Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras

Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras
PD kairėje, KTC dešinėje (Saltoniškės)
Bendroji informacija
Valstybė Lietuva
Įkurta 1927 m. vasario 1 d.[1]
Pavaldumas LTPD
Būstinė Liepyno g. 11a,
08108 Vilnius
Darbuotojų kiekis 154 (2023)[2]
Vadovybė
Vadovas Saulius Gagas
Pavaduotojai Tomas Butrimas[3]
Tinklalapis
KTC.Policija.LRV.LT

Policijos departamento prie VRM Kriminalistinių tyrimų valdyba - specializuota policijos įstaiga, atliekanti kriminalistinius tyrimus.

Valdybą įsteigė, gali reorganizuoti ar likviduoti bei jo nuostatus patvirtino policijos gen. komisaras.

Užduotys redaguoti

 • Atlikti objektų tyrimus pagal policijos ir kitų ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų užduotis bei ekspertizes pagal ikiteisminio tyrimo teisėjų ir teismų nutartis;
 • Pagal BPK tirti sunkių ir labai sunkių nusikaltimų padarymo vietas;
 • Tvarkyti žinybinius registrus ir užtikrinti registrų duomenų teisingumą, kaupti ir tvarkyti duomenų bazes ir kolekcijas, jas panaudoti nusikalstamoms veikoms atskleisti;
 • Rengti objektų tyrimų specialistus ir ekspertus bei organizuoti kvalifikacinius egzaminus;
 • Koordinuoti/kontroliuoti komisariatų kriminalistinių tyrimų padalinius, formuoti kriminalistikos technikos politiką šalyje; diegti naujus kriminalistinius metodus.

Struktūra redaguoti

Funkcijos redaguoti

    'Šį puslapį ar jo dalį reikia sutvarkyti pagal Vikipedijos standartus – žymiai sumažinti, aprašyti svarbiausias'
Jei galite, sutvarkykite.

Valdyba, vykdydama pavestus uždavinius, per savo struktūrinius padalinius vykdo šias pagrindines funkcijas:

Kokybės vadybininkas
 • diegia kokybės vadybos sistemą ir užtikrina jos veiksmingą funkcionavimą;
 • teikia Centro vadovybei pasiūlymus dėl kokybės užtikrinimo veiklos tobulinimo, neatitikčių prevencijos;
 • konsultuoja Centro vadovybę, Centro ir kriminalistinių tyrimų padalinių darbuotojus kokybės vadybos klausimais ir teikia jiems metodinę pagalbą;
 • koordinuoja Centro struktūriniuose padaliniuose dirbančių asmenų, atsakingų už kokybės vadybos sistemos diegimą ir funkcionavimą skyriuose, veiklą;
 • rengia kokybės vadybos sistemos dokumentus;
 • organizuoja kokybės vadybos sistemos vidaus auditus Centre ir kontroliuoja jų atlikimą;
 • organizuoja akreditaciją, palaiko ryšius su akreditavimo įstaigomis;
 • kokybės vadybos klausimais bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir kitų šalių ekspertinėmis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis.
Veiklos administravimo skyrius
 • rengia Centro strateginius veiklos, pagrindinių priemonių ir kitus planus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą, rengia ataskaitas;
 • tvarko Centro raštvedybą ir užtikrina įslaptintos informacijos apsaugą, dokumentų kaupimą, saugojimą ir naudojimą;
 • kontroliuoja gautų dokumentų užduočių įvykdymą laiku;
 • kontroliuoja ir užtikrina tyrimo objektų apyvartą;
 • rengia Centro ir kriminalistinių tyrimų padalinių veiklos ataskaitas, analizuoja rezultatus ir teikia siūlymus Centro vadovybei dėl jų gerinimo;
 • teikia Centro vadovybei siūlymus dėl personalo poreikio, kadrų rezervo formavimo, karjeros planavimo ir personalo valdymo;
 • rengia teisės aktų projektus, reglamentuojančius Centro administravimo klausimus;
 • organizuoja Centro valstybės tarnautojų kvalifikacinių kategorijų ir klasių suteikimą, pareigūnų atestacijas;
 • organizuoja Centro ir kriminalistinių tyrimų padalinių specialistų ir ekspertų kvalifikacinių egzaminų laikymą ir atitinkamų pažymėjimų išdavimą;
 • organizuoja Centro ir kitų kriminalistinių tyrimų padalinių darbuotojų profesinį rengimą, kvalifikacijos kėlimą bei tobulinimą;
 • tvarko ir saugo Centro valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų tarnybos bei asmens bylas, privačių interesų deklaracijas;
 • rengia įsakymų personalo klausimais projektus;
 • atsako už informacijos apie Centro personalą įtraukimą į duomenų bazes;
 • Centro viršininko pavedimu atlieka tarnybinius patikrinimus dėl darbuotojų drausmės pažeidimų;
 • įgyvendina priėmimo į valstybės tarnybą policijos sistemoje konkursų organizavimo tvarką;
 • kontroliuoja lietuvių kalbos taisyklių laikymąsi rengiant dokumentus;
 • rengia atostogų grafikus, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius, Centro specialistų budėjimo tvarkaraščius;
 • atsako už įėjimo (išėjimo) į Centro pastatą kontrolę.
Finansų grupė
 • formuoja, įgyvendina ir kontroliuoja Centro finansinę politiką;
 • tvarko Centro buhalterinę apskaitą;
 • tvarko kasos darbą;
 • rengia Centro strateginio veiklos plano ir jo vykdymo ataskaitų finansinę dalį;
 • rengia Centro išlaidų sąmatos projektą ir teikia Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos;
 • sudaro finansinę atskaitomybę ir nustatyta tvarka statistinę atskaitomybę teikia pagal paskirtį;
 • rengia Centro biudžeto projektą;
 • tvarko Centro viešųjų pirkimų lėšų apskaitą per finansinius metus ir nustatyta tvarka teikia ataskaitas;
 • tvarko Centro turto apskaitą;
 • analizuoja ir informuoja Centro vadovybę apie darbo užmokesčio fondo ir kitų išlaidų sąmatos straipsnių lėšų naudojimą;
 • įvertina įsiskolinimų kreditoriams dinamiką ir teikia siūlymus Centro vadovybei;
 • pagal grupės kompetenciją rengia organizacinių, informacinių dokumentų, Centro viršininko įsakymų ir nurodymų projektus;
 • vizuoja Centro struktūrinių padalinių parengtus įsakymų projektus, sutartis, kitus dokumentus, susijusius su finansinėmis išlaidomis.
Logistikos ir plėtros skyrius
 • rengia programų projektus ir kitų teisės aktų, skirtų Centro ir kriminalistinių tyrimų padalinių plėtrai, tyrimų kokybei užtikrinti, projektus ir juos įgyvendina;
 • renka, analizuoja ir tvarko informaciją apie Centro ir kriminalistinių tyrimų padalinių kriminalistinės technikos, eksploatacinių medžiagų ir kitų materialinių vertybių poreikį, kontroliuoja jų apskaitą ir nurašymą;
