Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

(Nukreipta iš puslapio Vyriausybės kanceliarija)
 Broom icon.svg  Šį puslapį ar jo dalį reikia sutvarkyti pagal Vikipedijos standartus.
Jei galite, sutvarkykite.
 Emblem-paragraph.svg  Straipsnio tekstas ar jo dalis yra teisės akto ar jo fragmento kopija, kurią dar reikia pritaikyti Vikipedijai.
Pritaikykite pateiktą medžiagą Vikipedijai – perrašykite enciklopediniu stiliumi, apibendrinkite ar pan. Galite pateikti pasiūlymų diskusijose.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
LR vyriausybe.jpg
Įkurta 1990 m.
Trumpinys LRVK
Tipas
Agentūros pirmtakė
Jurisdikcija
Būstinė Gedimino pr. 11
Vilnius, Lietuva
Metinis biudžetas {{{Metinis biudžetas}}}
Vadovas Giedrė Balčytytė
Darbuotojų skaičius
Aukštesnioji agentūra {{{Aukštesnioji}}}
Tinklalapis lrv.lt
Infolentelė: žiūrėti  aptarti  redaguoti

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija (LRVK) – Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigta biudžetinė įstaiga, padedanti vykdyti Ministro Pirmininko ir Vyriausybės funkcijas.

Vyriausybės kanceliarijai vadovauja Vyriausybės kancleris.

VeiklaKeisti

Vyriausybės kanceliarija atlieka šias funkcijas:

 • vertina Vyriausybei ir Ministrui Pirmininkui pateiktus teisės aktų projektus;
 • organizuoja reikalingos Vyriausybei ir Ministrui Pirmininkui informacijos rengimą, teikia paskirtiems ministrams (jų prašymu) medžiagą, kurios reikia Vyriausybės programai parengti;
 • organizuoja ir padeda Vyriausybei koordinuoti Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimą, dalyvauja įgyvendinant šias nuostatas, organizuoja Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo prioritetinių priemonių rengimą ir užtikrina Vyriausybės programos nuostatų prioritetinių priemonių įgyvendinimo stebėseną, rengia Vyriausybės metinės veiklos ataskaitos projektą;
 • dalyvauja inicijuojant Vyriausybės programoje numatytas reformas ir teikia Ministrui Pirmininkui ir Vyriausybės kancleriui pasiūlymus bei išvadas dėl pagrindinių šių reformų įgyvendinimo principų;
 • analizuoja aktualiausius procesus šalyje, jų įtaką šalies raidai ir teikia atitinkamus pasiūlymus Ministrui Pirmininkui ir Vyriausybės kancleriui;
 • dalyvauja rengiant Valstybės pažangos strategiją, Nacionalinės pažangos programą ir Vyriausybės veiklos prioritetus, analizuoja jų įgyvendinimą ir teikia atitinkamus pasiūlymus Ministrui Pirmininkui ir Vyriausybės kancleriui;
 • dalyvauja tobulinant strateginio planavimo sistemą; vertina Vyriausybei atskaitingų valstybės institucijų parengtus strateginio planavimo dokumentų projektus; dalyvauja tobulinant strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo rezultatų stebėseną;
 • dalyvauja tobulinant numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo sistemą, nustatant prioritetines teisėkūros iniciatyvas, atlieka šių iniciatyvų poveikio vertinimo kokybės priežiūrą;
 • Ministro Pirmininko pavedimu rengia įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;
 • koordinuoja Nacionalinio saugumo strategijoje apibrėžtų grėsmių nacionaliniam saugumui prevenciją ir pasirengimą valdyti krizes, taip pat grėsmių prevencijos bei krizių valdymo planų ir priemonių rengimą;
 • dalyvauja formuojant Lietuvos Respublikos Europos Sąjungos politiką;
 • analizuoja aktualiausius Europos Sąjungoje ir Lietuvoje vykstančius Europos Sąjungos politikos ir jos įgyvendinimo procesus, jų poveikį, atstovavimą Lietuvos interesams Europos Sąjungoje, pasirengimą pirmininkauti ir pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai, teikia atitinkamus pasiūlymus Ministrui Pirmininkui ir Vyriausybės kancleriui;
 • dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos institucijose svarstomais klausimais;
 • dalyvauja rengiant Lietuvos dalyvavimo Europos Sąjungoje strateginius prioritetus, metinę Vyriausybės Europos Sąjungos politikos programą;
 • dalyvauja atliekant Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos naudojimo stebėseną;
 • padeda Vyriausybei ir Ministrui Pirmininkui prižiūrėti ir koordinuoti Vyriausybės atstovų veiklą;
 • organizuoja atitinkamų metų Vyriausybės teikiamų įstatymų ir Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – Seimas) nutarimų projektų sąrašo (metinio teisėkūros plano) rengimą, organizuoja Vyriausybės pasiūlymų dėl Seimo sesijos darbų programos projektų rengimą;
 • pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja atstovavimą Vyriausybei teismuose;
 • padeda rengti oficialių svečių vizitus Lietuvos Respublikoje;
 • organizuoja ir techniškai aptarnauja Vyriausybės posėdžius, Vyriausybės pasitarimus ir ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimus;
 • tvarko iš Ministro Pirmininko, ministrų, savivaldybių tarybų ir kitų subjektų, kuriems tokią teisę suteikia įstatymai, gautų Vyriausybės nutarimų, Vyriausybės sprendimų, Vyriausybės rezoliucijų, įstatymų ir kitų Seimo teisės aktų projektų apskaitą, Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka teikia juos svarstyti ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimuose, Vyriausybės pasitarimuose, Vyriausybės komitetuose ir Vyriausybės posėdžiuose;
 • Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka organizuoja Vyriausybės posėdžiuose priimtų Vyriausybės nutarimų ir Vyriausybės pasitarimuose priimtų Vyriausybės sprendimų ir Vyriausybės rezoliucijų, taip pat Ministro Pirmininko potvarkių įforminimą ir paskelbimą;
 • organizuoja Vyriausybės nutarimų, Vyriausybės sprendimų, Vyriausybės rezoliucijų, Ministro Pirmininko potvarkių, tarptautinių sutarčių ir jų projektų vertimą, juos verčia ir tvirtina šio vertimo autentiškumą;
 • organizuoja Vyriausybės, Ministro Pirmininko, Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, Vyriausybės kanceliarijos gautų ir siunčiamų dokumentų tvarkymą ir apskaitą;
 • organizuoja Vyriausybės, Ministro Pirmininko ir Vyriausybės kanclerio priimtų teisės aktų tvarkymą ir apskaitą, saugo pasirašytus Vyriausybės nutarimus, Vyriausybės sprendimus, Vyriausybės rezoliucijas ir Ministro Pirmininko potvarkius, taip pat Vyriausybės posėdžių, Vyriausybės pasitarimų, ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimų protokolus, kitą archyvinę medžiagą;
 • tvarko Vyriausybės, Ministro Pirmininko ar Ministro Pirmininko pavedimu Vyriausybės kanclerio duotų pavedimų apskaitą, kontroliuoja ir apibendrina jų vykdymą, teikia informaciją apie pavedimus ir jų vykdymą atitinkamoms ministerijoms, Vyriausybės įstaigoms, kitoms institucijoms ir Vyriausybės kancleriui;
 • ūkiškai ir techniškai aptarnauja Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus, Ministro Pirmininko visuomeninius konsultantus, Vyriausybės komitetus, Vyriausybės Peticijų komisiją, taip pat Vyriausybės darbo reglamento nustatytais atvejais – Vyriausybės komisijas ir Ministro Pirmininko sudarytas darbo grupes;
 • aptarnauja asmenis, kurie kreipiasi į Vyriausybę, Ministrą Pirmininką, Vyriausybės kanceliariją, organizuoja jų priėmimą pas Vyriausybės narius, išvykose regionuose, nustatyta tvarka nagrinėja gautus asmenų prašymus ir skundus, apibendrina prašymuose ir skunduose keliamus klausimus, reguliariai informuoja apie juos Ministrą Pirmininką ir Vyriausybės kanclerį, teikia pasiūlymus, kaip spręsti šiuos klausimus, taip pat nagrinėja ir atsako į paklausimus, pateiktus interneto portalo „Mano vyriausybė“ svetainėje „E. pilietis“ (http://epilietis.lrv.lt/);
 • organizuoja ir koordinuoja visuomenės informavimą apie Vyriausybės veiklą;
 • Vyriausybės pavedimu įgyvendina viešųjų įstaigų dalininko ar savininko, biudžetinių įstaigų savininko teises ir pareigas, atlieka kitas įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.[1]

