Kanados politinė sistema

Kanada yra federacinė parlamentinė konstitucinė monarchija. Valstybės vadovas – Didžiosios Britanijos karalius arba karalienė (šiuo metu Elžbieta II-oji). Jam atstovauja penkeriems metams ministro pirmininko skiriamas generalgubernatorius (dab. Žiuli Pajet). Parlamentą sudaro Senatas ir Bendruomenių Rūmai. Senatą sudaro 105 nariai, kuriuos skiria generalgubernatorius. Bendruomenių Rūmus sudaro 338 nariai, jie renkami tiesioginiais rinkimais 4 metams.

Vykdomoji valdžia priklauso Ministrų kabinetui, kurie skiria generalgubernatorius ministro pirmininko siūlymu. Ministrų kabinetui vadovauja ministras pirmininkas (dab. Džastinas Triudo). Ministras pirmininkas patvirtinamas generalgubernatoriaus, remiantis Parlamente daugumą turinčios partijos ar koalicijos siūlymu.

Kiekviena provincija turi vienų rūmų įstatymų leidybos susirinkimą, kurio narius penkeriems metams renka provincijos gyventojai. Provincijose Didžiosios Britanijos karaliui atstovauja gubernatorius leitenantas, vyriausybės teikimu skiriamas generalgubernatoriaus.

Teismų sistemą sudaro Aukščiausiasis Teismas, Federacinis teismas, Federacinis apeliacinis teismas, provincijų teismai.