Vikipedija:Neutralus požiūris

(Nukreipta iš puslapio Vikipedija:Smulkių mažumų teorijos)
Trumpinys:
VP:NP
   Čia aprašytos Vikipedijos taisyklės, galiojančios visiems Vikipedijos dalyviams.
Taisyklės gali būti keičiamos tik nustatyta tvarka.

Visas enciklopedinis turinys Vikipedijoje turi būti rašomas iš neutralaus požiūrio (NP) taško (angl. neutral point of view). Tai reiškia sąžiningai, proporcingai ir, kiek įmanoma, neutraliai bei nešališkai perteikti visus reikšmingus požiūrius, apie kuriuos rašo patikimi šaltiniai ta tema.

NP yra vienas iš pamatinių Vikipedijos principų ir yra tarp trijų svarbiausių Vikipedijos taisyklių; kitos dvi yra patikrinamumas ir jokių originalių tyrimų. Šios taisyklės kartu nustato Vikipedijos straipsniuose priimtinos medžiagos pobūdį bei kokybės reikalavimus, todėl jos veikia harmoningai ir neturėtų būti aiškinamos atskirai viena nuo kitos. Redaktoriai primygtinai raginami susipažinti su visomis trimis.

NP principas yra vienas iš penkių Vikipedijos stulpų ir yra absoliutus.[a] Šio principo negali pakeisti kitos taisyklės, gairės ar redaktorių konsensusas.

Neutralus požiūris

redaguoti

Rašant Vikipedijos straipsnius, prieiti neutralaus požiūrio reiškia: atidžiai ir kritiškai išanalizuoti įvairius patikimus šaltinius ir tuomet stengtis teisingai, proporcingai ir kiek įmanoma nešališkai perteikti juose esančią informaciją skaitytojui. Vikipedija siekia nesutarimus aprašyti, o ne į juos įsitraukti. Tikslas yra informuoti, o ne paveikti.

Redaktoriai, natūraliai turėdami savo asmeninį požiūrį, turėtų sąžiningai ir vadovaudamiesi geranoriškumo prezumpcija stengtis pateikti išsamią informaciją, o ne propaguoti vieną ar kitą poziciją. Tačiau neutralus požiūris nereiškia tam tikrų požiūrių atmetimo; veikiau, šis principas reiškia, kad reikia įtraukti visus patikrinamus požiūrius, kurie turi pakankamai svorio. Laikykitės toliau pateiktų principų, kad pasiektumėte enciklopedijai tinkamą neutralumo lygį:

 • Venkite pristatyti nuomones kaip faktus. Paprastai straipsniuose pateikiama informacija apie svarbius požiūrius, išsakytus ta tema. Tačiau šios nuomonės neturėtų būti išsakytos Vikipedijos balsu. Atvirkščiai, jos tekste turėtų būti priskirtos tam tikriems šaltiniams arba, kai pagrįsta, apibūdintos kaip plačiai paplitusios nuomonės ir panašiai.
 • Venkite ginčijamus teiginius pristatyti kaip faktus. Jei skirtingi patikimi šaltiniai pateikia prieštaringus teiginius apie kokį nors dalyką, traktuokite šiuos teiginius kaip nuomones, o ne faktus, ir nepateikite jų kaip tiesioginių tvirtinimų.
 • Venkite pristatyti faktus kaip nuomones. Neginčijami ir ne kontroversiški faktai, kuriuos pateikia patikimi šaltiniai, paprastai turėtų būti tiesiogiai teigiami Vikipedijos balsu. Pavyzdžiui, "dangus yra mėlynas", o ne "[šaltinio pavadinimas] mano, kad dangus yra mėlynas". Konkretaus teiginio priskirti šaltiniui nereikia, išskyrus atvejus, kai straipsnis specifiškai aprašo nesutarimą dėl iš esmės neginčijamos informacijos. Tačiau patartina pateikti nuorodą į šaltinį, kad būtų galima patikrinti. Be to, teksto dalis neturėtų būti suformuluota taip, kad ji atrodytų ginčijama.
 • Pirmenybę teikite formuluotėms, kurios nemėgina vertinti. Neutralus požiūris nei simpatizuoja aprašomiems teiginiams, nei menkina ta tema rašomus dalykus (ar tai, ką apie temą rašo patikimi šaltiniai). Tačiau kartais teiginius reikia subalansuoti aiškumo dėlei. Pateikite nuomones ir prieštaringas išvadas nešališku tonu. Neužsiimkite ilgais išvedžiojimais ir aiškinimais. Jei aptinkamas redaktorių šališkumas dėl kokio nors požiūrio, straipsnį derėtų pataisyti. Vienintelis šališkumas, kuris turėtų būti akivaizdus, yra šaltiniui priskirtas šališkumas.
 • Perteikite santykinę priešingų požiūrių svarbą[b]. Užtikrinkite, kad tekstas apie skirtingus požiūrius ta tema tinkamai atspindėtų santykinį tų požiūrių palaikymo lygį. Nesudarykite klaidingo įspūdžio, jog požiūriai yra lygiavertiški arba nesuteikite per daug svarbos tam tikram požiūriui, jei tai neatitinka šaltinių.

