Tiesos kelias – religijos bei doros mokslo ir visuomenės gyvenimo mėnesinis laikraštis, mėnesinis žurnalas, leistas 19251940 m. Kaune.

„Tiesos kelias“ I tomas (1925 m.)

Istorija redaguoti

Leistas vietoje „Ganytojo“. Oficialus Lietuvos diecezijų organas, skirtas katalikų kunigams. Spausdino „Šviesos“ spaustuvė Kaune.

Rašė bažnyčios, religijos, kultūros, dorovės ir kitais klausimais, skelbė bažnyčios vyresnybės raštus, nutarimus, pamokslus.

Bendradarbiavo Benediktas Andriuška, Pranciškus Būčys, Ignas Česaitis, Blažiejus Česnys, Aleksandras Grigaitis, Stanislovas Gruodis, Pranciškus Karevičius, Fabijonas Kemėšis, Bronius Krištanavičius, Mykolas Krupavičius, J. Naujokas, Kazimieras Olšauskas, Kazimieras Paltarokas, Juozas Prunskis, Mečislovas Reinys, Justinas Staugaitis, Kazimieras Steponas Šaulys, Jonas Totoraitis ir kt.

Redagavo Pranas Kuraitis. [1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 520 psl.

Nuorodos redaguoti