Vairas (žurnalas)

Vairas – literatūros, dailės, mokslo, visuomenės ir politikos laikraštis, iliustruotas žurnalas, leistas 19141915 m. Vilniuje, 19231924 m., 19291940 m. Kaune.

Istorija

redaguoti

Leido Martynas Yčas, Antanas Smetona, „Rašto“ ir „Pažangos“ bendrovės. Ėjo kartą per mėnesį (1914 m., 19301937 m., 1940 m.) dukart per mėnesį (1938 m.) kas savaitę (1915 m., 19231924 m., 1939 m.). Spausdino M. Kuktos spaustuvė Vilniuje, Š. Levi spaustuvė, Raidės spaustuvė Kaune. 1924 m. vasario 25 d. karo komendanto nutarimu sustabdžius žurnalo leidimą, išleisti vienkarčiai leidiniai „Irklas“, „Skeveldrų rinkinys“, „Tautos vairas“. Išleido priedus „Švietimo ministerijos žinios“ (1931–1933 m., redaktorius Liudas Gira), „Vairo Naujiems metams dovana“.

Tautininkų leidinys svarstė teorinius filosofijos, mokslo, kultūros, literatūros ir kt. klausimus, nagrinėjo Lietuvos politinio, ekonominio, socialinio gyvenimo problemas, spausdino lietuvių ir užsienio rašytojų kūrinius. Jisai ketvirtajame dešimtmetyje būrė radikalius tautininkus, nepatenkintus prezidento Antano Smetonos nuosaikia politika. Juos vadino vairininkais.

Bendradarbiai

redaguoti

Bendradarbiavo Vytautas Alantas, Petras Babickas, Juozas Balčikonis, Jonas Balys, Liudas Balvočius, Kazys Būga, Sofija Čiurlionienė, Paulius Galaunė, Liudas Gira, Valentinas Gustainis, Martynas Yčas, Jonas Jablonskis, Kazimieras Jasėnas, Vladas Juodeika, Juozas Jurkūnas, Vladas Kairiūkštis, Martynas Kavolis, Faustas Kirša, Mečislovas Kviklys, Lazdynų Pelėda, Vincas Maciūnas, Pranas Mašiotas, Kostas Meškauskas, Ričardas Mironas, Jonas Murka, Bronys Raila, Balys Sruoga, Petras Vaičiūnas, Augustinas Voldemaras ir kt.

Redaktoriai

redaguoti

Šaltiniai

redaguoti
  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 542 psl.

Nuorodos

redaguoti