Teisės recepcija – praeities visuomenės ar valstybės teisės normų, principų, teisinių formų perėmimas ir pritaikymas vėlesnėje visuomenėje ar valstybėje. Žymiausia teisės recepcija pasaulyje – Romėnų teisės recepcija. Lietuvoje – TSRS teisės recepcija po Nepriklausomybės atkūrimo.

Romėnų teisės recepcija redaguoti

Romėnų teisės recepciją palengvino jos universalumas. Viduramžių Europoje galiojo kanonų teisė, papročiai, prekybos teisė, miestų teisė ir kitos teisės sistemos. Romėnų teisė Italijoje taikyta jau nuo XI a. Lietuvos teisei romėnų teisė taip pat padarė įtaką. Didžiausią – Vokietijos teisei (žr. pandektistika, BGB).

Sovietinės teisės recepcija redaguoti

Itin didelę įtaką Eurazijos teisei padarė TSRS teisė. Ji iki šiol veikia pokomunistinėse valstybėse (tiesa, recepuota, pakeista, atnaujinta). Po Nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje buvo recepuota sovietinė (Lietuvos TSR) teisė. Naujajai teisinei sistemai pagrįstai įstatymai parengti praėjus daugiau nei dešimtmečiui ir įsigaliojo įstojimo į ES išvakarėse (pvz., LR BPK, LR CPK). Ypač ilgai truko administracinės teisės srities reforma. Iki pat 2016 m. gruodžio 31 d. galiojo LR ATPK, kuris 2017 m. sausio 1 d. buvo pakeistas LR ANK (Administracinių nusižengimų kodeksu).