Židinys (žurnalas)

Židinys – literatūros, mokslo, visuomenės ir akademinio gyvenimo mėnesinis žurnalas, ėjęs 19241940 m. Kaune.

Istorija

redaguoti

Oficialus leidėjas Vincas Mykolaitis-Putinas, nuo 1932 m. – Jonas Grinius. Faktiškai leido ateitininkų federacijos vyriausioji valdyba (iki 1924 m. – sąjunga). Spausdino „Raidės spaustuvė“, „Šviesos“ spaustuvė Kaune. Leido priedus „Gimtoji kalba“, „Iliustruotas Židinio priedas“, „Kalba“.

Spausdino straipsnius filosofijos, kultūros, religijos, mokslo, istorijos, psichologijos, literatūrologijos, estetikos ir kitais klausimais. Skelbė politikos, meno, dailės, visuomeninio gyvenimo apžvalgas, grožinės literatūros kūrinius.

Bendradarbiai

redaguoti

Žurnale bendradarbiavo Viktoras Alekna, Vytautas Augustinas, Petras Babickas, Vytautas Bičiūnas, Bernardas Brazdžionis, Bronė Buivydaitė, Petras Būtėnas, Blažiejus Česnys, Pranas Dovydaitis, Juozas Eretas, Pranas Gaida-Gaidamavičius, Antanas Gylys, Liudas Gira, Motiejus Gustaitis, Jonas Jablonskis, Martynas Jankus, Adomas Jakštas, Viktoras Jasaitis, Kazimieras Jasėnas, Vladas Juodeika, Antanas Juška, Juozas Keliuotis, Petras Kuraitis, Petras Leonas,Vincas Maciūnas, Jonas Marcinkevičius, Česlovas Masaitis, Pranas Mašiotas, Nelė Mazalaitė, Henrikas Nagys, Salomėja Nėris, Povilas Pakarklis, Juozas Paukštelis, Stasys Santvaras, Paulius Slavėnas, Stasys Šalkauskis, Juozas Tumas-Vaižgantas, Mykolas Vaitkus ir kt.

Redaktoriai

redaguoti

Vyriausias redaktorius Vincas Mykolaitis-Putinas.

Redagavo:

Šaltiniai

redaguoti
  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 583 psl.

Nuorodos

redaguoti