Koncernas – daugelio teisiškai nepriklausomų įmonių susivienijimas (įmonių grupė), tampant atskiru ūkinės veiklos vienetu, esant bendram vadovavimui.

Koncerno valdomos įmonės vadinamos dukterinėmis įmonėmis.

Motininė bendrovė (holdingas) turi dukterinės įmonės (arba dar kitaip vad. kontroliuojamos įmonės) akcijų, suteikiančių daugiau kaip 30 procentų bendro balsų skaičiaus.

Motinines bei dukterines įmones sieja glaudus ryšys. Tarp juridinių asmenų jis pasireiškia kontrole arba dalyvavimu. Jei asmuo kontroliuoja du ar daugiau asmenų, laikoma, jog pastarieji taip pat yra susiję glaudžiu ryšiu.

Apibrėžimas redaguoti

Koncernas yra tokia įmonių grupė, į kurią įeina:

  • patronuojanti įmonė,
  • patronuojančios dukterinės įmonės,
  • įmonės, kuriose patronuojanti įmonė ar jos dukterinės įmonės dalyvauja,
  • įmonė, nors ir nesusijusi ryšiais su kita ar kitomis įmonėmis, tačiau:
    • valdoma bendrai remiantis su šiomis įmonėmis sudarytomis sutartimis ar steigimo dokumentuose esamomis nuostatomis arba
    • jos ir kitos ar kitų įmonių dauguma administracijos, valdymo ar priežiūros organų narių (per finansinius metus iki konsoliduotos finansinės atskaitomybės sudarymo) yra tie patys asmenys.

Mišrūs koncernai redaguoti

Mišrios veiklos kontroliuojančioji (holdingo) įmonė (koncernas) yra patronuojanti įmonė, kita negu prižiūrima įmonė, kuri kartu su savo dukterinėmis įmonėmis, iš kurių bent viena yra prižiūrima įmonė, kuri turi buveinę užsienio valstybėje, ir su kitomis įmonėmis sudaro įmonių konglomeratą (koncerną).

Nuorodos redaguoti