Vardinimas

redaguoti
Pagrindinis straipsnis – Vikipedija:Vardinimo taisyklės.

Kai kuriais atvejais pasirinktas straipsnio (temos) pavadinimas gali atrodyti šališkas. Nors paprastai pirmenybė teikiama neutraliems terminams, tai turi būti suderinta su aiškumu. Jei pavadinimas plačiai naudojamas patikimuose šaltiniuose (ypač tuose, kurie parašyti lietuvių kalba) ir tikėtina, kad jis bus plačiai atpažįstamas skaitytojų, tuomet toks pavadinimas gali būti naudojamas, net jei kai kurie jį laiko šališku. Pavyzdžiui, plačiai vartojami pavadinimai Rainių žudynės, Votergeito skandalas ar Džekas Skerdikas yra priimtini būdai pavadinti straipsnius, net jei atrodo, kad jie pripažįsta tam tikrą vertinimą. Geriausias pavadinimas gali priklausyti nuo konteksto, kuriame jis minimas; gali būti tikslinga paminėti alternatyvius pavadinimus ir ginčus dėl jų vartojimo, ypač kai aptariama tema yra pagrindinė straipsnio tema.

Deramas ir nederamas svoris

redaguoti
Trumpinys:
VP:SVORIS
 
Suteikite deramą svorį skirtingiems požiūriams, atsižvelgiant į jų svarbą[b] patikimuose šaltiniuose.

Neutralumas reikalauja, kad pagrindinės erdvės Vikipedijos straipsniai ir puslapiai sąžiningai atspindėtų visas reikšmingas nuomones, publikuotas patikimų šaltinių, proporcingai kiekvieno požiūrio svarbai[b] tuose šaltiniuose.[c] Deramo svorio suteikimas ir nederamo svorio vengimas reiškia, jog: straipsniuose mažumos nuomonės ar aspektai neturėtų būti aprašyti taip pat plačiai ar detaliai, kaip plačiau paplitusi nuomonė ar jos aspektai. Redaktoriai neturėtų pateikti prieštarų taip, tarsi nedidelės mažumos požiūris būtų toks pat reikšmingas kaip daugumos požiūris. Vikipedija siekia pateikti konkuruojančias nuomones proporcingai jų reprezentacijai patikimuose šaltiniuose ta tema. Ši taisyklė taikoma ne tik straipsnio tekstui, bet ir vaizdams, vikinuorodoms, išorinėms nuorodoms, kategorijoms, šablonams ir visai kitai medžiagai.

Marginalūs[1] požiūriai, t. y. palaikomi absoliučios mažumos, paprastai neturi būti įtraukti iš viso. Išimtis galbūt gali būti taikoma „taip pat skaitykite“ skyrelyje kaip nuorodos į straipsnius apie tuos konkrečius požiūrius. Pavyzdžiui, straipsnyje apie Žemę tiesiogiai neužsimenama apie šiuolaikinius plokščios Žemės idėjos pasekėjus (taip vadinamus "plokščiažemininkus"), t. y. apie išskirtinai marginalų ir palaikomą itin pavienių asmenų požiūrį. Tai darant būtų suteiktas nederamas svoris.

