Teismo posėdžių sekretorius

Teismo posėdžių sekretorius - teismo proceso posėdžių sekretorius. Jo funkcijos yra organizuoti teismo posėdį, fiksuoti jo eigą protokole, atlikti reikalingus paklausimus, sutvarkyti bylą teismo posėdžiui pasibaigus, išsiųsti procesinius dokumentus ir pan., vykdo kitas teismo procesinių dokumentų valdymo funkcijas, taip pat atlikti kitą darbą, susijusį su raštinei priskirtų funkcijų vykdymu.

LietuvaKeisti

Teismo posėdžių sekretorius Lietuvoje jis yra karjeros valstybės tarnautojas (Pareigybės lygis – B, kategorija – 4), pavaldus teismo pirmininkui, teisėjui bei raštinės vedėjai.

ReikalavimaiKeisti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismo posėdžio eigą, protokolo turinį, jo surašymo tvarką, dokumentų rengimo principus;
 • gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, įskaitomai rašyti;
 • mokėti dirbti su informacine sistema LITEKO ir Microsoft Office programiniu paketu;
 • mokėti naudotis garso ir vaizdo įrašymo aparatūra.

FunkcijosKeisti

Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:

 • išrašyti teismo šaukimus ir pranešimus proceso dalyviams, reikalavimus įstaigoms, atsakingoms už suimtų nuteistųjų laikymą bei pristatymą į teismą, užklausimus ir kitus raštus, susijusius su nagrinėjama byla;
 • siųsti byloje dalyvaujantiems asmenims procesinių dokumentų kopijas įstatymų nustatyta tvarka ir terminais;
 • tikrinti teismo šaukimų ir procesinių dokumentų proceso dalyviams įteikimą, informuoti teisėją apie grąžintus ir proceso dalyviams neįteiktus šaukimus ir procesinius dokumentus;
 • prieš teismo posėdį tikrinti, kas iš šauktųjų asmenų atvyko, nustatyti jų tapatybę bei patikrinti įgaliojimus, rūpintis, kad prieš posėdį ir po jo pertraukos teismo nurodytu laiku visi proceso dalyviai teismo salėje užimtų jiems skirtas vietas, apie baigtą pasiruošimą informuoti teisėją;
 • rašyti posėdžio protokolus ir įstatymo nustatytais terminais teikti teisėjui pasirašyti;
 • tvarkyti bylas: į jas įsiūti dokumentus apie teismo šaukimų įteikimą, teismo priimtus dokumentus ir rašytinius įrodymus, posėdžio protokolą, proceso dalyvių pasižadėjimus, teismo nutartis, sprendimą, nuosprendį, numeruoti bylos lapus, surašyti į bylą įsiūtų dokumentų apyrašą;
 • nustatyta tvarka tvarkyti bylų, paskirtų nagrinėti teismo posėdyje, apskaitos žurnalą;
 • vykdyti šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema, pagal teismo pirmininko patvirtintą tvarką;
 • vykdyti kitus teismo pirmininko, teisėjo, raštinės vedėjo su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.[1]

ŠaltiniaiKeisti