Vincas Greičius

Vincas Greičius (1887 m. rugsėjo 3 d. Kalnėnų k., Jurbarku apylinkė, Tauragės apskr.1950 m. sausio 7 d. CIevelande, OH – JAV), pedagogas, vargonininkas, chorvedys.

BiografijaKeisti

Baigęs Jurbarko pradžios mokyklą, dirbo tėvų ūkyje, o apie 1904 m. atvyko į JAV ir apsistojo Čikagoje, IL. Netrukus įstojo į Šv. Kirylo ir Metodijaus kunigų seminariją Detroite, ML Kadangi jautė potraukį muzikai, 19061911 m. studijavo Valparaiso, IN, universitete, kur įgijo muzikos (fortepijono) mokytojo diplomą. Universitete redagavo studentų žurnalą „Jaunimo sapnai“, lietuvius studentus mokė kalbos ir rašybos, su „Keliaujančių" vyrų kvartetu rengė koncertus. Bendravo su kunigais, prisidėjo prie V. Kudirkos raštų leidybos.

1911 m. užėmė mokytojo vietą parapijos mokykloje Waukegane, IL.

Nuo 1912 m. iki mirties gyveno ir dirbo CIevelande. Apie 10 metų vargonininkavo ir vadovavo chorui Šv. Jurgio ir keletą metų Dievo Motinos bažnyčiose. Šv. Jurgio parapijos mokykloje vaikus mokė skambinti fortepijonu, kurį laiką vadovavo Lietuvių teatrališkajam chorui. Susikūrus Vyčių 25 kuopai, daug metų vadovavo mišriajam chorui (30 moterų ir 24 vyrai). Choras populiarino lietuvių kompozitorių dainas, pastatė M. Petrausko operetę „Šventoji naktis“ ir operą „Birutė“. Buvo subūręs didelį jaunučių Vyčių chorą, berniukų ir mergaičių „Birutės“ chorą. Kurį laiką vadovavo chorui ir Akrone, OH. Su chorais organizavo koncertus, dalyvavo radijo laidose ir įvairiuose tautiniuose renginiuose. Savo namuose įkūrė knygyną, vaikus mokė skambinti fortepijonu ir anglų kalbos. Buvo pirmojo lietuviško savaitraščio „Santaika“ CIevelande redaktorius, daug rašė „Viltyje“, „Drauge“, „Darbininke“ ir „Garse". Harmonizavo lietuvių liaudies dainas, sukūrė nemaža dainų (dažnai savo paties tekstais), giesmių ir mišias.

Nuo 1934 m. priklausė ALRK Vargonininkų sąjungai.

V. Greičiaus žmona Stasė Vaikšnorytė-Greičienė (18941992) buvo dainininkė (sopranas), sūnus Vincas Greičius (19191993) smuikininkas, duktė Regina Greičiutė-Brazaitienė (g. 1915 m. rugsėjo 1 d. Klyvlende) vargonininkė ir chorvedė. Cleveland Music Settlement studijavo fortepijoną ir muzikos teoriją. 19431994 m. vargonininkavo ir vadovavo chorui Dievo Motinos lietuvių parapijoje Klyvlende. Statė operetes, ruošė koncertus, chorą parengė 1971 m. 4-ajai JAV ir Kanados lietuvių dainų šventei Čikagoje, pati reiškėsi kaip dainininkė ir pianistė, turėjo savo fortepijono studiją.

Nuo 1933 m. priklausė ALRK Vargonininkų sąjungai.

ŠaltiniaiKeisti

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999. Informacijos publikavimui gautas žodinis autoriaus leidimas.