Nederamas svoris gali būti suteikiamas keliais būdais, įskaitant teksto apimtį, vietą straipsnyje, teiginių sugretinimą ar vaizdų naudojimą. Straipsniuose, konkrečiai susijusiuose su mažumos požiūriu, tiems požiūriams gali būti skiriama daugiau dėmesio ir apimties. Tačiau šiuose straipsniuose vis tiek turėtų būti tinkamai nurodomas daugumos požiūris, kai tai aktualu, ir turinys neturi būti pateikiamas griežtai iš mažumos pozicijos. Konkrečiai, visada turėtų būti aišku, kurios teksto dalys apibūdina mažumos požiūrį. Be to, daugumos požiūris turi būti pakankamai paaiškintas, kad skaitytojas suprastų skirtumus tarp daugumos ir mažumos požiūrių, o prieštaravimai tarp jų turėtų būti aiškiai įvardinti ir paaiškinti. Kaip išsamiai tai turėtų būti daroma, priklauso nuo temos.

Perfrazuojant Jimmy Wales, vieno iš Vikipedijos įkūrėjų, pranešimą 2003 m. rugsėjo mėnesio WikiEN-l el. pašto konferencijoje:
 • Jei požiūris yra daugumos, tuomet jį turėtų būti lengva pagrįsti nuorodomis į bendrai priimtus šaltinius;
 • Jei tam tikro požiūrio laikosi reikšminga mažuma, tuomet turėtų būti lengva įvardyti iškilius šalininkus;
 • Jei požiūrio laikosi absoliuti mažuma, tuomet jis nepriklauso Vikipedijai, nesvarbu, ar tai tiesa, ar galite tai įrodyti, išskyrus galbūt kokiame nors pagalbiniame straipsnyje.

Atminkite, kad nustatydami tinkamą svorį atsižvelgiame į požiūrio paplitimą patikimuose šaltiniuose, o ne į jo paplitimą tarp Vikipedijos redaktorių ar plačiosios visuomenės.

Jei manote, kad galite įrodyti teoriją, kuria tiki nedaugelis arba netiki niekas, tuomet Vikipedija nėra tinkama vieta tokiam įrodymui pateikti. Pateikus ir publikavus tokią teoriją patikimuose šaltiniuose, ji gali būti tinkamai įtraukta. Žr. Vikipedija nėra pirminis šaltinis taisyklę.

Balansas

redaguoti
Trumpinys:
VP:BALANSAS

Neutralumas priskiria svorį požiūriui proporcingai jo svarbai[b] patikimuose šaltiniuose. Tačiau kai patikimi šaltiniai prieštarauja vienas kitam ir yra daugmaž panašūs pagal svarbą, tuomet apibūdinkite abu siekdami pusiausvyros. Tai reiškia, kad priešingos nuomonės turi būti aiškiai aprašytos, remiantis antriniais ar tretiniais šaltiniais, apibūdinančiais nesutarimą iš nešališko požiūrio taško.

Straipsnyje neturėtų būti suteikiamas pernelyg didelis dėmesys smulkiems temos ar dalyko aspektams, bet turėtų būti stengiamasi kiekvieną aspektą vertinti proporcingai jo traktavimui patikimoje, publikuotoje medžiagoje šia tema. Pavyzdžiui, atskirų įvykių, citatų, kritikos ar naujienų pranešimų, susijusių su viena tema, aprašymas gali būti patikrinamas ir nešališkas, bet vis tiek neproporcingas bendrai jų reikšmei straipsnio temoje. Tai ypač aktualu straipsniuose apie nesenus įvykius, kurie skelbiami naujienose.