Vyriausybės kancleriaiKeisti

Kancleris Laikotarpis1
Nuo Iki
Vyriausybės Reikalų valdytojas
1 Algirdas Mikulis 1990 m. balandžio 18 d. 1991 m. vasario 18 d.
Vyriausybės kancleris
2 Kęstutis Čilinskas 1991 m. rugpjūčio 19 d. 1993 m. kovo 23 d.
Vyriausybės sekretorius
3 Algirdas Mikulis 1993 m. kovo 23 d. 1996 m. lapkričio 22 d.
4 Adolfas Savičius 1996 m. gruodžio 17 d. 1998 m. rugsėjo 25 d.
5 Olegas Romančikas 1998 m. rugsėjo 28 d. 1999 m. birželio 22 d.
6 Antanas Deveikis 1999 m. liepos 1 d. 1999 m. lapkričio 19 d.
7 Algirdas Gediminas Šemeta 1999 m. gruodžio 2 d. 2001 m. rugsėjo 10 d.
Vyriausybės kancleris
8 Antanas Zenonas Kaminskas 2002 m. gegužės 27 d. 2006 m. rugpjūčio 16 d.
9 Valdemaras Sarapinas 2006 m. rugsėjo 21 d. 2009 m. sausio 18 d.
Ministro Pirmininko kancleris
10 Deividas Matulionis 2009 m. sausio 20 d. 2012 m. spalio 18 d.
Vyriausybės kancleris
11 Alminas Mačiulis 2012 m. gruodžio 14 d. 2016 m. gruodžio 14 d.
12 Milda Dargužaitė 2016 m. gruodžio 14 d. 2017 m. lapkričio 24 d.
13 Algirdas Stončaitis 2018 m. sausio 17 d. 2020 m. gruodžio 12 d.
14 Giedrė Balčytytė 2020 m. gruodžio 15 d. dabar

1 - visos datos nėra tikslios, ieškoma šaltinių.

ŠaltiniaiKeisti

1.     ↑ Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos nuostatai

NuorodosKeisti