Naujienos (Čikaga)

Naujienos – Amerikos lietuvių socialistų sąjungos (ALSS) laikraštis, pirmasis JAV lietuvių dienraštis, leistas 19141986 m. Čikagoje.

Naujienų redakcija apie 1920 m. (fotogr. iš Vaišvilų šeimos albumo)

Istorija redaguoti

1913 m. Antanas Lalis, Kazys Gugis, Juozas Šmotelis ir kiti socialistai, nutarę leisti dienraštį, įsteigė bendrovę „The Lithuanian News Publishing Co“ su 15 000 dolerių kapitalu. Pirmasis bendrovės pirmininkas buvo Kazys Gugis, vėliau Pijus Grigaitis, sekretorius A. Lalis, vėliau N. Gugienė. Jie nupirko Jono Ilgaudo spaustuvę, o jį patį paskyrė bendrovės reikalų vedėju.

Savaitraštis pradėjo eiti 1914 m. vasario 19 d. Čikagoje, o nuo rugpjūčio 1 d. tapo dienraščiu.

Rašė apie JAV lietuvių ir Lietuvos visuomeninio gyvenimo įvykius, atspindėjo Amerikos lietuvių draugijų veiklą, spausdino politinių žinių, patarimu. Be politikos, mokslo, literatūros, meno skyrių, turėjo ir specialių skyrelių (moterims, jaunimui, studentams, sportininkams). Kai kurie jų tapo priedais arba atskirais leidiniais. [1] Laikraštis aiškino pasaulio įvykius, duodavo praktinių patarimų dirbantiesiems teisės, pilietybės ir kitais klausimais, orientavo lietuvius, aprašinėjo organizacijų susirinkimus ir gyvenimą. Dar 1939 m. laikraštyje buvo išaiškinta, kas gresia Lietuvai po Molotovo-Ribentropo pakto.

1917 m. buvo sustiprėjusi bolševikų įtaka socialistų partijoje, jie siekė perimti ir laikraštį, net pradėjo bylas teisme. Viena jų, trukusi 8 metus, „Naujienų“ bendrovei kainavo 20 000 dolerių, bet bendrovė buvo apginta ir išvalyta nuo komunistų.

Bendrovė rėmė Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydį, nupirko lėktuvą Lituanica–2, kuria Feliksas Vaitkus įveikė Atlantą, rinko aukas Lietuvos socialdemokratų partijai, bet padėjo ir valstiečiams liaudininkams.

Laikraštyje nuolat bendradarbiavo Jonas Buivydas, Augustinas Frenzelis, Antanas Garmus, Vytautas Kauneckas, Juozas Liūdžius, Juozas Lozoraitis, Algirdas Margeris, Jonas Steponaitis, Stasys Vainoras, Jonas Valaitis, Pranas Vikonis ir kiti JAV lietuviai.

Redaktoriai redaguoti

Priedai redaguoti

Prie dienraščio ėjo priedai:

  • 19151916 m. ir 1924 m. „Nedėlios naujienos“;
  • 1938 m. „Jaunimas“,
  • 1945 m. „Literatūra“ (leido Čikagos lietuvių literatūros draugija).

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 352-353 psl.

Nuorodos redaguoti