Logothetes tou genikou

Logothetes tou genikou (gr. λογοθέτης τοῦ γενικοῦ, kitaip dar genikos logothetēs ar tiesiog ho genikos (gr. ὁ γενικός, bendrasis logotetas) – vidurio laikų Bizantijos logotetas, atsakingas už „bendrąją finansų ministeriją“ genikon [logothesion].[1]

FunkcijosKeisti

Institucija genikon buvo atsakinga už bendruosius mokesčius ir pajamas, taip pat veikė kaip teismas finansinėms byloms nagrinėti.[1] Ji vykdė funkcijas, kurias anksčiau atlikinėjo ankstesnioji sacrae largitiones, nors daugiausia bruožų perėmė iš pretorių prefektūros bendrojo departamento.[2] Pirmasis paliudytas logothetēs tou genikou, vienuolis Theodotos, paminėtas 692 m., nors pareigybė galėjo atsirasti dar 626 m.[3][4] Genikon biuras ir jo logotetas buvo viena svarbiausių ministerijų visa vidurio Bizantijos laikotarpį. Komninų laikais šios institucijos svarba menko, bet valdant Angelų dinastijai ji vėl padidėjo. Po 1024 m. Konstantinopolio apgulties ir imperijos suirimo pareigos išliko kaip visiškai garbės titulas iš Bizantijos atsiradusioje Nikėjos imperijoje bei atstatytoje Paleologų imperijoje.[4] Tarp šias pareigas užėmusiųjų buvo ir žinomų intelektualų ir valstybės veikėjų, tokių kaip George Akropolites ir Theodore Metochites.

Paskutinis 1380 m. užfiksuotas logothetēs tou genikou buvo Iannes Androuses.[4] Tuo metu pradinės šio valdininko funkcijos buvo senai užmirštos. Pseudokodinas (Pseudo-Kodinos) rašė, kad „bendrojo logoteto funkcijos nežinomos“.[5]

Pavaldūs valdininkaiKeisti

Bendrojo logoteto pavaldiniai buvo:

 • sekretonų didieji chartuliarijai (chartoularioi megaloi) (gr. χαρτουλάριοι μεγάλοι τοῦ σεκρέτου) – įvairių departamentų vadovai.[6]
 • iždo chartuliarijai (gr. χαρτουλάριοι τῶν ἀρκλῶν, chartoularioi tōn arklōn)[7] ar išoriniai chartuliarijai (gr. ἔξω χαρτουλάριοι, exō chartoularioi – tai buvo vyriausieji iždo valdininkai, dirbę provincijose. „Išoriniai“, nes dirbo už Konstantinopolio ribų.[8][6]
 • temų epoptai (gr. ἐπόπται τῶν θεμάτων) – valdininkai, prižiūrėję mokesčių rinkimą provincijose.[6]
 • vandenų komesai (gr. κόμητες ὑδάτων, komētes hydatōn – valdininkai, galbūt atsakingi už provincijų vandentiekius ir aprūpinimą vandeniu.[6][9]
 • chartoularios tou oikistikou (gr. χαρτουλάριος τοῦ οἰκιστικοῦ) ar tiesiog ho oikistikos – tikslios funkcijos nežinomos. Paliudyta, kad jis buvo atsakingas už mokesčių išimtis, XI a. kai kuriose temose atlikdavo teisines užduotis. Pareigos galbūt buvo susijusios su imperijos domenais (čia oikoi). XI a. šios pareigos jau siejosi su atskiru biuru. Dar vėliau jos išnyko. [10][11]
 • komerkiarijai (gr. κομμερκιάριοι, kommerkiarioi) – muitinės valdininkai. Minimi nuo VI a. pradžios. Galbūt jie perėme darbą iš comes commerciorum, kurie minėti Notitia Dignitatum. Pradžioje jie dirbo pasienyje, o po VII a. jie buvo įkurdinti uostuose ar būdavo atsakingi už visos temos ar salos muitų rinkimą.[10][12]
 • imperatoriaus ūkio kuratoriai (gr. ἐπί τῆς κουρατωρίας [τῶν βασιλικῶν οἴκων]; epi tēs kouratōrias [basilikoi oikoi]) – prižiūrėdavo imperatoriaus dvarus.[13]
 • metalo komesas (gr. κόμης τῆς λαμίας, komēs tēs lamias) – valdininkas, galbūt atsakingas už kasyklas ir aukso lydinius (plg. su lot. lamina, amna 'auksas; taurieji metalai'). Paprastai manoma, kad ši pareigybė perėmė comes metallorum per Illyricum darbą. Pagal XI a. sigilografinius įrodymus ši pareigybė kartais būdavo sukombinuota su epi tōn oikeiakōn ('atsakingas už oikeiakoi, vyresniųjų rūmininkų klasė) ir genikono megas chartoularios.[14][9]
 • dioiketai (gr. διοικηταὶ, dioikētai) – valdininkai, prižiūrėję mokesčių rinkimą. Jiems padėdavo praktorių (praktores 'agentai') grupės.[14]
 • kom[v]entianos (gr. κομ[β]εντιανός) – funkcija nežinoma.[15]
 • kankeliarijai (gr. καγκελλάριοι, kankellarioi, iš lot. cancellarius), kuriems vadovaudavo protokankeliarijus (prōtokankellarios) – Pradžioje tai buvo pretorių prefektūros vyresnieji valdininkai, o vidurinių laikų Bizantijoje tai buvo vidutinio valdininkų lygio sekretoriai įvairiose ministerijose.[16][17]