Klaidingas balansas

redaguoti

Svarstydami „deramą nešališkumą“... [mes] rengiame reportažus apie mokslą atsargiai, kad atskirtume nuomonę ir faktą. Kai sutariama dėl nuomonės mokslo klausimais, priešingos nuomonės pateikimas neatsižvelgiant į „deramą svorį“ gali sudaryti „klaidingą balansą“, o tai reiškia, kad žiūrovai gali suvokti, jog problema yra prieštaringesnė, nei yra iš tikrųjų. Tai nereiškia, kad mokslininkai negali būti kvestionuojami ar ginčijami, o reiškia, kad jų indėlis turi būti kruopščiai išnagrinėtas. Priešingos nuomonės įtraukimas gali būti visai tinkamas, tačiau [tai] turi aiškiai parodyti, koks yra to požiūrio patikimumo laipsnis.

— Iš ataskaitos dėl BBC nešališkumo mokslo reportažuose, 2011 m.[2]

Nors svarbu atsižvelgti į visus svarbius[b] požiūrius bet kuria tema, Vikipedijos taisyklės nenustato (nei tiesiogiai, nei netiesiogiai), kad kiekviena mažumos nuomonė, marginali teorija ar nepaprastas teiginys privalo būti pateiktas kartu su visuotinai priimtu pagrindiniu požiūriu, tarsi jie būtų vienodai pripažinti. Tokių įsitikinimų yra daug, kai kurie populiarūs, o kai kurie mažai žinomi, pavyzdžiui: teiginiai, kad Žemė yra plokščia, kad Bermudų trikampyje vyksta antgamtiniai reiškiniai ir panašiai. Sąmokslo teorijos, pseudomokslai, pseudoistorija arba tikėtinos, bet nepriimtos teorijos neturėtų būti pripažintos jas lyginant su priimtu akademiniu mokslo požiūriu. Nors Vikipedija nesiekia laikytis vienos ar kitos pozicijos šiais klausimais, vis dėlto kaip į enciklopediją tokia medžiaga tiesiog yra neįtraukiama, jei jos įtraukimas nepagrįstai prisidėtų prie šių idėjų pripažinimo. Kitu atveju Vikipedija turėtų tiesiog apibūdinti šias idėjas tinkamame kontekste, susijusiame su nusistovėjusiu mokslo ir platesnio pasaulio požiūriu.

Nešališkas tonas

redaguoti
Trumpinys:
VP:TONAS
 
Van GogoŽvaigždėta naktis“ – geras kūrinys ar blogas kūrinys? Enciklopedija to nesprendžia, tačiau gali paminėti, ką rašo meno kritikai.

Vikipedija aprašo nesutarimus, bet į juos nesivelia. Net jei tema pateikiama remiantis faktais, o ne nuomone, netinkamas tonas gali kilti dėl faktų atrankos, pateikimo ar organizavimo. Neutralūs straipsniai turi būti parašyti tokiu tonu, kuris nešališkai, tiksliai ir proporcingai atspindi visas straipsnyje įtrauktas pozicijas. Stenkitės necituoti vien tik aštriai pateiktų šaltinių faktų; vietoj to apibendrinkite ir pateikite argumentus formaliu tonu. Rašykite enciklopediniu stiliumi. Nenaudokite emocinės kalbos bei nereikalingų ar neproporcingų epitetų.

Kontroversiškos temos

redaguoti

Vikipedija apima daugybę sričių, kurios dažnai yra intensyvių diskusijų objektas. Tinkamo NP principo supratimo ir taikymo turi būti siekiama visose enciklopedijos srityse, vis dėlto šis principas dažnai būna aktualiausias kontroversiškose temose.

Marginalios teorijos ir pseudomokslas

redaguoti
Trumpinys:
VP:PSEUDO

Pseudomokslas susideda iš teiginių, įsitikinimų ar praktikos, kurie teigia esą moksliniai ir faktiniai, tačiau yra nesuderinami su moksliniu metodu ir mokslo standartais.[3] Tuo tarpu mokslinis sutarimas (konsensusas), iš prigimties, yra vyraujantis daugumos mokslininkų požiūris tam tikra tema. Taigi, rašydami apie pseudomokslines temas, redaktoriai neturėtų sudaryti įspūdžio, jog šie du priešingi požiūriai yra lygiaverčiai. Nors kai kuriais atvejais pseudomokslas gali būti reikšmingas straipsnio aspektas, šios teorijos neturi įnešti painiavos, aprašant pagrindinius mokslo bendruomenės požiūrius.

