Kalvarijos savivaldybės taryba

Kalvarijos savivaldybės tarybaKalvarijos savivaldybės bendruomenės atstovaujamoji savivaldos institucija, atsakinga už savivaldos teisės, savo funkcijų ir bendruomenės iškeltų uždavinių įgyvendinimą bendruomenės interesais savivaldybės teritorijoje. Taryba renkama ketveriems metams visuotiniuose, slaptuose, laisvuose ir lygiuose rinkimuose pagal Lietuvos Respublikoje registruotų politinių partijų pateiktus kandidatų sąrašus. Rinkėjai – savivaldybės teritorijos gyventojai, gali keisti kandidatų eilę sąraše, penkiems kandidatams suteikdami pirmumo balsus.

Tarybą sudaro 21 tarybos narys. Naujai išrinktos tarybos nario įgaliojimai prasideda, o ankstesnės kadencijos tarybos nario įgaliojimai baigiasi nuo tos dienos, kurią naujai išrinkta taryba susirenka į pirmąjį posėdį.

Per du mėnesius nuo pirmojo naujai išrinktos savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo dienos turi būti išrinktas savivaldybės meras, paskirti mero pavaduotojas ir savivaldybės administracijos direktorius, sudaryti tarybos komitetai ir tarybos kolegija. Savivaldybės tarybos veiklos tvarką ir formas nustato Vietos savivaldos įstatymas ir savivaldybės tarybos veiklos reglamentas.

Savivaldybės taryba savo įgaliojimus įgyvendina kolegialiai savivaldybės tarybos posėdžiuose. Tarybos posėdžiams klausimus rengia komitetai bei komisijos savo posėdžiuose, tarybos narių frakcijos bei savivaldybės administracija. Taryba svarstomais klausimais priima sprendimus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą.

Savivaldybė yra Lietuvos savivaldybių asociacijos narė.

Istorija

redaguoti

Kalvarijos savivaldybė įsteigta 1999 m. gruodžio 21 d. Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 4, 14 straipsnių papildymo ir 5 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. VIII-1492 [1] pagrindu 2000 m. balandžio 4 d. Pirmieji rinkimai į Kalvarijos savivaldybės tarybą įvyko 2000 m. kovo 19 d. Pirmajame Kalvarijos savivaldybės tarybos posėdyje, vykusiame 2000 m. balandžio 4 d., dalyvaujant 21 tarybos nariui, balsų dauguma Kalvarijos savivaldybės meru išrinktas Jonas Kazys Dzirmeika, mero pavaduotoju – Juozas Vaičiulis.

Savivaldybės tarybos

redaguoti

Šaltiniai

redaguoti
  1. Valstybės žinios, 1999-12-24, Nr. 109-3176

Nuorodos

redaguoti

Oficiali svetainė Archyvuota kopija 2010-07-22 iš Wayback Machine projekto.