Stebėtojų taryba

Stebėtojų taryba – neprivalomas kolegialus bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas.

Ją renka akcininkų susirinkimas. Jos įgaliojimai nustatyti bendrovės įstatuose. Stebėtojų taryba, jei numatyta bendrovės įstatuose, renka bendrovės valdybą, jei jos nėra - bendrovės vadovą. Į bendrovės stebėtojų tarybos įgaliojimus įeina funkcija prižiūrėti bendrovės valdybos ir vadovo veiklą. Pateikia akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir siūlymus dėl bendrovės veiklos strategijos, metinės finansinės atskaitomybės, pelno paskirstymo projekto ir bendrovės metinio pranešimo, taip pat bendrovės ir vadovo veiklos.

Teikia siūlymus valdybai atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja įstatams ir kitiems teisės aktams, bendrovės įstatams ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

Sprendžia kitus bendrovės įstatuose, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtus bendrovės ir jos valdymo organų veiklos priežiūros klausimus.