Paryžiaus universitetas (XIX-XX a.) - Kitos kalbos