Lietuvių mokslo draugystė

Lietuvių mokslo draugystė, Lietuvių mokslo draugystė Amerikoje – viena pirmųjų JAV lietuvių kultūros organizacijų, veikusi 18861896 m. Baltimorėje.

Istorija

redaguoti

Steigėjai Amerikos aušrininkai. Draugija skatino JAV lietuvių švietimą ir mokslą lietuvių kalba, spausdino ir platino mokslines ir kt. knygas. 1891 m. Filadelfijoje, Pitstone, Plymute, Šenandoa ir kitur veikė draugijos kuopos. 1891–1892 m. Lietuvių mokslo draugystė turėjo apie 100–120 narių, aktyviausi Juozas Andziulaitis-Kalnėnas, Vincas Karalius, Jonas Šliūpas.

Sušaukė 3 suvažiavimus (seimus). Leido žurnalus „Apšvieta“, „Nauja gadynė“, knygas, 1891 m., 1892 m. metinius pranešimus. Steigė lietuvių mokyklas, bibliotekėles, dramos būrelius, rengė minėjimus, paskaitas apie įžymius žmones – Simoną Daukantą, Motiejų Valančių, Jurgį Zauerveiną, Volterą, organizavo visuomenines politines akcijas: 1891 m. protesto mitingus prieš Rusijos valdžios politiką Lietuvoje, 1894 m. – dėl Kražių skerdynių.[1]

Pirmininkai

redaguoti

Bibliografija

redaguoti
  • Jonas Šliūpas. Lietuviškieji raštai ir raštininkai, 1890 m.
  • Jonas Basanavičius. Apie senovės Lietuvos pilis, 1890 m.
  • Metinis praneszimas „Lietuvių mokslo draugystės“ Amerikoje, parengė J. Šliūpas: 1891 m. ataskaita. Antras metas. Plymouth (Pa): Spausdinta kasztais „Lietuvių mokslo draugystės“, 1892 m. Spaustuvėje Juozo Paukszczio.

Šaltiniai

redaguoti
  1. Lietuvių mokslo draugystė. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XIII (Leo-Magazyn). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008. 177 psl.