VILNIUS TECH Architektūros fakultetas

VGTU Architektūros fakultetas
Įkurtas1946 m.
DekanasLiutauras Nekrošius
VietaVilnius
Svetainėwww.af.vilniustech.lt

VGTU Architektūros fakultetasVGTU struktūrinis padalinys, turintis fakulteto statusą.

2023 m.
2021 m.
Fakulteto dalis Pylimo gatvėje (2014)
Skulptūros
Kiemas

Istorija redaguoti

1946 m. Kauno VDU įkurtas administracinis mokymo ir mokslo padalinys, buvusį Statybos fakultetą pertvarkius į 2 savarankiškus – Architektūros ir Statybos fakultetus. 1946–1949 m. pirmuoju dekanu buvo doc. S Stulginskis, nuo 1949 m. – doc. S. Sčesnulevičius. 1951 m. Kauno universiteto techniškųjų fakultetų pagrindu suformuotas KPI, vėl sujungiant Architektūros ir Statybos fakultetus. Nuo 1971 m. Architektūros fakulteto tolesnė raida susijusi su VISI (dab. VGTU. 1970 m. rudenį pradėtas priėmimas į architektūros specialybės pirmąjį kursą Vilniuje

Dekanai redaguoti

Atkūrus Architektūros fakultetą, 1971–1972 m. dekanu buvo prof. Jurgis Vanagas. 1972–1987 m. vadovavo prof. Antanas Spelskis, kuris pokario metais dirbo Architektūros katedroje Kaune, o vėliau – Vilniaus dailės institute (1970 m. jis grįžo į VISI Architektūros katedrą). Nuo 1987 metų dekano pareigas ėjo prof. Konstantinas Jakovlevas-Mateckis. 1991–1999 m. Architektūros fakulteto dekanu buvo prof. Vytautas Dičius, 1999–2003 m. – doc.dr. Eugenijus Staniūnas, 2003–2014 m. – prof. dr. Rimantas Buivydas, o nuo 2014 m. Architektūros fakultetui vadovauja doc. dr. Liutauras Nekrošius.

Katedros redaguoti

Fakultete veikia šios katedros:

Architektūros katedra redaguoti

Architektūros katedra Kaune veikė jau nuo 1922 m., kai 1971 m. Vilniaus inžineriniame statybos institute buvo įsteigtas Architektūros fakultetas. Architektūros katedrą sudarė dauguma dėstytojų, persikėlusių iš KPI.

1993–1994 m. keičiamos studijų programos ir dvejus metus (1994 ir 1995 m.) išleidžiami architektūros bakalaurai (4 metų studijos) ir tradiciniai (5 metų studijos) diplomuoti architektai. 1995 m. 19 absolventų gauna paskutinius diplomuoto architekto diplomus. Tais pačiais metais priimami į pirmą kursą pirmieji magistrantai, 11 iš kurių 1996 m. apgina magistro tezes ir gauna architektūros magistro diplomus.

2002 m. vykdant Architektūros fakulteto restruktūrizaciją ir įkūrus Architektūros pagrindų ir teorijos katedrą, į ją iš Architektūros katedros buvo perkelti: prof. dr. R. Buivydas (naujos katedros vedėjas), doc. J. Jurevičienė, asist D. Vrubliauskas, jaun. moksl. dr. V. Petrušonis, dokt. E. Riaubienė. 1999 m. į katedrą pakviečiamas architektas L. Naujokaitis; 2003 m., išėjus prof. E. N. Bučiūtei, metus laiko katedroje dirbo architektai A. Asauskas ir A. Lagunovičius; 2004 m. išėjus ilgamečiam katedros vedėjui prof. R. A. Dineikai, į katedrą pakviečiamas architektas A. Ambrasas, o 2005 m. išėjus prof. J. Seibokui – arch. S. Pamerneckis ir dokt. V. Gerdvilis.

