Zenonas Nomeika (1911 m. kovo 28 d. Pėdžių k., Kėdainių r.1976 m. gegužės 22 d. Rochesteryje, Niujorko valstija, JAV) – vargonininkas virtuozas, pianistas, pedagogas, chorvedys.

Biografija

redaguoti

Tėvas Jonas Nomeika buvo vargonininkas, chorų ir orkestrų organizatorius Lietuvoje ir JAV. Iš pradžių Zenonas vargonuoti mokėsi pas tėvą, o paūgėjęs lankė J. Naujalio vargonininkų kursus Kaune. 19251929 m. vargonų studijas tęsė pas J. Naujalį Kauno muzikos mokykloje, skambinti fortepijonu mokėsi pas E. Laumenskienę ir B. Dvarioną, o aukštąjį kursą pas garsų pianistą prof. V. Ružickį.

Nuo 1927 m. Z. Nomeika pradėjo viešai koncertuoti kaip vargonininkas ir pianistas. Gavęs Lietuvos švietimo ministerijos stipendiją, 19291936 m. vargonavimą studijavo Paryžiaus École Normale de Musique pas garsųjį vargonų virtuozą prof. Marcel Duprė, dalyvavo koncertinėje veikloje. Baigęs studijas, grįžo į Lietuvą ir keletą metų buvo Klaipėdos muzikos mokyklos vargonų klasės vedėjas. Vokiečiams okupavus Klaipėdą, 1939 m. su mokykla persikėlė į Šiaulius ir ten dirbo muzikos mokykloje, o vėliau vargonus dėstė Vilniaus muzikos mokykloje. Surengė koncertų Kauno, Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio bažnyčiose. Pasižymėjo puikia vargonavimo technika ir originalia pasirinktų kūrinių interpretacija.

1944 m. pasitraukęs į Vokietiją, apsigyveno Hanau lietuvių stovykloje. Iš pradžių dirbo fizinį darbą, o vėliau pradėjo koncertuoti. 1948 m. surengti J. S. Bacho kūrinių koncertai Augsburge, Kemptene ir kitur sužavėjo vokiečius. 1949 m. atvyko į JAV ir apsigyveno Rochesteryje, kur netrukus pradėjo vargonininkauti Šv. Jurgio parapijos bažnyčioje. Subūrė vokalinį kvartetą, kuris išaugo į chorą ir 1950 m. įsijungė į Lietuvių bendruomenę. Choro repertuare buvo mišios, giesmės ir dainos. 1951 m. iš Rochesterio persikėlė vargonininkauti į Šv. Kazimiero parapiją Pittsburghe, PA. Vargonininkavo ir dviejose kitataučių bažnyčiose. Paskui vėl grįžo į Rochesterį. Čia turėjo savo fortepijono studiją. Kaip vargonininkas daug koncertavo įvairiuose JAV miestuose (1956, 1967 m. Čikagoje), 1954 m. koncertavo Kanadoje – Montrealio Bazilikoje. Paminėtas Vokietijos enciklopedijoje „Riemann Musik Lexikon" ir kituose žinynuose.

Šaltiniai

redaguoti

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999.