aptarime.
Jei galite parašyti šį straipsnį iš naujo, tegul ir kelis kartus mažesnį, taip ir padarykite!
 Broom icon.svg  Šį puslapį ar jo dalį reikia sutvarkyti pagal Vikipedijos standartus.
Jei galite, sutvarkykite.
 Emblem-paragraph.svg  Straipsnio tekstas ar jo dalis yra teisės akto ar jo fragmento kopija, kurią dar reikia pritaikyti Vikipedijai.
Pritaikykite pateiktą medžiagą Vikipedijai – perrašykite enciklopediniu stiliumi, apibendrinkite ar pan. Galite pateikti pasiūlymų diskusijose.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija (LRVK) – Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigta biudžetinė įstaiga, padedanti vykdyti Ministro Pirmininko ir Vyriausybės funkcijas.

LR Vyriausybės rūmai

Vyriausybės kanceliarijai vadovauja Vyriausybės kancleris.

VeiklaKeisti

Vyriausybės kanceliarija atlieka šias funkcijas:

 • vertina Vyriausybei ir Ministrui Pirmininkui pateiktus teisės aktų projektus;
 • organizuoja reikalingos Vyriausybei ir Ministrui Pirmininkui informacijos rengimą, teikia paskirtiems ministrams (jų prašymu) medžiagą, kurios reikia Vyriausybės programai parengti;
 • organizuoja ir padeda Vyriausybei koordinuoti Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimą, dalyvauja įgyvendinant šias nuostatas, organizuoja Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo prioritetinių priemonių rengimą ir užtikrina Vyriausybės programos nuostatų prioritetinių priemonių įgyvendinimo stebėseną, rengia Vyriausybės metinės veiklos ataskaitos projektą;
 • dalyvauja inicijuojant Vyriausybės programoje numatytas reformas ir teikia Ministrui Pirmininkui ir Vyriausybės kancleriui pasiūlymus bei išvadas dėl pagrindinių šių reformų įgyvendinimo principų;
 • analizuoja aktualiausius procesus šalyje, jų įtaką šalies raidai ir teikia atitinkamus pasiūlymus Ministrui Pirmininkui ir Vyriausybės kancleriui;
 • dalyvauja rengiant Valstybės pažangos strategiją, Nacionalinės pažangos programą ir Vyriausybės veiklos prioritetus, analizuoja jų įgyvendinimą ir teikia atitinkamus pasiūlymus Ministrui Pirmininkui ir Vyriausybės kancleriui;
 • dalyvauja tobulinant strateginio planavimo sistemą; vertina Vyriausybei atskaitingų valstybės institucijų parengtus strateginio planavimo dokumentų projektus; dalyvauja tobulinant strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo rezultatų stebėseną;
 • dalyvauja tobulinant numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo sistemą, nustatant prioritetines teisėkūros iniciatyvas, atlieka šių iniciatyvų poveikio vertinimo kokybės priežiūrą;
 • Ministro Pirmininko pavedimu rengia įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;
 • koordinuoja Nacionalinio saugumo strategijoje apibrėžtų grėsmių nacionaliniam saugumui prevenciją ir pasirengimą valdyti krizes, taip pat grėsmių prevencijos bei krizių valdymo planų ir priemonių rengimą;
 • dalyvauja formuojant Lietuvos Respublikos Europos Sąjungos politiką;
 • analizuoja aktualiausius Europos Sąjungoje ir Lietuvoje vykstančius Europos Sąjungos politikos ir jos įgyvendinimo procesus, jų poveikį, atstovavimą Lietuvos interesams Europos Sąjungoje, pasirengimą pirmininkauti ir pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai, teikia atitinkamus pasiūlymus Ministrui Pirmininkui ir Vyriausybės kancleriui;
 • dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos institucijose svarstomais klausimais;
 • dalyvauja rengiant Lietuvos dalyvavimo Europos Sąjungoje strateginius prioritetus, metinę Vyriausybės Europos Sąjungos politikos programą;
 • dalyvauja atliekant Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos naudojimo stebėseną;
