Finansinė ataskaita

(Nukreipta iš puslapio Ataskaita)

Finansinė ataskaita – formalus dokumentas, nusakantis įmonės ar kitos organizacijos finansinę būklę ir veiklą. Ją parengia apskaitininkai. Dažniausiai šis bendro pobūdžio terminas tapatinamas su finansinės atskaitomybės ataskaitomis, kurios rengiamos remiantis konkrečiais finansinės atskaitomybės standartais ataskaitinio laikotarpio (pavyzdžiui, finansinių metų ar finansinio ketvirčio) pabaigoje. Finansinių ataskaitų sudarymo tikslas – patenkinti informacijos vartotojų poreikius gauti teisingą informaciją apie įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus, kurie daugeliui finansinių ataskaitų vartotojų padeda priimti ekonominius sprendimus. Finansinė ataskaita taip pat parodo vadovybei patikėtų išteklių tvarkymo rezultatus. Kad būtų pasiektas šis tikslas, finansinėse ataskaitose pateikiama informacija apie ūkio subjekto turtą, įsipareigojimus, nuosavybę, pajamas ir sąnaudas, įskaitant pelną ir nuostolius, savininkų įmokas ir paskirstymą savininkams kaip nuosavybės valdytojams ir pinigų srautus. Šie duomenys drauge su kita aiškinamajame rašte pateikiama informacija padeda finansinių ataskaitų vartotojams numatyti būsimuosius ūkio subjekto pinigų srautus ir ypač jų laiką bei tikimybę.

Paprastai įmonės ir kitos organizacijos rengia tik pagal įstatymus privalomas finansines ataskaitas. Šių privalomų finansinių ataskaitų rinkinys yra vadinamas finansinės atskaitomybės ataskaitomis arba metonimiškai ir ypač šnekamojoje kalboje tiesiog „finansine atskaitomybe“. Šį rinkinį paprastai sudaro:

  • Balansas – finansinė ataskaita, kurioje nurodomas visas įmonės turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.
  • Pelno (nuostolio) ataskaita – finansinė ataskaita, kurioje nurodomos visos įmonės ataskaitinio laikotarpio pajamos, sąnaudos ir veiklos rezultatai – pelnas arba nuostoliai.
  • Pinigų srautų ataskaita – finansinė ataskaita, kurioje nurodomos įmonės ataskaitinio laikotarpio pinigų ir pinigų ekvivalentų įplaukos ir išmokos.
  • Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita – finansinė ataskaita, kurioje pateikiami duomenys apie įmonės nuosavo kapitalo pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

Reglamentavimas

redaguoti

Įmonės gali rengti įvairias laisvos formos finansines ataskaitas, tačiau įmonės finansinės atskaitomybės ataskaitos sudaromos vadovaujantis konkrečiais finansinės atskaitomybės standartais, kurie privalo būti nurodyti finansinės atskaitomybės ataskaitose, pavyzdžiui:

  • Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu;
  • verslo apskaitos standartais arba tarptautiniais apskaitos standartais;
  • kitais teisės aktais.

Šaltiniai

redaguoti