Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija

(Nukreipta iš puslapio VPK)

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija (LR VPK) – vertybinių popierių rinką prižiūrėjusi LR institucija. LR Seimo įsteigta vertybinių popierių rinkos priežiūros institucija. VPK pirmininką ir narius skiria Lietuvos Respublikos Seimas LR Prezidento teikimu. VPK veikė 19922012 m.

Komisijos sudarymą, funkcijas ir pagrindinius uždavinius nustatė Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymas, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymas, Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų ir Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymas. 2012 m. sausio 1 d. komisija buvo likviduota. Vertybinių popierių komisijos funkcijas perėmė Lietuvos bankas.

   Straipsnio tekstas ar jo dalis yra teisės akto ar jo fragmento kopija, kurią dar reikia pritaikyti Vikipedijai.
Pritaikykite pateiktą medžiagą Vikipedijai – perrašykite enciklopediniu stiliumi, apibendrinkite ar pan. Galite pateikti pasiūlymų diskusijose.

Uždaviniai redaguoti

 • prižiūrėti, kaip laikomasi sąžiningos prekybos taisyklių finansinių priemonių apyvartoje;
 • imtis priemonių, užtikrinančių veiksmingą finansinių priemonių rinkų veikimą ir investuotojų apsaugą;
 • teikti pasiūlymus dėl valstybės ekonominės politikos, skatinančios finansinių priemonių rinkų plėtrą, formavimo;
 • skleisti informaciją apie finansinių priemonių rinkų veikimo principus;
 • imtis kitų priemonių Finansinių priemonių rinkų įstatymui ir kitiems teisės aktams, susijusiems su finansinių priemonių rinka, įgyvendinti.

Funkcijos redaguoti

 • rengia, tvirtina, keičia ir pripažįsta negaliojančiomis taisykles, reglamentuojančias reguliuojamų rinkų, finansų maklerio įmonių, finansų patarėjo įmonių ir maklerių licencijavimą ir veiklą, finansinių priemonių apyvartą;
 • teikia išaiškinimus ir rekomendacijas finansinių priemonių apyvartos klausimais;
 • reguliuojamoms rinkoms, finansų maklerio įmonėms, makleriams išduoda licencijas ar panaikina jų galiojimą;
 • stebi, analizuoja, tikrina bei kitaip prižiūri finansų maklerio įmonių, reguliuojamų rinkų ir jų narių, Centrinio depozitoriumo bei sąskaitų tvarkytojų veiklą;
 • taiko Finansinių priemonių rinkų ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas sankcijas asmenims, pažeidusiems Finansinių priemonių rinkos įstatymą ir Vertybinių popierių komisijos nutarimus;
 • spausdina ar dalyvauja spausdinant leidinius apie finansinių priemonių rinkų veikimą ir reguliavimą;
 • rengia egzaminus ir atestacijas finansų maklerių žinioms ir kompetencijai įvertinti;
 • bendradarbiauja su finansų maklerio įmonių asociacijomis;
 • sudaro susitarimus su kitų valstybių atitinkamomis institucijomis dėl bendradarbiavimo ir keitimosi informacija;
 • bendradarbiauja ir keičiasi reikalinga informacija su kitų valstybių atitinkamomis institucijomis;
 • bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kredito įstaigų, draudimo įmonių ir draudimo įmonių tarpininkų, taip pat kitomis finansų įstaigų priežiūrą vykdančiomis institucijomis;
 • paskiria savo atstovą į Finansų įstaigų bei draudimo įmonių veiklos reglamentavimo ir priežiūros koordinavimo komisiją;
 • vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas funkcijas[1].

Pirmininkai redaguoti

Šaltiniai redaguoti

 1. VPK informacija Archyvuota kopija 2009-11-25 iš Wayback Machine projekto. (LR įstatymų ištraukos)