Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas

(Nukreipta iš puslapio LR BK)
   Straipsnio tekstas ar jo dalis yra teisės akto ar jo fragmento kopija, kurią dar reikia pritaikyti Vikipedijai.
Pritaikykite pateiktą medžiagą Vikipedijai – perrašykite enciklopediniu stiliumi, apibendrinkite ar pan. Galite pateikti pasiūlymų diskusijose.

2000 m. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas, LR BK – šiuo metu veikiantis Lietuvos baudžiamosios teisės sąvadas, baudžiamasis kodeksas. Tai yra vientisas baudžiamasis įstatymas, kurio paskirtis – baudžiamosios teisės priemonėmis ginti žmogaus ir piliečio teises bei laisves, visuomenės ir valstybės interesus nuo nusikalstamų veiklų.

Kodeksas apibrėžia, kokios veikos yra nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, bei jas uždraudžia. Taip pat nustato bausmes, baudžiamojo ir auklėjamojo poveikio priemones už kodekse numatytas veikas bei priverčiamąsias medicinos priemones. Pagrindžia baudžiamąją atsakomybę, nustato jos pagrindus ir sąlygas, taip pat aplinkybes, kuriais nusikalstamas veikas padarę asmenys gali būti atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės ar bausmės.

Nusikalstamų veikų rūšys

redaguoti

Nusikalstamos veikos skirstomos į nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus.

 • baudžiamasis nusižengimas – pavojinga ir baudžiamajame kodekse uždrausta veika (veikimas ar neveikimas), už kurią numatyta bausmė, nesusijusi su laisvės atėmimu, išskyrus areštą.
 • nusikaltimas – pavojinga ir baudžiamajame kodekse uždrausta veika (veikimas ar neveikimas), už kurią numatyta laisvės atėmimo bausmė.

Nusikaltimai:

  • Neatsargus nusikaltimas – padarytas dėl nusikalstamo pasitikėjimo arba nusikalstamo nerūpestingumo.
  • Tyčinis nusikaltimas – padarytas tiesiogine ar netiesiogine tyčia:
  • Nesunkus nusikaltimas – tyčinis nusikaltimas, už kurį baudžiamajame įstatyme numatyta didžiausia bausmė neviršija trejų metų laisvės atėmimo.
  • Apysunkis nusikaltimas – tyčinis nusikaltimas, už kurį baudžiamajame įstatyme numatyta didžiausia bausmė viršija trejus metus laisvės atėmimo, bet neviršija šešerių metų laisvės atėmimo.
  • Sunkus nusikaltimas – tyčinis nusikaltimas, už kurį baudžiamajame įstatyme numatyta didžiausia bausmė viršija šešerius metus laisvės atėmimo, bet neviršija dešimties metų laisvės atėmimo.
  • Labai sunkus nusikaltimas – tyčinis nusikaltimas, už kurį baudžiamajame įstatyme numatyta didžiausia bausmė viršija dešimt metų laisvės atėmimo.

Bausmių rūšys

redaguoti

Padariusiam nusikaltimą asmeniui gali būti skiriamos šios bausmės:

 1. viešieji darbai,
 2. bauda,
 3. laisvės apribojimas,
 4. areštas,
 5. terminuotas laisvės atėmimas,
 6. laisvės atėmimas iki gyvos galvos.

Padariusiam baudžiamąjį nusižengimą asmeniui gali būti skiriama viešųjų teisių atėmimas, teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimas, viešieji darbai, bauda, laisvės apribojimas, areštas.

Juridiniam asmeniui už padarytą nusikalstamą veiką gali būti skiriamos šios bausmės – bauda, juridinio asmens veiklos apribojimas, juridinio asmens likvidavimas.

Istorija

redaguoti

Lietuvos teritorijoje Nepriklausomybės metais galiojo 1903 m. Rusijos baudžiamojo statuto pagrindu įvestas Lietuvos baudžiamasis statutas, vėliau – 1961 m. birželio 26 d. (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) LTSR Baudžiamasis kodeksas.

Baudžiamasis kodeksas buvo priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymu (Nr. VIII-1968); tuo pačiu įstatymu patvirtinti ir Baudžiamojo proceso kodeksas (BPK) bei Bausmių vykdymo kodeksas (BVK). Naujasis baudžiamasis sąvadas įsigaliojo suderintas kartu su su Europos Sąjungos teisės aktų nuostatomis, taip pat su naujaisiais Lietuvos BPK ir BVK 2003 m. gegužės 1 d.

Kodekso komentaras

redaguoti

Taip pat skaitykite

redaguoti

Nuorodos

redaguoti