Šiam straipsniui ar jo daliai trūksta išnašų į patikimus šaltinius.
Jūs galite padėti Vikipedijai pridėdami tinkamas išnašas su šaltiniais.

Pirmasis Lietuvos Respublikos Seimas – atstovaujamoji įstatymų leidybos institucija, išrinkta baigus darbą Steigiamajam Seimui. Dirbo dabartinės Maironio universitetinės gimnazijos Kaune patalpose.

Teisinis pagrindas redaguoti

Pirmasis Seimas išrinktas 1922 m. spalio 10 – 11 d. visuotiniuose, slaptuose ir laisvuose rinkimuose pagal 1922 m. priimtą Rinkimų įstatymą. Tarp 78 jo narių buvo 12 Ūkininkų sąjungos, 15 krikščionių demokratų partijos, 11 Darbo federacijos, 20 valstiečių liaudininkų sąjungos, 10 socialdemokratų partijos, 5 darbininkų kuopų (komunistai), 3 žydų, 2 lenkų atstovai. Iš viso Pirmojo Seimo nariais buvo 90 atstovų.

Seimo veikla redaguoti

Seimas susirinko lapkričio 13 d., bet prezidentą pradėta rinkti tik gruodžio 21 d. Absoliučią daugumą gavo buvęs Steigiamojo seimo pirmininkas Aleksandras Stulginskis. Jis pavedė sudaryti vyriausybę E. Galvanauskui, kuris tapo taip pat ir užsienio reikalų ministru. Tačiau, balsuojant už pasitikėjimą, balsai pasiskirstė po lygiai, po 38 už ir prieš, todėl opozicija jį laikė neteisėtu.

Šio Seimo metu buvo prijungtas Klaipėdos kraštas, tačiau santykiuose su Lenkija vyriausybė patyrė nemažą diplomatinių pralaimėjimų dėl savo neapgalvotų pareiškimų ir nuolaidžiavimo didžiosioms valstybėms. Bandymas antrą kartą patvirtinti atnaujintą E. Galvanausko vyriausybę balsavimo rezultatų nepakeitė ir 1923 m. kovo 12 d. Prezidento aktu Pirmasis Seimas buvo paleistas.

Seimo nariai redaguoti

 
 
Pirmojo seimo nariai pagal amžių.
Vardas, pavardė Frakcija Mandato galiojimas
Juozas Akmenskis LKDP
Tadas Aleliūnas LKDP
Kazys Ambrozaitis LKDP
Gabrielius Bagdžius -
Stasys Balčas LKDP
Juozas Bergeris žydų
Viktoras Beržinskas LKDP
Vytautas Pranas Bičiūnas LKDP
Leonas Bistras LKDP
Juozas Borkertas -
Julius Bruckus žydų
Adomas Budreika LSDP
Vincas Čepinskis LSDP
Jurgis Daukšys LSDP nuo 1922 m. gruodžio
Kazys Dominas Kuopininkai
Eliziejus Draugelis LŪS
Magdalena Draugelytė-Galdikienė LKDP
Vincas Galinis LSDP
Levas Garfunkelis žydų
Kazys Grinius LVLS
Petras Jočys LKDP
Kazimieras Jokantas LŪS
Petras Josiukas -
Vladas Jurgutis LKDP iki 1922 m. gruodžio
Steponas Kairys LSDP
Jonas Kardelis LVLS
Andrius Kardišauskas LKDP
Vincas Karoblis LŪS
Vaclovas Kasakaitis -
Mykolas Konkulevičius -
Kalikstas Konarskis -
Petras Kregždė -
Henrikas Kremeris LSDP
Mykolas Krupavičius LKDP
Jonas Kubickis Kuopininkai
Kazys Kudla -
Povilas Kuzminskis LVLS
Vincas Kvieska LVLS
Ignas Lapinskas -
Vladas Lašas LVLS
Bronislovas Liausas Lenkų
Pulgis Lumbis LKDP
Jonas Makauskis LVLS
Mečius Markauskas LSDP
Kazys Matulaitis Kuopininkai
Vincentas Mieleška LKDP
Feliksas Mikšys LKDP
Povilas Morkūnas -
Ladas Natkevičius LVLS
Povilas Norkūnas -
Kazimieras Oleka LKDP
Gabrielė Petkevičaitė LVLS
Antanas Pilkauskas -
Jeronimas Plečkaitis LSDP
Vladas Požela LSDP iki 1922 m. gruodžio
Liuda Purėnienė LSDP
Vytautas Račkauskas LVLS
Petras Radzevičius LKDP
Pranas Radzevičius LVLS
Pranas Viktoras Raulinaitis -
Sikstas Riauka LKDP
Albinas Rimka LVLS
Antanas Rimkus -
Vladas Skaržinskas -
Juozas Skyrius LKDP
Mykolas Sleževičius LVLS
Emilija Spudaitė-Gvildienė LKDP
Zigmas Starkus LKDP
Jonas Staugaitis LVLS
Justinas Staugaitis LKDP
Jonas Steponavičius LKDP
Aleksandras Stulginskis LŪS
Antanas Sugintas -
Elena Šabinienė -
Stasys Šilingas LŪS
Antanas Šmulkštys LKDP
Kazys Šukys -
Stasys Tijūnaitis LKDP
Antanas Tylenis LKDP
Zigmas Toliušis LVLS
Aleksandras Tornau LVLS
Antanas Tumėnas LKDP
Jonas Urbonas LKDP
Juozas Vailokaitis LKDP
Kazimieras Venclauskis LSDP
Jonas Vileišis LVLS
Pranas Vilūnas Kuopininkai
Kazys Volkovickis Lenkų
Balys Žygelis LVLS


Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respublikos seimai  
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Seimas | Seimelis | Abiejų Tautų Respublikos Seimas | Nebylusis Seimas | Ketverių metų seimas | Gardino seimas
Parlamentarizmo istorija Lietuvoje iki valstybės atkūrimo  
Didysis Vilniaus Seimas | Rusijos imperijos Valstybės Dūma | Vilniaus konferencija
Lietuvos Respublikos Seimai nepriklausomoje Lietuvoje (1918–1940)  
Steigiamasis Seimas | Pirmasis Seimas | Antrasis Seimas | Trečiasis Seimas | Ketvirtasis Seimas
Parlamento pakaitalai SSRS okupuotoje Lietuvoje  
Liaudies Seimas | LSSR Aukščiausioji Taryba | Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimas
Lietuvos Respublikos Seimai po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo (nuo 1990)  
Atkuriamasis Seimas | 1992–1996 | 1996–2000 | 2000–2004 | 2004–2008 | 2008–2012 | 2012–2016 | 2016–2020 | 2020-2024