„Lietuvos aidas“ – valstybės laikraštis, leistas 19171919 m. Vilniuje, 19281940 m. Kaune ir nuo 1990 m. Vilniuje.

Lietuvos aidas, 1918 m.

1917–1940 m.

redaguoti

Pirmasis „Lietuvos aido“ numeris išleistas 1917 m. rugsėjo 6 d. Vilniuje. Laikraščio steigėjas ir redaktorius buvo būsimasis Lietuvos prezidentas Antanas Smetona (1874–1944). Laikraštis įkurtas ir ėjo Lietuvos Tarybos iniciatyva.

Pirmojo 1917 m. numerio vedamajame buvo rašoma: „Pagaliau mūsų krašto gyvenimo sąlygos tiek atsimainė, kad tapo galima leisti „Lietuvos aidą“. Gerai numanydami šios valandos vairumą ir svarbumą, susitelkėme apie jį pasauliniai inteligentai ir kunigai, visi, kurie tik pavaldome plunksną, nepaisiodami nei srovių, nei pažiūrų skirtumo. Visus mus čia suspietė rimtas mūsų tautos ir mūsų gimtosios šalies padėjimas. Tos minties tad vedami, atmetėme kuriam laikui visa, kas mus skiria nuo kits kito, ir sustojome ant bendrųjų darbo pamatų, kurie mus šlieja krūvon. Doros dėsniai bei teisė turėtų gauti viršų ant valstybių pajėgos“.

„Lietuvos aidas“ spausdino svarbiausius to meto vyriausybinius dokumentus, aktualius straipsnius, žinias iš viso pasaulio. Numerį su Vasario 16-osios Nepriklausomybės Aktu uždraudė leisti vokiečių cenzūra, bet jis buvo atspausdintas ir išplatintas slapta. Iš pradžių laikraštis ėjo du kartus per savaitę, po to tapo dienraščiu. Iš viso išleista 214 numerių. 19191928 m. vietoje „Lietuvos aido“ buvo leidžiamas dienraštis „Lietuva“.

„Lietuvos aide“ dirbo ar bendradarbiavo Mykolas Biržiška, Peliksas Bugailiškis, Petras Klimas, kun. Juozapas Stankevičius, agr. Aleksandras Stulginskis (vėliau taip pat Lietuvos prezidentas), dr. Jurgis Šaulys, Antanas Žmuidzinavičius ir kt.

1928 m. vasario 1 d. Kaune išleistas „Lietuvos aido“ 215-tasis numeris. Su laikraščio atgimimu prasidėjo dar viena lietuvių demokratinės žurnalistikos epocha. Redaktoriumi tapo Valentinas Gustainis, po jo – žinomas rašytojas Ignas Šeinius, paskutinieji redaktoriai buvo Vytautas Alantas, Aleksandras Merkelis ir Tomas Bronius Dirmeikis. Įvairiu metu redakcijoje dirbo Faustas Kirša, Bronys Raila, Augustinas Gricius, kiti žinomi publicistai.

Nuo 1935 m. spalio 29 d. ėjo dvi laidos – „Lietuvos aidas: rytinė laida“ ir „Lietuvos aidas“, nuo 1939 m. balandžio 16 d. rytinė laida pavadinta „Rytiniu Lietuvos aidu“. 1939 m. gegužės-gruodžio mėn. leistas ir „Vakarinis Lietuvos aidas“. 1940 m. liepos 16 d. pasirodė paskutinis (5546-tasis) valstybės laikraščio numeris.

Nuo 1990 m.

redaguoti

Su Nepriklausomybės atkūrimu „Lietuvos aidas“ atgimė vėl. Pirmasis atgimusio „Lietuvos aido“ numeris išėjo 1990 m. gegužės 8 d. Tuo metu laikraštis buvo atkurtas kaip Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Ministrų Tarybos laikraštis. 1992 m. „Lietuvos aido“ tiražas buvo pasiekęs beveik 103 000 egzempliorių.

Pirmuoju atgimusio „Lietuvos aido“ redaktoriumi dirbo Saulius Stoma, vėliau – Saulius Šaltenis, Roma Grinbergienė, Jonas Vailionis, Rimantas Varnauskas, Aurimas Drižius. Iki savo mirties 2016 m. dienraščiui vadovavo Algirdas Pilvelis. Jis buvo ir pagrindinis „Lietuvos aido“ savininkas.

2006 m. gruodžio 23 d. išleistas alternatyvaus dienraščio „Lietuvos aidas“ Nr. 1 (10087), paskelbta jo prenumerata. Vyriausiasis redaktorius – Antanas Ališauskas, vyr. redaktoriaus pavaduotojas – Rimantas Matulis, leidėjas – UAB „Adenita“. Redakciją sudarė A. Pilvelio atleisti buvę „Lietuvos aido“ darbuotojai. Laikraščio tuo pačiu pavadinimu išleidimą vyr. redaktorius A. Ališauskas paaiškino taip: „Paaiškėjo, jog A. Pilvelis „Lietuvos aido“ vardo nėra užregistravęs patentų biure, vadinasi nėra tikras laikraščio leidėjas. Neaišku dėl kokių priežasčių jis to nepadarė, tačiau taip atsirado galimybė atkurti tą „Lietuvos aidą“, kuriuo liko nusivylusi beveik šimtatūkstantinė buvusių jo skaitytojų auditorija. (…) Ir štai šiemet, sutvarkęs formalumus prekės ženklo registravimo įstaigose, leidybos rinkoje pasirodė pirmasis naujojo (ne A. Pilvelio) „Lietuvos aido“ numeris.“

Nuo 2007 m. sausio pradžios reguliariai leidžiami du dienraščiai pavadinimu „Lietuvos aidas“. Abu jie skelbiasi esą įkurti 1917 m. rugsėjo 6 d. Antano Smetonos ir į savo numeraciją įtraukia visus iki 2006 m. gruodžio 23 d. išleistus „Lietuvos aido“ numerius.

Redaktoriai

redaguoti

Literatūra

redaguoti
  • „Lietuvos aidas“ – tautos mokykla: „Lietuvos aidui“ – 100 metų / Ona Voverienė. – Vilnius: Trys žvaigždutės, 2017. – 319 p.: iliustr. – ISBN 978-609-431-089-8

Nuorodos

redaguoti