Joks marginalių[1] ar pseudomokslinių požiūrių įtraukimas neturėtų suteikti jiems nederamo svorio. Marginalus arba pseudomokslinis požiūris turėtų būti aiškiai aprašytas kaip toks. Taip pat derėtų pateikti aiškų aprašymą, kaip atitinkamos srities ekspertai įvertino tokius požiūrius. Jų nuomonė padeda teisingai apibūdinti šiuos skirtingus požiūrius. Šis principas taikomas visų tipų temoms (straipsnio objektams), įskaitant įvairias konspiracijos teorijas ar istorinių faktų neigimą.

Religija

redaguoti

Vikipedijoje turėtų būti aprašoma ne tik tai, kas motyvuoja žmones, kurie laikosi tam tikro tikėjimo ar religinių praktikų, bet ir paaiškinama, kaip tokie įsitikinimai bei praktika vystėsi. Vikipedijos straipsniai apie istoriją ir religiją remiasi religijos šventaisiais tekstais kaip pirminiais šaltiniais, o šiuolaikiniais archeologijos, istorijos ir mokslo darbais kaip antriniais bei tretiniais šaltiniais.

Kai kurie žodžiai ar terminai gali turėti labai specifines reikšmes religijotyroje, tačiau skirtingas reikšmes neformaliuose kontekstuose, pvz., fundamentalizmas ar mitologija. Vikipedijos straipsniuose derėtų vartoti šiuos žodžius tik formaliomis prasmėmis, kad būtų išvengta skaitytojo klaidinimo. Tačiau redaktoriai neturėtų vengti vartoti terminų, kuriuos priėmė dauguma dabartinių, patikimų ir aktualių šaltinių ta tema.

Taip pat žiūrėkite

redaguoti
 • {{POV}} – naudojama siekiant paskatinti kitus redaktorius įvertinti ar išspręsti straipsnio neutralumo problemas
 • {{NPOV-kalba}} – naudojama kai abejojama rašymo stiliaus neutralumu
 • {{NPOV-inline}} – naudojama kai sakinys kelia abejonių dėl neutralumo

Pastabos ir kita medžiaga

redaguoti
 1. „Neutralus požiūris“ yra bene seniausias Vikipedijos principas. Angliškoje versijoje projekto įkūrėjų suformuluotas dar 2001 m. Lietuviškoje Vikipedijoje šis principas buvo perteiktas ir pradėtas formuluoti 2003–2004 m.
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Svarba – tai požiūrio iškilumas, reprezentacija, žymumas bei paplitimas tarp patikimų šaltinių.
 3. Santykinė kiekvieno požiūrio svarba tarp Vikipedijos redaktorių ar plačiosios visuomenės yra nesvarbi ir neturėtų būti svarstoma.
 1. 1,0 1,1 „Bendrinės lietuvių kalbos žodynas: marginalumas. Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema „E. kalba“. Lietuvių kalbos institutas. 2023-09-25. Nuoroda tikrinta 2024-04-05. „2. neatitinkantis įprastų normų, laikomas nesvarbiu, neesminiu ir pan., neretai vertinamas negatyviai: Marginãlūs dalỹkai [reiškiniai̇̃]. Marginali̇̀ dailė̃.“
 2. „BBC Trust — BBC science coverage given "vote of confidence" by independent report“. 2011-07-20. Suarchyvuota iš originalo 2012-12-21. Nuoroda tikrinta 2024-04-06.
 3. Oxford English Dictionary (II leid.). Oxford University Press. 1989. „pseudoscience – A pretended or spurious science; a collection of related beliefs about the world mistakenly regarded as being based on scientific method or as having the status that scientific truths now have.“ [pseudomokslas – Apsimetamas ar netikras mokslas; susijusių įsitikinimų apie pasaulį rinkinys, klaidingai laikomas kaip pagrįstas moksliniu metodu ar turintis statusą, kokį dabar turi mokslinės tiesos.]