 • padeda Vyriausybei ir Ministrui Pirmininkui prižiūrėti ir koordinuoti Vyriausybės atstovų veiklą;
 • organizuoja atitinkamų metų Vyriausybės teikiamų įstatymų ir Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – Seimas) nutarimų projektų sąrašo (metinio teisėkūros plano) rengimą, organizuoja Vyriausybės pasiūlymų dėl Seimo sesijos darbų programos projektų rengimą;
 • pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja atstovavimą Vyriausybei teismuose;
 • padeda rengti oficialių svečių vizitus Lietuvos Respublikoje;
 • organizuoja ir techniškai aptarnauja Vyriausybės posėdžius, Vyriausybės pasitarimus ir ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimus;
 • tvarko iš Ministro Pirmininko, ministrų, savivaldybių tarybų ir kitų subjektų, kuriems tokią teisę suteikia įstatymai, gautų Vyriausybės nutarimų, Vyriausybės sprendimų, Vyriausybės rezoliucijų, įstatymų ir kitų Seimo teisės aktų projektų apskaitą, Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka teikia juos svarstyti ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimuose, Vyriausybės pasitarimuose, Vyriausybės komitetuose ir Vyriausybės posėdžiuose;
 • Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka organizuoja Vyriausybės posėdžiuose priimtų Vyriausybės nutarimų ir Vyriausybės pasitarimuose priimtų Vyriausybės sprendimų ir Vyriausybės rezoliucijų, taip pat Ministro Pirmininko potvarkių įforminimą ir paskelbimą;
 • organizuoja Vyriausybės nutarimų, Vyriausybės sprendimų, Vyriausybės rezoliucijų, Ministro Pirmininko potvarkių, tarptautinių sutarčių ir jų projektų vertimą, juos verčia ir tvirtina šio vertimo autentiškumą;
 • organizuoja Vyriausybės, Ministro Pirmininko, Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, Vyriausybės kanceliarijos gautų ir siunčiamų dokumentų tvarkymą ir apskaitą;
 • organizuoja Vyriausybės, Ministro Pirmininko ir Vyriausybės kanclerio priimtų teisės aktų tvarkymą ir apskaitą, saugo pasirašytus Vyriausybės nutarimus, Vyriausybės sprendimus, Vyriausybės rezoliucijas ir Ministro Pirmininko potvarkius, taip pat Vyriausybės posėdžių, Vyriausybės pasitarimų, ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimų protokolus, kitą archyvinę medžiagą;
 • tvarko Vyriausybės, Ministro Pirmininko ar Ministro Pirmininko pavedimu Vyriausybės kanclerio duotų pavedimų apskaitą, kontroliuoja ir apibendrina jų vykdymą, teikia informaciją apie pavedimus ir jų vykdymą atitinkamoms ministerijoms, Vyriausybės įstaigoms, kitoms institucijoms ir Vyriausybės kancleriui;
 • ūkiškai ir techniškai aptarnauja Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus, Ministro Pirmininko visuomeninius konsultantus, Vyriausybės komitetus, Vyriausybės Peticijų komisiją, taip pat Vyriausybės darbo reglamento nustatytais atvejais – Vyriausybės komisijas ir Ministro Pirmininko sudarytas darbo grupes;
 • aptarnauja asmenis, kurie kreipiasi į Vyriausybę, Ministrą Pirmininką, Vyriausybės kanceliariją, organizuoja jų priėmimą pas Vyriausybės narius, išvykose regionuose, nustatyta tvarka nagrinėja gautus asmenų prašymus ir skundus, apibendrina prašymuose ir skunduose keliamus klausimus, reguliariai informuoja apie juos Ministrą Pirmininką ir Vyriausybės kanclerį, teikia pasiūlymus, kaip spręsti šiuos klausimus, taip pat nagrinėja ir atsako į paklausimus, pateiktus interneto portalo „Mano vyriausybė“ svetainėje „E. pilietis“ (http://epilietis.lrv.lt/);
 • organizuoja ir koordinuoja visuomenės informavimą apie Vyriausybės veiklą;
 • Vyriausybės pavedimu įgyvendina viešųjų įstaigų dalininko ar savininko, biudžetinių įstaigų savininko teises ir pareigas, atlieka kitas įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.[1]