Architektūros pagrindų, teorijos ir dailės katedra redaguoti

Įkurta 2002 m. rugsėjį. Įkūrėjas ir pirmasis vedėjas – prof. dr. Rimantas Buivydas.

Tai vienintelė universitetinė katedra Lietuvoje, kurios specializacija – architektūros mokslo teorinės studijos. Katedros tikslas – ugdyti architektūros tyrėjus, plėtoti mokslinius tyrimus architektūros istorijos, architektūrologijos, paveldosaugos ir kritikos srityse.

Pagrindinės veiklos kryptys – menotyra, architektūros ir urbanistikos paveldo tyrimai, kitų architektūros objektų tyrimas ir projektavimas, architektūros semantika ir psichologija, architektūros kompozicija.

Dizaino katedra [1] redaguoti

Įkurta 2013 m. birželio 25 d.

Vilniaus Gedimino technikos universiteto tarybos nutarimu Nr. 3-7 Architektūros fakultete įsteigta Dizaino katedra. Katedros vedėju nuo 2013 m. liepos 10 d. paskirtas doc. dr. Jonas Jakaitis. 2013/2014 m. katedroje numatoma vykdyti Pramonės gaminių dizaino studijų programa.

Nuo 2013 metų katedroje pradėta įgyvendinti Pramonės gaminių dizaino studijų programa (PGD).

Naujoje studijų programoje integruojamos technologijos, inžinerijos, socialinių, humanitarinių mokslų žinios ir pramonės gaminių dizaino formavimo meniniai gebėjimai. Baigusiems PGD studijas suteikiamas gamybos inžinerijos bakalauro (inžinieriaus dizainerio) kvalifikacinis laipsnis.

Pastatų konstrukcijų katedra redaguoti

veiklos pradžia Vilniuje – 1960 m., kai KPI Vilniaus vakariniame fakultete buvo įkurta Statybos katedra. 1965 m. jau KPI Vilniaus filiale katedra skilo į dvi: Statybos ir Miestų statybos katedras. Joje dirbo dėstytojai, kurie, įsteigus Vilniaus inžinerinį statybos institutą, sudarė Architektūros fakulteto Pastatų konstrukcijų katedros branduolį.

Dalis dėstytojų persikėlė iš KPI. Katedros vedėju nuo 1960 iki 1976 metų dirbo docentas (vėliau profesorius) daktaras Vytautas Kriščiūnas. 1976–1986 m. vedėjavo doc. dr. Algimantas Nakas, 1986–1996 m. doc. dr. Česlovas Ignatavičius, 1996–2000 m. prof. habil. dr. Josifas Parasonis, nuo 1996 m. – prof. habil. dr. Vytautas Stauskis. 2002 m. prof. habil. dr. Vytautui Stauskiui suteikta Nacionalinė mokslo premija.

Katedrai priklauso pastatų akustikos mokslo laboratorija.

Urbanistikos katedra [2] redaguoti

1971 m. Vilniaus inžineriniame statybos institute įkūrus Architektūros fakultetą, įsteigta Gyvenviečių planavimo ir tvarkymo katedra. Jos dėstytojai buvo perkelti iš Kauno politechnikos institute veikusios to paties pavadinimo katedros. Katedros vedėju dar nuo 1949 metų buvo prof. Kazimieras Šešelgis, šias pareigas Vilniuje ėjęs iki 1980 metų. 1980–1993 m. katedros vedėju dirbo prof. Jurgis Vanagas.

Nuo 1993 m. katedra vadinama Urbanistikos katedra. 1993–2002 m. katedros vedėju dirbo Zigmas Jonas Daunora. Nuo 2002 m. katedrai vadovauja doc. Algis Vyšniūnas.

2004 m. prie Urbanistikos katedros įkurta Urbanistinės analizės mokslo laboratorija.

Kiti mokslo padaliniai redaguoti

Taip pat fakultete veikia kiti padaliniai:

  • Jaunųjų architektų ir dizainerių mokykla [3]
  • Architektūtinio modeliavimo dirbtuvės [4]


Šaltiniai redaguoti