Apaštališkasis protonotaras

Apaštališkasis protonotaras – tam tikras Romos kurijos prelatas arba popiežiškasis garbės titulas.

Herbo pavyzdys

Kurija redaguoti

Tikrieji apaštališkieji protonotarai yra Popiežiaus ir Šventojo Sosto notarai. Nustatytas skaičius – 7. Kartu sudaro kolegiją, kurios pirmininkas – dekanas, ilgiausiai pagal tarnybą dirbantis apaštališkasis notaras. Veikla – rengia aktus, dokumentus dėl dogmų, paskelbimo šventaisiais ir kitus. Prižiūri konklavos tinkamą pradžią ir pabaigą. Veda konsistorijų protokolus.

Garbės titulas redaguoti

Protonotarii Apostolici supra numerum – yra garbės vardas, aukščiausiasis garbės prelatų vardas. Lietuvoje turi, pvz., prel. prof. dr. Vincas Jonas Bartuška (g. 1917 m.).[1] Buvo Bronius Antanaitis[2] ir kt.

Šaltiniai redaguoti