Yla – mėnesinis žurnalas, satyros, humoro ir šleivo gyvenimo mėnesinis veidrodis, leistas 19311934 m. Kaune.

Istorija redaguoti

Leidėjas ir redaktorius Jonas Vaidelys (19311933 m.). 1931 m. išėjo 4 numeriai, 1932 m. – 10, 1933 m. – 8, 1934 m. – 1 numeris. Spausdino „Žaibo“ spaustuvė Kaune. Tiražas 1933 m. – 3000 egz.

Kritikavo valdininkijos biurokratizmą, piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi, miesčioniškumą, davatkiškumą, gobšumą, girtuokliavimo apraiškas, ironizavo atskirų kultūros, mokslo, spaudos darbuotojų veiklą, spausdino humoristinius rašinėlius, užsienio humorą, satyrinius piešinėlius, politines karikatūras.

Bendradarbiavo Konstantinas Bajerčius, Liudas Dovydėnas, Kazys Inčiūra, Adomas Jakštas, Teofilis Tilvytis. Iliustravo Juozas Gaučas, Rimtas Kalpokas, Telesforas Kulakauskas, Stepas Žukas. [1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 165 psl.