Vyriausybės kanclerisKeisti

Vyriausybės kanclerė (nuo 2020 m. gruodžio 15 d) – Giedrė Balčytytė.

Vyriausybės kancleris yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas, kurį pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą priima į pareigas ir atleidžia iš jų Ministras Pirmininkas. Vyriausybės kancleris pavaldus ir atskaitingas Ministrui Pirmininkui.

Vyriausybės kancleris turi du pavaduotojus: Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas, kurį įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Ministras Pirmininkas ar jo pavedimu – Vyriausybės kancleris; Vyriausybės kanclerio pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas, kurį įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Vyriausybės kancleris. Vyriausybės kanclerio pavaduotojas pavaldus Vyriausybės kancleriui ir atskaitingas Ministrui Pirmininkui.


Vyriausybės kancleris:

 • sprendžia Vyriausybės kanceliarijos kompetencijai priskirtus klausimus, atsako už Vyriausybės kanceliarijos veiklą;
 • kartu su Vyriausybės kanclerio pirmuoju pavaduotoju, Ministro Pirmininko patarėjais ir kitais Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojais padeda Ministrui Pirmininkui įgyvendinti Vyriausybės programos nuostatas, dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Ministro Pirmininko politines nuostatas ir prioritetus, sprendimus;
 • organizuoja Vyriausybei ir Ministrui Pirmininkui pateiktų teisės aktų projektų analizę, Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka prireikus organizuoja Vyriausybei ir Ministrui Pirmininkui teikiamų teisės aktų projektų, kurių rengėjams nepavyksta suderinti su suinteresuotomis institucijomis, derinimą;
 • padeda Vyriausybei ir Ministrui Pirmininkui koordinuoti ir įgyvendinti bendruosius valstybės valdymo efektyvumo didinimo klausimus;
 • kartu su Vyriausybės kanclerio pirmuoju pavaduotoju padeda Ministrui Pirmininkui koordinuoti strateginių Europos Sąjungos politikos klausimų įgyvendinimą;
 • vadovaudamasis Vyriausybės patvirtinta Strateginio planavimo metodika, rengia ir suderinęs su Ministru Pirmininku tvirtina Vyriausybės kanceliarijos strateginį veiklos planą, tvirtina Vyriausybės kanceliarijos metinį veiklos planą, padeda Vyriausybei koordinuoti ministerijų ir kitų valstybės institucijų veiklą įgyvendinant strateginio planavimo dokumentus, Vyriausybės programą ir tvarkant kitus krašto reikalus;
 • kartu su Vyriausybės kanclerio pavaduotoju organizuoja Vyriausybės posėdžių rengimą, dalyvauja juose ir užtikrina, kad būtų rašomi posėdžių protokolai, priimami ir įstatymų nustatyta tvarka skelbiami Vyriausybės nutarimai, Ministro Pirmininko potvarkiai, Vyriausybės sprendimai ir Vyriausybės rezoliucijos;
 • pritarus Ministrui Pirmininkui, tvirtina Vyriausybės kanceliarijos struktūrą ir Vyriausybės kanceliarijos padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir Vyriausybės kanceliarijai Vyriausybės patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus;
 • įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų viešųjų įstaigų ir biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybės kanceliarija, vadovus, taip pat Vyriausybės kanceliarijos karjeros valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, juos skatina, skiria jiems pašalpas, skiria valstybės tarnautojams tarnybines nuobaudas ar priima sprendimus dėl darbo pareigų pažeidimo, tvirtina jų pareigybių aprašymus; Ministro Pirmininko pavedimu priima į pareigas ir atleidžia iš jų Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus, juos skatina, skiria jiems tarnybines nuobaudas ir pašalpas, tvirtina jų pareigybių aprašymus, suteikia jiems atostogas ir siunčia į komandiruotes;
 • saugo Vyriausybės antspaudą ir atsako už antspaudo naudojimą;
 • Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka gali organizuoti ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimus;
 • atlieka kitas įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir Ministro Pirmininko pavestas funkcijas.


Vyriausybės kanclerio pavaduotojai:

 • pagal jiems priskirtas administravimo sritis koordinuoja Vyriausybės kanceliarijos padalinių veiklą;
 • atlieka kitas Vyriausybės kanclerio pavestas ir teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Ankstesni Vyriausybės kancleriaiKeisti

Algirdas Mikulis. Vyriausybės Reikalų valdytojas (nuo 1990-04-18 iki 1991-02-18) ir Vyriausybės sekretorius (nuo 1993-03-22 iki 1996-11-22);

Kęstutis Čilinskas. Vyriausybės kancleris (politinio asmeninio pasitikėjimo) (nuo 1991-08-19 iki 1993-03-23);

Adolfas Savičius. Vyriausybės sekretorius (nuo 1996-12-17 iki 1998-09-25);

Olegas Romančikas. Vyriausybės sekretorius (nuo 1998-09-28 iki 1999-06-22);

Antanas Deveikis. Vyriausybės sekretorius (nuo 1999-07-01 iki 1999-11-19);

Algirdas Gediminas Šemeta. Vyriausybės sekretorius (nuo 1999-12-02 iki 2001-09-10);

Antanas Zenonas Kaminskas. Vyriausybės kancleris (nuo 2002-05-27 iki 2006-08-16);

Valdemaras Sarapinas. Vyriausybės kancleris (nuo 2006-09-21 iki 2009-01-18);

Deividas Matulionis. Ministro Pirmininko kancleris (nuo 2009-01-20 iki 2012-10-18);

Alminas Mačiulis. Vyriausybės kancleris (nuo 2012-12-14 iki 2016 -11-14);

Milda Dargužaitė. Vyriausybės kanclerė (nuo 2016-12-14 iki 2017-11-24);

Algirdas Stončaitis. Vyriausybės kancleris (nuo 2018-01-17 iki 2020-11-12).

ŠaltiniaiKeisti

1.     ↑ Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos nuostatai

NuorodosKeisti