Vytautas Stasys Vardys (anksčiau Žvirzdys) (g. 1924 m. rugsėjo 2 d. Beržoro k., Platelių vls., Kretingos aps., m. 1993 m. spalio 19 d.[1]) – politinių mokslų daktaras, Viskonsino universiteto profesorius, Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademikas nuo 1970 m., ateitininkas.

Biografija

redaguoti

Baigęs Palangos progimnaziją, įstojo į Telšių kunigų seminariją, paskui mokėsi Vilniaus ir Eichštato (Vokietija) seminarijose. 1945–1949 m. studijavo filosofiją ir literatūrą Tiubingeno universitete. 1949 m. atvyko į JAV. 1951 m. Carrollo kolegijoje (Helena, Montana) įgijo bakalauro laipsnį. 1953 m. Viskonsino universitete įgijo magistro, o 1958 m. politinių mokslų daktaro laipsnį ir pradėjo dėstyti.

Narystė organizacijose

redaguoti

Nuo mokyklos dalyvavo ateitininkų organizacijos veikloje. 1946–1948 m. Vokietijoje atgaivintos moksleivių ateitininkų organizacijos pirmininkas ir Ateities žurnalo redaktorius. 1953 m. JAV Ateitininkų sąjungos pirmininkas, vėliau Ateitininkų Federacijos tarybos narys. Vienas iš Lietuvos studentų draugijos steigėjų ir ir pirmasis jos pirmininkas (1952 m.). Įsteigė Studentų šalpos fondą. Aktyviai dalyvavo Lietuvių fronto bičiulių sąjūdyje, 1958–1960 m. Į laisvę fondo redaktorius.

Publicistika

redaguoti

Suredagavo ir pats anglų k. parašė straipsnių Lithuania under Soviets: Portrait of a Nation 1940–1965. Literatūrinėmis, politinėmis bei ideologinėmis temomis bendradarbiavo šiuose lietuvių leidiniuose: Ateities spinduliai, Ateitis, Žemaičių prietelius, XX amžius, Žemaičių žemė, Naujoji Lietuva, Studentų dienos, Tėviškės žiburiai, Draugas, Darbininkas, Lietuvių dienos, Aidai, Į laisvę, Lituanus, Lietuvių enciklopedija. Aktyviai rašė straipsnius ir anglų kalba.[2]

Šaltiniai

redaguoti
  1. http://www.ziemgala.lt/saugykla/pdf/7-tumenas_1.pdf
  2. Lietuvių enciklopedija, t. 33 (Valeikienė–Vienne), redagavo P. Čepėnas, Bostonas, 1965, p. 119–120.