Jonas Senulis (1893 m. balandžio 2 d. Šeduvoje, Panevėžio apskr. – ?) – vargonininkas.

BiografijaKeisti

Mokėsi pas Šeduvos vargonininką, vėliau pas Juozą Naujalį ir Vincą Nacevičių Kaune. 1911 m. atvyko į JAV ir apsigyveno Pitsburge, PA. Po metų suorganizavo Jaunuolių dainininkų draugiją. 1913 m. pradėjo vargonininkauti Šv. Juozapo lietuvių parapijoje Duryea, PA, o dar po metų – Švč. M. Marijos parapijoje Wanamie, PA. Vėliau vargonininkavo Šv. Petro ir Povilo lietuvių parapijoje Homesteade, PA.

19171931 m. vadovavo „Birutės“ chorui ir vargonininkavo Šv. Vincento parapijoje Pittsburghe, PA. 1929 m. surengė pirmąją radijo laidą Pitsburge. Programą atliko choras ir solistai.

Nuo 1931 m. vadovavo „Laisvės“ chorui, o vėliau „Dainos“ chorui. 19351957 m. vargonininkavo Dangun Žengimo parapijoje Pitsburge. 19481950 m. buvo choro „Jaunieji lietuviai“ vadovas. Šis choras koncertavo ir kitataučiams. Su chorais, solistais ir artistais pastatė 14 dramų, 30 komedijų, 5 tragedijas ir 4 Miko Petrausko ir Stasio Šimkaus operetes. Septynis kartus dalyvavo tarptautiniuose pasirodymuose ir tris kartus laimėjo prizus.

Nuo 1939 m. buvo ALRK Vargonininkų sąjungos narys. Surinktas Laukuvos apylinkės lietuvių liaudies dainas padovanojo Juozo Žilevičiaus muzikologijos archyvui.

ŠaltiniaiKeisti