NuorodosKeisti

 1. 1,0 1,1 Kazhdan, Alexander, ed (1991) Oxford Dictionary of Byzantium. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-504652-6, p. 829
 2. Louth, Andrew (2005) „The Byzantine Empire in the seventh century“ in: The New Cambridge Medieval History: c.500–c.700, Cambridge University Press, ISBN 978-0521362917, p. 305
 3. Bury, John B. (1911) The Imperial Administrative System of the Ninth Century – With a Revised Text of the Kletorologion of Philotheos, Oxford University Publishing, pp. 86–87
 4. 4,0 4,1 4,2 Kazhdan (1991), p. 830
 5. Pseudo-Kodinos, De Officiis, Ch. V
 6. 6,0 6,1 6,2 6,3 Bury, John B. (1911) The Imperial Administrative System of the Ninth Century – With a Revised Text of the Kletorologion of Philotheos, Oxford University Publishing, p. 87
 7. gr. ἀρκλα reiškia 'pinigų dėžė; iždas'. Kazhdan (1991), p. 174
 8. Kazhdan, Alexander, ed (1991). Oxford Dictionary of Byzantium. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-504652-6, p. 174
 9. 9,0 9,1 Kazhdan, Alexander, ed (1991) Oxford Dictionary of Byzantium. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-504652-6, p. 1139
 10. 10,0 10,1 Bury, John B. (1911) The Imperial Administrative System of the Ninth Century – With a Revised Text of the Kletorologion of Philotheos, Oxford University Publishing, p. 88
 11. Kazhdan, Alexander, ed (1991) Oxford Dictionary of Byzantium. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-504652-6., p. 1516
 12. Kazhdan, Alexander, ed (1991). Oxford Dictionary of Byzantium. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-504652-6., p. 1141
 13. Bury, John B. (1911) The Imperial Administrative System of the Ninth Century – With a Revised Text of the Kletorologion of Philotheos, Oxford University Publishing, pp. 88–89
 14. 14,0 14,1 Bury, John B. (1911) The Imperial Administrative System of the Ninth Century – With a Revised Text of the Kletorologion of Philotheos, Oxford University Publishing, p. 89
 15. Bury, John B. (1911) The Imperial Administrative System of the Ninth Century – With a Revised Text of the Kletorologion of Philotheos, Oxford University Publishing, pp. 89–90
 16. Bury, John B. (1911) The Imperial Administrative System of the Ninth Century – With a Revised Text of the Kletorologion of Philotheos, Oxford University Publishing, p. 90
 17. Kazhdan, Alexander, ed (1991) Oxford Dictionary of Byzantium. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-504652-6, p. 1101