 • teikia siūlymus Centro vadovybei dėl kriminalistinių priemonių ir eksploatacinių medžiagų ir kitų vertybių įsigijimo kriminalistinių tyrimų padaliniams aprūpinti;
 • dalyvauja sudarant ir įgyvendinant Centro strateginio veiklos plano ir einamųjų metų biudžeto projektus;
 • vykdo viešuosius pirkimus;
 • rengia pirkimo sutartis ir kitus pirkimo dokumentus;
 • dalyvauja Centro viešųjų pirkimų komisijos darbe;
 • organizuoja Centro struktūrinių ir kriminalistinių tyrimų padalinių aprūpinimą kriminalistine technika, medžiagomis, kitomis priemonėmis, kontroliuoja jų panaudojimą;
 • Centro vadovybei teikia tvarkomųjų dokumentų projektus dėl materialinių vertybių perdavimo, nuomos, panaudos ir nurašymo, nenaudojamo ir netinkamo naudoti turto pardavimo aukcionų, utilizavimo ir sunaikinimo;
 • atlieka Centro darbuotojų darbo saugos priežiūrą ir tvarko su tuo susijusius dokumentus;
 • atsako už Centro balanse esančių transporto priemonių eksploatavimą ir kontroliuoja Centrui priskirtų automobilių naudojimą;
 • rengia teisės aktų projektus.
Kriminalistinių tyrimų valdyba
 • atlieka alkoholinių skysčių, maisto produktų, aparatų naminei degtinei gaminti, metalų ir jų lydinių, lakų ir dažų, šūvio pėdsakų, sprogstamųjų medžiagų ir jų pėdsakų, dirginančio poveikio medžiagų, stiklo ir keramikos gaminių, plastikų (polimerinių medžiagų), panaikintų ženklų atkūrimo, dokumentų medžiagų, narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų ir kitus cheminius bei fizikinius, taip pat rašysenos, dokumentų blankų ir jų rekvizitų, pinigų bei vertybinių popierių, vaizdų ir asmenų portretų, kompiuterinės informacijos, transporto priemonių, jų agregatų numerių ir registracijos dokumentų tyrimus ir ekspertizes;
 • dalyvauja tiriant sunkių ir labai sunkių nusikaltimų padarymo vietas ir atliekant kitus ikiteisminio tyrimo veiksmus, pagal kompetenciją dalyvauja operatyvinės veiklos subjektams atliekant operatyvines priemones;
 • fiksuoja vaizdus ir panaudoja fototechniką, sudaro asmenų subjektyviuosius portretus;
 • kaupia ir tvarko žinybinius registrus, centrines kriminalistines kartotekas, kolekcijas, įskaitas, duomenų bazes ir automatizuotas identifikacijos sistemas;
 • užtikrina narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų laikiną saugojimą;
 • prižiūri Centro intraneto ir interneto svetaines, jas atnaujina, organizuoja kompiuterinės technikos ir programinės įrangos priežiūrą ir remontą;
 • analizuoja ir kontroliuoja kriminalistinių tyrimų padaliniuose atliekamų objektų tyrimų kokybę, rengia metodines rekomendacijas;
 • bendradarbiauja su kitais šalies ir užsienio valstybių kriminalistinių tyrimų padaliniais ar teismo ekspertizės įstaigomis;
 • dalyvauja rengiant specialistus ir ekspertus;
 • rengia teisės aktų projektus;
 • dalyvauja sudarant ir įgyvendinant Centro strateginio veiklos plano ir einamųjų metų biudžeto projektus;
 • Centro viršininko pavedimu atlieka tarnybinius patikrinimus dėl darbo drausmės pažeidimų.
Identifikavimo valdyba
 • atlieka serologinius, DNR, tėvystės nustatymo, daktiloskopinius, ekonominius, balistinius, nešaunamojo ginklo, sprogmenų techninius ir sprogimo aplinkybių, trasologinius tyrimus ir ekspertizes;
 • pagal kompetenciją kaupia ir tvarko žinybinius registrus, centrines kriminalistines kartotekas, kolekcijas, įskaitas, duomenų bazes ir automatizuotas identifikacijos sistemas;
 • atsako už ryšio tinklų plėtojimą su Europos Sąjungos EURODAC sistema ir viešųjų raktų infrastruktūros tvarkymą;
 • išbando fizinių ir juridinių asmenų ginklus nustatyta tvarka;
 • dalyvauja tiriant sunkių ir labai sunkių nusikaltimų padarymo vietas ir atliekant kitus ikiteisminio tyrimo veiksmus, pagal kompetenciją dalyvauja operatyvinės veiklos subjektams atliekant operatyvines priemones;
 • analizuoja ir kontroliuoja kriminalistinių tyrimų padaliniuose atliekamų objektų tyrimų kokybę, rengia metodines rekomendacijas;
 • bendradarbiauja su kitais šalies ir užsienio valstybių kriminalistinių tyrimų padaliniais ar teismo ekspertizės įstaigomis;
 • dalyvauja rengiant specialistus ir ekspertus;
 • rengia teisės aktų projektus;
 • dalyvauja sudarant ir įgyvendinant Centro strateginio veiklos plano ir einamųjų metų biudžeto projektus;
 • Centro viršininko pavedimu atlieka tarnybinius patikrinimus dėl darbo drausmės pažeidimų.[4]

Šaltiniai redaguoti