Šv. Kazimiero draugija

Šv. Kazimiero draugijaLietuvos klierikų slaptas būrelis, veikęs nuo 1889 m. Kaune ir katalikų visuomeninė spaudos leidimo organizacija, veikusi 19051940 m. Kaune.

Būrelis redaguoti

Žemaičių kunigų seminarijos klierikų slaptas būrelis įsteigtas 1889 m. klieriko P. Šilinsko iniciatyva, veikęs iki 1892 m. Žymesni nariai: Antanas Kaupas, F. Lalis, Kazimieras Prapuolenis-Pakalniškis, Juozas Tumas-Vaižgantas. Draugijos tikslas buvo ruošti ir leisti lietuviškus tikybos raštus. išleido kun. K. Pronckiečio išverstą knygą „Šviesa Dievo akivaizdoje“. Veikla spartino lietuvių klierikų tautinės savimonės brandą.

Draugija redaguoti

Katalikų visuomeninė spaudos leidimo organizacija įsteigta 1905 m. lapkričio 30 d. grupės kunigų. Turėjo 10 knygynų, kurių pirmas įsteigtas 1913 m. Kaune, nuo 1918 m. – spaustuvę „Šviesa“. 1905–1918 m. daugiausia knygų ir leidinių spausdino Banaičio spaustuvė. Lėšos buvo kaupiamos iš narių mokesčių, aukų, rinkliavų, vėliau ir iš leidybos pelno. 1906 m. turėjo 178 narius, 1914 m. apie 10 000, 1939 m. – 5000, iš jų apie 1000 gyveno JAV.

1940 m. sovietų valdžia draugijos veiklą uždraudė, turtas buvo konfiskuotas, beveik visi knygynuose ir sandėliuose saugoti draugijos leidiniai kaip makulatūra atiduoti Petrašiūnų popieriaus fabrikui.

Veikla redaguoti

Leido religinę ir mokslinę literatūrą („Šventasis Raštas“ 6 1. 1911–1937 m., A. Aleknos „Lietuvos istorija“, 19091934 m., 9 leidimai, „Bažnyčios istorija“, 19191929 m., 3 leidimai, „Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius1922 m., A. Jakšto „Pradžia ir išsiplėtojimas protestantizmo Lietuvoje XVI a.“ 1909 m., „Meno kūrybos problemos“ 1931 m.), M. Valančiaus, A. Baranausko, J. Tumo-Vaižganto, Maironio, A. Jakšto-Dambrausko, M. Vaitkaus ir kitų kūrinius, vadovėlius (K. Bizausko „Literatūros teorija“ 1923 m., K. Paltaroko „Tikybos pirmamokslis“ 19281939 m. ir kt.), periodinius leidinius („Draugija“, „Nedėldienio skaitymas“, „Vienybė“, „Ganytojas“, „Rygos garsas“, „Žvaigždė“), išleido apie 740 pavadinimų knygų,[1] iš jų apie 36 % religinių, apie 13 % vadovėlių, apie 30 % grožinės literatūros.

Pirmininkai redaguoti

Taip pat skaitykite redaguoti

Literatūra redaguoti

  • A. Jakštas. Šv. Kazimiero draugija, jos kūrimasis ir pirmųjų XXV metų veikimas (1906-1931 m.), Kaunas, 1932 m.

Šaltiniai redaguoti

  1. Vanda StonienėŠv. Kazimiero draugija. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. IX (Juocevičius-Khiva). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 702 psl.