Kazimieras Kybelis

Kazimieras Kybelis (Kazimieras Kibelis, 1868 m. kovo 15 d. Loma1902 m. lapkričio 16 d. Žasliuose) – kunigas, teologijos magistras, lietuvių tautinio atgimimo ugdytojas, lietuviškos spaudos platinimo organizatorius, knygnešys.[1][2]

Biografija Keisti

1884 m. baigė Šiaulių gimnazijos 4 klases. Toliau mokėsi Vilniaus kunigų seminarijoje, o nuo 1887 m. – Peterburgo dvasinėje akademijoje.

1891 m. baigęs akademiją teologijos magistro laipsniu, pradėjo dirbti Vilniaus kunigų seminarijos profesoriumi. Dėl lietuvių tautinės savimonės žadinimo 1893 m. perkeltas klebonu į Inturkės parapiją. 1895 m. perkeltas klebonu į Žaslius, 1898-1902 m. pastatė dabartinę Žaslių bažnyčią.

 
Antkapis Žasliuose

Kazimierui Kybeliui kunigaujant Žasliuose, klebonija buvo tartum knygnešystės organizavimo štabas. Kazimieras Kybelis rūpinosi lietuviškos spaudos platinimu, organizavo jos gabenimą į parapiją. Įtraukė į šią veiklą vikarą Benediktą Krištaponį ir kone visus bažnyčios tarnus bei šviesiausius parapijos valstiečius. Platindamas lietuvišką spaudą palaikė ryšius su Čiobiškio klebonu Stanislovu Šlamu. Bendradarbiavo su knygnešiu Petru Gudeliu, kuris vykdė jo tiesioginius nurodymus dėl lietuviškos spaudos pargabenimo ir platinimo. Lietuviškų knygų pristatydavo ir kunigas Kazimieras Kazlauskas. Aprūpindavo parapijiečius elementoriais ir kitomis knygomis, duodavo pinigų knygnešei daraktorei M. Virbalaitei knygoms įsigyti. Buvo įskųstas policijai, 1898 m. darytos kratos. Lietuviškos spaudos nesurado, ją slėpdavo parapijai priklausančiose patalpose. Padėjo steigti slaptas mokyklas, rūpinosi daraktoriais, mokėjo jiems atlyginimą. Buvo skundžiamas Vilniaus vyskupui, reikalavo bausti kleboną arba iškelti į kitą parapiją.

Žandarų užverbuotas agentas Pranas Petruševičius savo 1900 m. spalio 19 d. pranešime Vilniaus gubernijos žandarų valdybai rašė, kad Kazimieras Kybelis palaikė ryšius su dvarininku Donatu Malinausku, taip pat Jiezno klebonu Mykolu Masiuliu, Butrimonių klebonu Kazimieru Daukša, Valkininkų klebonu Povilu Kuolu, DusmenųKazimieru Valentinu, Žaslių vikaru Benediktu Krištaponiu. Šie asmenys dalyvaudavo susitikimuose, kuriuos agentas pavadino literatiškais pasikalbėjimais. Susitikimai vykdavo pas Donatą Malinauską arba pas vieną iš kunigų. Šio ratelio nariai lietuviškos spaudos gaudavo iš Stakliškių parapijos knygnešio (pavardė nežinoma) ir iš Suvalkijos knygnešių.

Atmintinos vietos ir paminklai Keisti

Kapas ir antkapinis paminklas Žaslių Šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje, šalia Kristaus kančios koplyčios: užrašas paminkle „Per aštuonerius metus, vargdamas su mumis, grąžino mus prie Dievo, grąžino mus prie tėvų mūsų, pastatęs namus Dievo žemiško, laukia mūsų dangiškuose".

Memorialinė lenta – metalinis bareljefas Žaslių Šv. Jurgio bažnyčioje.

Šaltiniai Keisti

  1. Kazimieras Kybelis. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. X (Khmerai-Krelle). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006
  2. Kibelis Kazimieras. Kaišiadorių enciklopedija.