Kostas Cibulskas (1896 m. vasario 18 d. Trakiškių kaime, šiaurės rytų Lenkijoje, dabartiniame Palenkės vaivadijos Seinų apskrities Punsko valsčiuje1985 m. birželio 16 d. Lietuvoje, Jurabarko rajono Veliuonoje) – chorvedys ir ūkininkas.

Biografija Keisti

Didelę įtaką mažajam Kostui padarė senelis, altorių meistras ir Trakiškių kaimo šaltyšius (seniūnas) Jonas Cibulskas (1840–1921). Trakiškių seniūnu buvo ir tėvas Augustas Cibulskas (1862–1939). Kai pastarasis paseno, seniūnu tapo pats Kostas Cibulskas.

Mokėsi privačiai ir savarankiškai. 1926 m. pradėjo vadovauti pirmajam pasaulėtiniam chorui Punsko krašte. Šis 40 – 50 saviveiklininkų choras priklausė Švento Kazimiero draugijai, turėjusiai savo skyrius ir chorus Didžiuliuose, Ožkiniuose, Šlynakiemyje, Vaičiuliškėse, Valinčiuose. Visiems jiems vadovavo Kostas Cibulskas. Vėliau iš jų išsivystė savarankiški chorai, kurių vedimą perėmė Vincas Valinčius (1914–1996), P. Jankauskas, A. Vinikaitis.

Punsko choras giedodavo Punsko Švč. M. Marijos Dangun Ėmimo bažnyčioje, taip pat koncertuodavo, atlikdamas lietuvių kompozitorių kūrinius. 1936 metais lenkų administracinė valdžia choro veiklą uždraudė.

1941 m. vokiečių kariuomenė privertė Cibulskų šeimą išsikelti į Lietuvą, į Veliuoną. Po karo K. Cibulskas dirbo vietiniame kolūkyje, kol 1957 m. sunki liga 27 metams paguldė jį į lovą. Net ir būdamas sunkus ligonis su gimtuoju kraštu palaikė santykius laiškais.

Bibliografija Keisti

Kostas Cibulskas. Punskiečių darbai ir likimai, (Parengė J. Cibulskaitė-Grigienė), Aušra, Punskas, 2000

Nuorodos Keisti