Straipsnio tekstas ar jo dalis yra teisės akto ar jo fragmento kopija, kurią dar reikia pritaikyti Vikipedijai.
Pritaikykite pateiktą medžiagą Vikipedijai – perrašykite enciklopediniu stiliumi, apibendrinkite ar pan. Galite pateikti pasiūlymų diskusijose.

Girininkas (angl. forestry officer) – miškininkas, kuris prižiūri pavaldžios teritorijos miškingumo didinimą, miškų išdėstymą ir kraštovaizdžio formavimą.

Lietuvos girininko kokarda su Vyčiu, 1919 m.

Girininkai gali dalyvauti atliekant miškų naudojimo programų ekspertizę ir prižiūrėti šių programų vykdymą.

Girininko pareigos

redaguoti
 • Derina pagrindinio kirtimo apimtis ir stebi, ar laikomasi patvirtintų kirtimo normų.
 • Derina miškotvarkos projektus ir prižiūri, kaip miško valdytojai ir savininkai laikosi šių projektų reikalavimų naudodami ir atkurdami miškus.
 • Derina ir kontroliuoja, kaip miško žemė paverčiama kitomis naudmenomis.
 • Derina melioracijos, bendro naudojimo kelių, naudingųjų iškasenų telkinių, komunikacijų ir kitų statybos objektų dislokavimo vietas ir projektus.
 • Nustato miškų ūkio veiklos apribojimus saugomose teritorijose, grybų, uogų, riešutų, vaistažolių ir kitų miško produktų rinkimo tvarką ir kontroliuoja jos laikymąsi.
 • Numato retų ir nykstančių augalų, grybų, gyvūnų apsaugos priemones, kontroliuoja, kad jos būtų įgyvendintos.
 • Tvirtina gyvūnų ir vaistažolių naudojimo limitus, reglamentuoja ir kontroliuoja miško gyvūnų apskaitą ir naudojimą.
 • Kontroliuoja aviacheminių kovos priemonių naudojimą prieš miško kenkėjus.
 • Privalo saugoti miškus nuo gaisrų, kenkėjų, ligų ir kitų neigiamų veiksnių.
 • Privalo laiku ir tinkamai atkurti iškirstą mišką, jį naudoti tokiais būdais, kurie padėtų mažinti neigiamą poveikį aplinkai.
 • Privalo racionaliai ūkininkauti miško žemėje (miške), palaikyti dirvožemio našumą, išsaugoti biologinę įvairovę.

Girininko teisės

redaguoti
 • Turėti ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka nešioti tarnybinį ginklą.
 • Stabdyti visų rūšių transportą, gabenantį medieną miškuose esančiais keliais ir miško žemės teritorijoje, tikrinti šios medienos įsigijimo ir transportavimo teisėtumo dokumentus.
 • Sustabdyti, apriboti arba uždrausti neteisėtą ūkinę veiklą miško valdoje, jeigu ja pažeidžiamas įstatymas, kitų norminių aktų reikalavimai ar daroma žala miškui.

Nuorodos

redaguoti