Policijos generalinis komisaras

Policijos generalinis komisaras - aukščiausiasis policijos pareigūnų (pareiginis) laipsnis; policijos organizacijų vadovaujamos pareigos.

Pareiginio laipsnio ženklas Vokietijoje
(vok. Erster
Polizeihauptkommissar
, 1PHK (kategorija - A 13)
Pareiginio laipsnio ženklas Vokietijoje (Vandens apsaugos policija, PHK (kategorija - A 13))

Policijos generalinis komisaras vadovauja Policijos departamentui. Policijos generalinis komisaras:

 • nustato tiesiogiai jam pavaldžių policijos įstaigų vidaus struktūrą bei pareigybių sąrašus;
 • prižiūri ir koordinuoja vadovaujamų įstaigų veiklą;
 • organizuoja vadovaujamų įstaigų veiklai būtiną materialinį techninį aprūpinimą;
 • nustatyta tvarka steigia teritorines, specializuotas policijos įstaigas ir policijos profesinio ugdymo įstaigas;
 • įstatymų nustatyta tvarka rengia ir teikia Finansų ministerijai Policijos departamento biudžeto projektą;
 • atsako už jo kompetencijai priskirtų uždavinių vykdymą bei vadovaujamų įstaigų darbo organizavimą;
 • atrankos būdu, gavęs vidaus reikalų ministro pritarimą, skiria į pareigas ir iš jų atleidžia teritorinių policijos įstaigų viršininkus;
 • atsiskaito už savo veiklą Respublikos Prezidentui ir vidaus reikalų ministrui šių reikalavimu;
 • vykdo kitus įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktus įgaliojimus.
 • Policijos generalinio komisaro įsakymai ir nurodymai privalomi jam pavaldiems policijos pareigūnams. Jis turi teisę atšaukti pavaldžių policijos pareigūnų priimtus neteisėtus sprendimus, išskyrus sprendimus administracinių teisės pažeidimų ir baudžiamosiose bylose.
 • Policijos generalinį komisarą vidaus reikalų ministro siūlymu ir Vyriausybės teikimu 5 metų kadencijai skiria ir atleidžia Respublikos Prezidentas. Policijos generalinis komisaras yra tiesiogiai pavaldus vidaus reikalų ministrui bei atskaitingas Respublikos Prezidentui.
 • Policijos generaliniu komisaru gali būti ne jaunesnis kaip 35 metų asmuo, įgijęs teisės magistro kvalifikacinį laipsnį arba vienpakopį aukštąjį teisinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažiau kaip 3 metus dirbęs Policijos departamento tarnybos, specializuotos policijos įstaigos ar teritorinės policijos įstaigos arba policijos profesinio mokymo įstaigos vadovu.

Pasibaigus policijos generalinio komisaro kadencijai ar atleidus jį iš pareigų savo noru, jis eina pareigas tol, kol paskiriamas kitas policijos generalinis komisaras[1].

Išnašos

redaguoti