Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapija

Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapija – parapija Jonavoje (Jonavos dekanatas, Kauno arkivyskupija). Veikia Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia ir Tremtinių koplyčia (Jonavos kapinėse). Gretimos parapijos – Jonavos Šv. apaštalo Jono parapija, Žeimių parapija, Kulvos parapija, Skarulių parapija ir kt.

Bažnyčia
Parapijos namai iš vidinio kiemo pusės
Šv. apaštalo Jokūbo skulptūra prie bažnyčios

Klebonas kun. Audrius Mikitiukas (g. 1978 m.). Vikarai – kun. Gintaras Blužas OFS (g. 1978 m.), kun. Remigijus Kuprys (g. 1965), altarista jubiliatas monsinjoras Vincas Pranckietis (g. 1923 m.).

Adresas – Vilniaus g. 11, LT-55189, Jonava.

OrganizacijosKeisti

1991 m. gruodžio 10 d. įsikūrė moksleiviai ateitininkai – Šv. Vincento Pauliečio kuopa (dvasios vadas – V. Pranckietis), kurios atstovai gruodžio 26 d. dalyvavo ateitininkų žiemos akademijoje (Anykščiuose).[1] 1992 m. birželio 14 d. vyko ateitininkų įžodis, priimti nauji ateitininkai jaunučiai (Jaunučių ateitininkų sąjunga). Vėliau įkurtas Katalikiško jaunimo centras VARTAI (vadovė Inga Kuuzeorg–Petrikonienė). Parapijoje veikia Jaunimo choras, Jaunimo maldos grupė, Katechetikos metodinis centras, Šeimos centras, Sumos choras, ministrantai, procesijų grupė, Marijos legionas ir kt.

IstorijaKeisti

1922 m. gruodžio 13 d. Žemaičių vyskupas Juozapas Jonas Skvireckas (1873–1959) įkūrė Jonavos parapiją (paskirtas klebonas – ligtolinis filialistas kun. Stanislovas Irtmanas). 1924 m. sudarytas Žeimių dekanatas, į kurį pateko ir Jonavos parapija. 1927 m. liepos 28 d. paskirtas Jonavos klebonas Petras Vaitiekūnas (išbuvo iki 1942 m. gruodžio 31 d.). 1933 m. paskirtas naujas vikaras – kun. Anatolijus Stanevičius. 1943 m. gegužės 5 d. paskirtas naujas klebonas – kun. Aloyzas Klimas, kuris artėjant frontui, pasitraukė į Vokietiją. Sovietų okupacijos metais likusią be kunigo Jonavos bažnyčią aptarnavo Kulvoje gyvenę kunigai Antanas Sekliuckas ir Henrikas Kitauskas.

1948 m. vasario mėn. buvo paskirtas naujas klebonas Pranas Gaižauskas. Atsisakęs mokėti didelius pajamų mokesčius ir susipykęs su Jonavos finansų inspektoriumi I. Bobrovu, per 24 val. turėjo palikti Jonavą. 1950 m. pavasarį paskirtas tuometinis Upninkų klebonas kun. Pijus Čižauskas (1990 m. gruodžio mėn. išvyko gydytis į Vilnių). Klebonavimo metu Jonavoje 20 metų praleido ir kunigas prof. Juozas Grigaitis. 1974 m. balandžio mėn. klebonas Vincas Pranckietis.[2] 1990 m. spalio 24 d. Jonavos rajono valdybos potvarkiu Jonavos bažnyčiai prie naudojamo 0,19 ha sklypo Vilniaus gatvėje pridedama 0,44 ha ne žemės ūkio paskirties naudmenų, dovanojamas atitinkamame sklype esantis garažas. Vienuolyno remonto darbų išlaidas (10 763 rublių) padengia rajono biudžetas.

1991 m. kovo 25 d. parapijai grąžintas Jonavos vienuolynas (pastate veikė Higienos centras). 1991 m. birželio mėn. paskirtas diakonas Ričardas Rutkauskas, netrukus – vikaras Vladas Jasionis. 1992 m. Panaikintas Žeimių dekanatas, įkurtas Jonavos dekanatas. Pavasarį ateitininkus aplanko ateitininkas prof. Arvydas Žygas. Gegužės mėnesį paskirtas vikaras Saulius Venckauskas. Vasarą iš Lenkijos atvyksta grafas Mykolas Kosakovskis. 1992 m. liepos 26 d. Šv. Jokūbo atlaidai, teikiamas Sutvirtinimo Sakramentas. Dalyvauja kardinolas Vincentas Sladkevičius (1920–2000), vyskupai Vladas Michelevičius (1924–2008) ir Sigitas Tamkevičius (g. 1938 m.).[3]

1994 m. paskirtas naujas klebonas kun. Kęstutis Grabauskas (vėliau – Kauno arkikatedros klebonas). 1997 m. – klebonas ir Jonavos dekanato dekanas kun. Vytautas Grigaravičius. Kurį laiką dirba diakonas Vygandas Žentelis, vėlesnis Žeimių ir Kulvos parapijų klebonas (vėliau suspenduotas). 2002 m. – klebonas Valdas Pauža; balandžio 28 d. aukoja pirmąsias šv. Mišias, kurias koncelebruoja ir naujas vikaras altarista Vladas Luzgauskas. 2002 m. rugpjūčio mėn. Valdas Pauža pasitraukia iš Jonavos parapijos, jam taikoma suspensa. Paskirtas klebonas Sigitas Bitkauskas, kartu ir naujas Jonavos dekanato dekanas. 2007 m. liepos 2 d. Jonavos parapijos klebonu ir Jonavos dekanato dekanu paskirtas kun. Audrius Mikitiukas.

ŠaltiniaiKeisti

  1. Laisvę atgavus // Jonavos Šv. Jokūbo bažnyčia ir parapija. 54 psl.
  2. Jonavos Šv. Apaštalo Jokūbo parapijos istorija
  3. Laisvę atgavus // Jonavos Šv. Jokūbo bažnyčia ir parapija. 54 psl.

NuorodosKeisti