Savivaldybė – juridinio asmens statusą turinčio valstybės administracinio vieneto, jo teritorijos, šioje teritorijoje nuolat gyvenančių žmonių organizuotos bendruomenės, kuriai įstatymu suteikta vietos savivaldos teisė, šios bendruomenės išrinktų politinių partijų ir organizacijų kandidatais pasiūlytų atstovų ir jų suformuotų bei kontroliuojamų viešojo administravimo institucijų visuma.

Vietos savivalda – savivaldybės bendruomenės ir jos išrinktų atstovų bei jų suformuotų ir kontroliuojamų viešojo administravimo institucijų teisė ir galia savarankiškai tvarkyti ir valdyti bendruomenės viešuosius reikalus. Šią teisę ir galią įgyvendina tiesioginiuose, slaptuose ir visuotiniuose rinkimuose išrinkta savivaldybės taryba – savarankiškas ir visoje teritorijoje vienintelis bendruomenės plėtros strategiją numatantis, jos įgyvendinimui skiriamas lėšas valdantis ir įgyvendinimą visais aspektais kontroliuojantis bendruomenės valdžios organas.

Savivaldybės viešasis administravimas – įstatymais ir savivaldybės tarybos teisės aktais reglamentuojama savivaldybės tarybos suformuotų bei kontroliuojamų viešojo administravimo institucijų veikla, savivaldybės teritorijoje įgyvendinti įstatymams ir savivaldybės tarybos teisės aktams.

Viešojo administravimo institucijos – savivaldybės tarybos sudarytos ir kontroliuojamos politinės ir profesionalios struktūros, įstaigos ir pareigūnai, turintys įstatymais ir savivaldybės tarybos teisės aktais suteiktą teisę ir galią juos įgyvendinti savivaldybės teritorijoje. Viešojo administravimo institucijos savivaldybėje veikia pagal teisių ir galių subordinaciją:

 • Savivaldybės taryba
 • Savivaldybės kontrolierius
 • Savivaldybės meras
 • Savivaldybės administracijos direktorius
 • Administracijos departamentai
 • Administracijos skyriai
 • Paslaugas teikiančios įstaigos ir įmonės

Viešosios paslaugos – įstatymais ar savivaldybės tarybos teisės aktais reglamentuota specialių įstaigų ir organizacijų veikla, įgyvendinant nustatytos apimties, kokybės ir vertės specialias savivaldybės funkcijas ir įsipareigojimus bendruomenei arba gyventojams, finansuojamas arba biudžeto, arba specialių rinkliavų, arba pagal sutartinį atlygį gautomis lėšomis.

Viešųjų paslaugų administravimas – viešojo administravimo institucijų veikla, nustatant viešųjų paslaugų teikimo taisykles, reglamentuojančias jų teikimo sąlygas, apimtis, kokybę, vertę ir apmokėjimą, steigiant viešąsias paslaugų teikimo įstaigas arba viešajame konkurse samdant kitas įstaigas, įmones ar organizacijas šioms paslaugoms teikti, taip pat paslaugų teikimo priežiūra ir kontrolė. Paprastai viešųjų paslaugų administratorius pats šių paslaugų neteikia.

Savivaldybės viešojo administravimo institucijos savivaldybei įstatymu priskirtas, bendruomenės deleguotas ar prisiimtas funkcijas įgyvendina priimdamos teisės aktus, kurie privalomi jų objektui ir subjektui arba visai bendruomenei.

Savivaldybių funkcijos redaguoti

 • Savarankiškosios funkcijos atliekamos pagal įstatymų suteiktą kompetenciją, įsipareigojimus savo bendruomenei ir jos interesais;
 • Priskirtosios funkcijos įgyvendinamos remiantis įstatymais, savivaldybės šias funkcijas atlieka atsižvelgdamos į vietos sąlygas ir aplinkybes.
 • Valstybinės funkcijos yra valstybės funkcijos, perduotos savivaldybėms atsižvelgiant į gyventojų interesus. Jos perduodamos pagal įstatymus ir įgyvendinamos vadovaujantis teisės aktais. Savivaldybės, įgyvendindamos šias funkcijas, turi įstatymų nustatytą sprendimų priėmimo laisvę.
 • Sutartinės funkcijos atsiranda remiantis savivaldybių sudarytomis sutartimis. Savivaldybė tokias sutartis gali sudaryti tik tai kai pritaria savivaldybės taryba.

Savivaldybių funkcijos Lietuvoje redaguoti

Lietuvoje nuo 1994 m. iki 2016 m., galima išskirti du itin svarbius lūžio momentus – tai 2000 m. ir 2008 m., kai, veikiant išoriniams ir vidiniams veiksniams, savivaldybėms suteiktų funkcijų gerokai daugėjo. Tačiau, kiekybine prasme skirtumas tarp savarankiškųjų ir valstybės priskirtų funkcijų yra visai nedidelis. Dėl to galima teigti, jog savivaldybių galios (funkciniu aspektu) yra gana ribotos[1]

Taip pat skaitykite redaguoti

Vikižodynas
Laisvajame žodyne yra terminas savivaldybė

Šaltiniai redaguoti

 1. .Burbulytė-Tsiskarishvili, G., Dvorak,J., Žernytė, A. (2018). Savivaldybių funkcijų ir galių kaita 1994 - 2016 metais. Viešoji politika ir administravimas, t.17, Nr.3 Prieiga per Internetą: https://www.mruni.eu/upload/iblock/db3/5_Burbulyt%C4%97-Tsiskarishvili_Dvorak_%C5%BDernyt%C4%97.pdf Archyvuota kopija 2019-01-10 iš Wayback Machine projekto.