Prelatas

Prelatas (lot. praelatus 'esantis priekyje, privilegijuotas') – garbės titulas krikščionių Bažnyčiose.

Katalikų Bažnyčioje prelatu taip pat vadinamas vyskupas arba abatas, turintis valdinius įgaliojimus.

Prelatas taip pat gali būti kurijos tarnautojas. Prelato titulą paprastai suteikia popiežius.

Pastaruoju metu prelato titulas suteikiamas už įvairius nuopelnus, atsidavusią veiklą Bažnyčiai (gausų išpažinčių klausymą, aktyvią veiklą parapijoje, ilgametį kunigavimą ar klebonavimą bei kt.).