Vilniaus universiteto Studentų atstovybė

Studentų organizacija

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė (VU SA) – seniausia ir didžiausia visuomeninė, ne pelno siekianti, nepolitinė ekspertinė švietimo organizacija, atstovaujanti studentų interesams Vilniaus universitete ir už jo ribų. Bendri siekiai, įvairūs projektai ir darbai šiuo metu vienija apie 1000 veiklių narių. VU SA rūpinasi studentų socialine ir akademine gerove, siekia gerinti studijų kokybę, gyvenimo sąlygas, rūpinasi studentų praktika, turiningu laisvalaikiu ir poilsiu. VU SA yra visų svarbiausių Universiteto valdymo institucijų narė, todėl turi didelės įtakos VU valdymui.

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė
Location
Įkurta 1989 m. lapkričio 17 d.
Narių skaičius ~1000
Tinklalapis http://vusa.lt/

VU SA vienija 16 akademinių kamieninių padalinių atstovybių, joje veikia debatų, fotografijos ir kino, debatų, jaunųjų energetikų ir Kendo klubai, Studentų investicinis fondas, taip pat vykdomos kuratorių ir studentų su negalia programos.

VU SA taip pat išsiskiria tuo, jog vienintelė Lietuvoje karjeros dienas universitete organizuoja savarankiškai.

Organizacijos šūkis – Vieningai Už Studentų Ateitį!

Vieninga, atvira aplinka savarankiškam studento tobulėjimui Vilniaus universiteto studentų bendruomenėje.

VU SA siekia efektyviai atstovauti Vilniaus universiteto studentams, kurdama palankiausias sąlygas studento saviraiškai ir puoselėdami studentišką kultūrą bei savarankiškumą Vilniaus universiteto bendruomenėje.

  • Atstovauja studentams (gina studentų teises VU valdymo organuose ir už VU ribų);
  • Tobulina studijų procesą (užtikrina studijų kokybę siūlydami būtinus pakeitimus, padeda parašyti apeliaciją ar pasirinkti laisvąjį dalyką);
  • Rūpinasi socialine gerove (stengiasi, jog pagrindiniai studentų fiziologiniai poreikiai būtų patenkinti, inicijuoja poilsio zonų įrengimą, dalyvauja skirstant stipendijas);
  • Skleidžia informaciją (kad visos svarbiausios žinios pasiektų studentus).
  • Organizuoja turiningą laisvalaikį (kad metai, praleisti Universitete niekada nepasimirštų).

Struktūra ir valdymas

redaguoti

Ataskaitinė-rinkiminė konferencija - aukščiausia VU SA savivaldos institucija, kurioje skaitoma ir tvirtinama metų veiklos, finansinė, revizijos ataskaitos, renkamas VU SA prezidentas, renkama ir tvirtinama Revizijos komisija. Joje dalyvauja po 10 atstovų iš kiekvieno VU SA padalinio ir VU SA Prezidentas.

Parlamentas susideda iš VU SA padalinių konferencijų išrinktų atstovų (po 2 iš kiekvieno fakulteto) Tarybos narių, Prezidento bei Viceprezidentų. Jis atlieka visas VU SA valdymo funkcijas, išskyrus tas, kurios yra tiesiogiai pavestos Konferencijai. Parlamentas renkasi ne rečiau nei kartą per mėnesį.

Taryba - sudaro VU SA padalinių vadovai bei Prezidentas. Tarybos darbą organizuoja ir jam pirmininkauja Prezidentas arba jo įgaliotas asmuo. Tarybos posėdžiai kviečiami Prezidento ar jo įgalioto asmens ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį. Tarybos nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma. Nariai turi lygias balso teises.

Prezidentas dalyvauja visose VU SA valdymo institucijose. Jį renka VU SA ataskaitinė-rinkiminė konferencija, vykstanti vieną kartą per metus pavasarį.

Revizijos komisija yra VU SA savivaldos institucijų, VU SA padalinių bei VU SA įsteigtų juridinių asmenų finansinį ir veiklos auditą atliekanti institucija.

Nuorodos

redaguoti

VU SA tinklalapis