Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos

Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos (angl. International Convention for the Prevention of Pollution from Ships) sutrumpintai dar vad. MARPOL 73/78, marine polutiontarptautinė konvencija, priimta siekiant išvengti teršimo iš laivų pasaulio vandenyne.

Konvencija numato vandenyno apsaugą laivų avarijų, kataklizmų atveju.

Sudaro 6 skyriai. Kiekvienas skyrius atsakingas už tam tikrą teršimo iš laivų apsaugojimą. Marpol Annex I – apsauga nuo teršimo iš laivų, Marpol Annex II – reguliuoja pavojingų cheminių produktų teršimą iš laivų (šis skyrius skirtas cheminiams tanklaiviams). Marpol Annex III – apie pavojingų medžiagų gabenimą jūra, pakuotėse. Marpol Annex IV – reguliuoja teršimą iš laivų, nešvarius vandenis (Seawage). Marpol Annex V – šiukšlių prevencija laivuose. Marpol Annex VI – oro tarša iš laivų.